Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres fr. o. m. 1958 av direktören Bengt Petri, ordf., justitierådet Nils Beckman, v. ordf., direktören J. G. Lindström, sekr., adv. Gunnar Lindh, lagbyråchefen Sten Rudholm, ombudsmannen Gerhard Grabe, prof. Phillips Hult och chefombudsmannen Ebbe Jacobsson. Styrelsesuppl. äro prof. Jan Hellner och direktören Staffan Björkman. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och direktören Olof Alexanderson.
    Under år 1957 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 16 april av överståthållaren Johan Hagander över ämnet »Om villkorsnämndernas verksamhet»; d. 14 maj av prof. Seve Ljungman över ämnet »Ansvarighet för skada genom grävning och sprängning i tomtgräns»; d. 21 okt. av justitierådet Gösta Walin över ämnet »Ändrade bestämmelser om försäkringsgivares regressrätt» samt d. 2 dec. av ombudsmannen Bengt Malmaeus över ämnet »Ansvarighetsreglerna i bilskadeutredningens lagförslag».
    Föreningen har 283 aktiva och 29 passiva medlemmar.

 

    Svenska samfundet för jämförande rättsforskning. Under år 1957 hölls icke något allmänt sammanträde. Till medlemmarna utsändes vissa informationer, och styrelsen höll fortlöpande kontakt med Association internationaledes sciences juridiques (AISJ) och dess Comité de direction i Paris (vanligen betecknad CIDC = Comité international de droit comparé). Det kan nämnas, att det svenska samfundets ordf. justitierådet Emil Sandström numera tillika är president i AISJ.
    AISJ anordnade i samarbete med University of Chicago under tiden 9—16 sept. 1957 en konferens i Chicago. Ett av huvudämnena för konferensenvar »the rule of law», sådan denna idé uppfattas dels i de västliga staterna, dels i orienten. Ett annat huvudämne var frågan om rättsreglernas betydelseför familjens stabilitet. Diskussionen i denna fråga var en fortsättning avtidigare överläggningar 1956 i Spanien. Det svenska samfundet representerades i Chigaco av justitierådet Sandström samt professorerna Nils Herlitz ochÅke Malmström. Från vårt land deltog även docenten i sociologi Georg Karlsson, Uppsala. En redogörelse för konferensen kommer senare att lämnas i SvJT.
    Samfundets styrelse utgöres av justitierådet Sandström, ordf., prof. Malmström, v. ordf. och sekr., f. d. hovrättsrådet Allan Björklund, skattm., samt justitierådet Sven Edling, professorerna Herlitz, Seve Ljungman och Karl Olivecrona samt lagbyråchefen Sten Rudholm. Samfundet har ett 50-tal medlemmar.

 

    Svenska juristföreningen för rättssäkerhet. Föreningens medlemsantal uppgår för närvarande till omkring 300. Styrelsen har för verksamhetsåret 1957—58 följande sammansättning: prof. Per Olof Ekelöf, Uppsala, ordf., prof. Henrik Munktell, Uppsala, v. ordf., sekreterare Bertil Bolin, Sthm, sekr., adv. Göran Luterkort, Sthm, skattm., samt adv. Ingrid Gärde Widemar, hä-

NOTISER 267radshövding Erik Alexanderson, prof. Folke Schmidt och stadsfiskal Lennart Eliasson, samtliga Sthm.
    Från föreningens verksamhet under år 1957 kan nämnas att föreningen gästats av generalsekreteraren i International Commission of Jurists, professor Norman S. Marsh, som därvid talade om »Lawyers' contribution to international understanding». Vidare har föreningen anordnat en debatt kring ämnet: Mutor, bestickning — personlig integritet. Som inledare deltog landsfogde Anders Holmström, adv. Ragnar Gottfarb, ombudsman H. M. Fajerson, adv. Erik Brandelius, ombudsman Sture Lannefjord och direktör Bengt Junker.