Uppsala studenters juristförening för rättssäkerhet höll sitt årsmöte d. 26 febr. 1957, varvid sekreteraren i Svenska juristföreningen för rättssäkerhet Bertil Bolin inledde en diskussion om en rättssäkerhetsförenings uppgifter och syften och huru dessa skola förverkligas.
    D. 29 mars anordnade föreningen en offentlig debatt över ämnet »Vad är en Rättsstat?». Inledare voro representanter för de fyra demokratiska partierna. Sålunda deltogo riksdagsmannen Leif Cassel, stadsfiskalen Lennart Eliasson, riksdagsmannen Oscar Werner och borgarrådet Hjalmar Mehr. Debatten, som besöktes av inemot 150 personer, blev mycket livlig. Förutom inledarna deltogo bl. a. som representanter för moderföreningen professorernaHenrik Munktell och Per Olof Ekelöf.
    Under det gångna året har styrelsen bestått av jur. stud. Jan-Henrik Björck, ordf., jur. stud. Lars Ekström, v. ordf., jur. stud. Eric Berencreutz, sekr. under våren, doc. Per Olof Bolding och jur. stud. Per-Håkan Bondestamsamt suppleanterna jur. stud. Gunilla Forslund, jur. stud. Fredrik Gedda och jur. stud. Sven Andersson. — Föreningen har ett trettiotal medlemmar.

 

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 3 maj 1957, varvid jur. kand. Sten Tengelin inledde en diskussion om aktuella frågor på den illojala konkurrensrättens område.
    Styrelsen har utgjorts av prof. Gösta Eberstein, ordf., byråchefen Åke von Zweigbergk, v. ordf., civilingenjören Harry Onn, skattm., över ingenjör Gösta Dahl, direktören Gunnar Dahlén, byråchefen Magne Falk, adv. Nils Köhler, prof. Seve Ljungman, direktören Gustaf Settergren och disponenten Chr. von Sydow. Sekr. är byrådirektören Frithiof Berglund och bitr. sekr. jur. kand. Tengelin. Föreningen har omkring 300 medlemmar.
    Tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), som föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd av Nordiska bokförläggarrådet och Nordisk union för komponisträttigheter, har 1957 utkommit med sin 26 :e årgång.
    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellträttsskydd (AIPPI). Gruppen höll sitt årsmöte d. 3 maj 1957. Gruppen var med 5 medlemmar representerad vid AIPPI:s exekutivkommittémöte i Oslod. 10—14 juni 1957.
    Nästa kongress med AIPPI kommer att hållas i Stockholm under tiden d. 26—31 maj 1958. Kongressen väntas samla omkr. 800 deltagare från ett 25-tal länder.
    Gruppens styrelse har utgjorts av prof. Ljungman, ordf., byråchefen von

268 NOTISERZweigbergk, v. ordf., civilingenjören Onn, skattm., samt överingenjören Dahl, prof. Eberstein och civilingenjören Ivar Bergenstråhle. Sekr. är jur. kand. Tengelin. Gruppen har ett 80-tal medlemmar.