Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1958. Av revisionsberättelsen över 1957 års räkenskaper framgår, att fondens nettoavkastning under 1957 utgjort 8 428:35 och att

264 NOTISERtillgångarna, som vid 1956 års slut uppgingo till 165 066:39 (se SvJT 1957 s. 228), vid utgången av 1957 utgjorde 173 494: 74. Av detta belopp redovisas på obligationers konto 52 000 kr., aktiers konto 57 400: 50, utlämnade låns konto (inteckningslån) 60 000 kr. och checkräknings konto 4 094:24. Tillgångarna fördela sig med 139 957: 89 på grundfonden och 33 536:85 på dispositionsfonden. Revisionen av 1957 års förvaltning gav icke anledning till anmärkning.
    Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm.

S. R.