Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse utgöres för närvarande av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Knut Ljungberg, Sthm, sekr. och skattmästare, Titus Linnell, Sthm, och Sture Borgquist, Linköping, med Åke Svensson, Halmstad, och Frans Victor, Östersund, som suppl.
    Föreningen deltog föregående år med tre representanter i Det femte nordiska militärjuristmötet i Helsingfors.
    Medlemmarnas antal uppgår till 65.

 

    Juristföreningen i Stockholm höll årsmöte d. 11 mars 1958. Vid årsmötet närvoro ett femtiotal av föreningens medlemmar. Förutom förenings angelägenheter förekom på årsmötet diskussion kring ämnet »Förslaget till skyddslag» med inledningsanföranden av häradshövdingen Erik Alexanderson och adv. Curt Blomkvist.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Gunnar Bomgren, ordf., direktören Gudmund Silfverstolpe, v. ordf., adv. Gunnar Ehrner, sekr. och kassaförv., bankjuristen E. Burling, adv. Tore Flodin, borgmästaren Yngve Kristensson, kommerserådet A. Lindstedt, prof. Håkan Nial, ambassadören S. Petrén samt direktören N. Valentin. Medlemmarnas antal uppgår till 296.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1957 sammanträtt d.16 maj varvid »Samhällets åtgärder mot rattfylleri» diskuterades med professorn Ivar Agge och docenten, numera professorn Hans Thornstedt som inledare.
    Flera av sällskapets ledamöter har deltagit i de konferenser rörande åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten, som sedan jan. 1957 pågått i justitiedepartementets regi.
    Möteskommitté har under 1957 varit generaldirektören Ernst Bexelius, professorn Ivar Agge och lagbyråchefen Bengt Hult.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Göteborg har under 1957 hållit fyra sammanträden, varvid behandlats följande ämnen: d. 26 april »Kriminalpolitiska synpunkter beaktade i förslaget till ny barnavårdslag» (inledare: hovrättsrådet Rutger Nyman, Sthm); d. 10 maj »Påföljdssystemet för unga lagöverträdare» (inledare: hovrättsassessorn Bengt Hult, Sthm); d. 24 maj» Påföljdssystemet i övrigt (villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse, skyddsinternering, överlämnade till särskild vård)» (inledare: hovrättsassessorn Carl Holmberg, Sthm) samt d. 29 okt. »Jämförelse mellan ungdomskriminaliteten i Norge och Sverige» (inledare: universitetsstipendiaten Knut Sveri, Oslo).
    Sällskapets angelägenheter handhavas av en möteskommitté, som under 1957 utgjorts av följande personer: överläkaren Martin Tjellström, adv. Curt Blomkvist, barnavårdsdirektören Gustaf Hedqvist och efter hans frånfälle, barnavårdsassistenten Ella Högmark samt statsåklagaren Mårten Stiernström. Mötesförhandlingarna ledas av en för varje sammanträde utsedd ordförande. — Sällskapet hade vid 1957 års utgång 77 ledamöter.