262 NOTISER    Nytt tingshus i Lund. Torna och Bara domsaga har länge haft sitt tingshus i Dalby men kansliet i Lund, som är centralorten för domsagan. Redan tidigt uppkom fråga om flyttning av tingsstället till Lund och om byggande av ett tingshus för domsagan där. Olika platser inom staden var på förslag men slutligen stannade man för en tomt nära S:t Peders Klosters kyrka i stadens västra del. Tingshuset, av vars originella yttre vi här återger ett foto, står nu färdigt och invigdes d. 1 mars 1958, fr. o. m. vilken dag Lundenligt K. M:ts beslut är tingsställe för domsagan.
    Invigningen inleddes med ringning i den från det gamla tingshuset flyttade malmklockan, som tillverkats år 1758. Häradsstyrelsens ordförande häradsdomaren Lauritz Forsberg i Vinstorp överlämnade efter en kort historik tingshuset till häradsrätten, å vars vägnar häradshövding P. G. Lindström mottog detsamma. Statsrådet Ingvar Lindell höll invigningstalet och verkställde i anslutning därtill medaljutdelning till nämndemän och personal. Ett stort antal prominenta personligheter deltog i högtiden.
    Tingshusets arkitekt är arkitekten SAR Hans Westman.

 

    Nytt tingshus i Eslöv. För Frosta och Eslövs domsagas häradsrätt, vars tjänstelokaler hittills varit inrymda i Eslövs stads rådhus, har i Eslöv under 1955—1957 efter ritningar av stadsarkitekten H. Barkenius uppförts ett tingshus med en byggnadsvolym av omkring 6 000 m3. Första våningen i huvudbyggnaden innehåller lokaler för domsagokansliet; andra våningen är inredd till bostäder för domsagans häradshövding, vaktmästare och en tingsnotarie. I en tredje våning, vettande åt tingshustomtens trädgård har inretts bostäder för tingssekreteraren och en tingsnotarie. Källarvåningen innehåller bl. a. arkiv och lunchrum. Till huvudbyggnaden ansluter sig en vinkelbyggnad, uppförd i en våning, som är inredd till tingssal, överläggningsrum, rum

NOTISER 263för åklagare, advokater och vittnen samt en större hall. Tingssalens fondvägg har försetts med en relief av polykromt lergods med mottot »Adam och Eva — Det första rättsfallet», utförd av konstnären Robert Nilsson, Stockholm.
    Tingshuset invigdes d. 15 febr. 1958. Invigningen inleddes med en högtidsstund i Eslövs kyrka med tal av biskop Anders Nygren; altartjänst förrättades av kontraktsprosten i Frosta kontrakt Nils Ahle och kyrkoherden i Eslövs församling Allan Arvastson. Vid den därefter följande invigningshögtidligheten i tingssalen höllos tal av ordf. i tingshusbyggnadsskyldiges styrelse, f. d.landsfiskalen Einar Hartlow, och häradshövdingen i domsagan E. Melander. Statsrådet Ingvar Lindell höll invigningstalet. Körsång inledde och avslutade högtidligheten. Därefter skedde visning av lokalerna för de inbjudna, bland vilka märktes landshövdingen G. A. Widell, hovrättspresidenten Ivar Wieslander, domsagans förutvarande häradshövding f. d. lagmannen Gustaf Lindstedt, expeditionschefen T. Evers, lagmännen Hugo Backman och Gunnar Nilsson samt häradshövdingarna P. G. Lindström, Arthur Ramfors, Knut Ulfsparre, E. Grundén, A. Schedin och S. Norsell. — Efter invigningen överlämnade AB Gärsnäs Möbler, som omhänderhaft tingssalens och kanslilokalernas inredning och möblering, genom fabrikören Herbert Andersson i Gärsnäs en ordförandeklubba av 4000-årig mossek med Frosta härads ochEslövs stads vapen i silver.
    Invigningen avslutades med middag för 140 gäster å Eslövs stadshotell.

E. M.