Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1957 till 46 418: 16. Därav voro 10 500 kr. placerade i statsobligationer, 35 737 kr. i aktier och 181:16 på bank. Nettoavkastningen under 1957 utgjorde 2 136:87.
    Från fonden har under 1957 resebidrag utgått till docenten Lars Hjerner med 500 kr. för deltagande i sammanträde i Haag med Monetary Law Committee av International Law Association och till häradshövdingen Ernst Lechemed 500 kr. för deltagande i en av Association Internationale de Droit Penalanordnad kongress i Athen.
    Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AlV, Sthm.

S. R.

 

    Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av år 1957 till 42 669:13. Därav voro 21 170:80 placerade i aktier medan 22 498:33 innestodo i bank. Avkastningen under året utgjorde 2 577:49.
    Från fonden har under 1957 utdelats forskningsanslag å 1 000 kr. till politiadvokaten Jørgen Schmidt, Köpenhamn.

S. R.

 

    Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Ansökningar om anslag från stiftelsen, avseende innevarande års utdelning, bör före d.1 okt. 1958 ingivas till stiftelsens sekr., adv. Holger Wiklund, Kammakarg. 10, Sthm Va.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt har under 1957 hållit sitt ordinarie årsmöte i Gävle d. 29 maj. Jämlikt föreningens stadgar valdes därvid ny styrelse för den närmast följande treårsperioden. Styrelsen erhöll följande sammansättning: Dispaschören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., samt direktören Emanuel Högberg, assuransdirektören Nils Kihlbom, direktören Folke Lindahl, direktören Henning Mvller, assuransdirektören Nils Rogberg och assuransdirektören C. E. Åhmansson, med suppleanterna direktören Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, direktören Nils Grenander, hamndirektören Helge Linder, direktören Fritiof Nordborg, lagbyråchefen Sten Rudholm och hovrättsrådet G. F. von Sydow.
    På förslag av den nye ordföranden valdes härpå föreningens tidigare mångårige ordförande, justitierådet Algot Bagge, till hedersordförande i föreningen. I anledning av att justitierådet Bagge med detta årsmöte lämnade det aktiva arbetet inom föreningen berörde justitierådet Erik Hagbergh i ett anförande justitierådet Bagges stora insatser inom föreningen och överlämnade i anslutning härtill en av honom sammanställd översikt över föreningensverksamhet sedan dess grundande år 1900. Härefter lämnade ordf. en redo

NOTISER 265görelse över de vid Comité Maritime Internationals möte i Madrid 1954 antagna konventionsförslagens beträffande redaransvarets legala begränsning, redaransvarets begränsning vid passagerarebefordran och behandling av fripassagerare fortsatta behandling inför en planerad diplomatisk konferens i Bryssel under okt. 1957 och förberedelsearbetet härför. Den huvudfråga som gjorts till föremål för överläggning vid årsmötet hade kallats »Marginalklausuler och garantier» och avsåg att få fram riktlinjer inom föreningen för ett uttalande över ett av den amerikanska sjörättsföreningen utarbetat förslag i frågan om Konossement och Letters of Indemnity. Inledningsanförande hölls av direktören Fritiof Nordborg.
    På inbjudan av belgiska regeringen hölls i Bryssel d. 30 sept.—10 okt. en diplomatisk konferens varvid Comité Maritime Internationals ovan angivnakonventionsförslag behandlades. I den av utrikesdepartementet utsedda svenska delegationen till dessa förhandlingar ingingo såsom ordf. ambassadören Sture Petrén och därutöver styrelseledamöterna i föreningen lagbyråchefen Rudholm, dispaschören Pineus, jur. dr Grenander, direktören Nordborg, adv.Claes Palme och assuransdirektören Åhmansson. Förhandlingarna ledde till att konventionsförslagen beträffande redaransvarets legala begränsning och behandlingen av fripassagerare antogos av konferensen, medan konventionsförslaget angående redarens ansvarsbegränsning vid passagerarebefordran vilandeförklarades i avvaktan på fortsatt utredning. Konventionen beträffande redaransvarets begränsning undertecknades av den svenska delegationensordförande redan i Bryssel, medan konventionen om fripassagerare tillsvidare icke undertecknats från svensk sida.
    Föreningen har under året avgivit yttrande till Comité Maritime International dels över den amerikanska sjörättsföreningens förutnämnda förslagrörande Konossement och Letters of Indemnity och dels över fyra questionärer som utsänts av Comité Maritime International avseende dels artikel 10 i Haag-reglerna av år 1924, dels vissa frågor i samband med artikel 14 i den internationella konventionen beträffande bärgning av år 1910, dels förslag till en internationell konvention beträffande de uppgifter som böra obligatoriskt införas i alla nationella fartygsregister och dels förslag beträffande enhetliga regler vid fastställande av skadestånd vid fartygskollision.
    Föreningen har omkring 130 medlemmar. Föreningens sekr. och kassaförv. är advokaten Claës Palme, Sthm.