NOTISER 269    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1957 sammanträtt fem gånger. För högtidlighållande av föreningens femtioårsjubileum anordnades d. 19 okt. en juristbal, vid vilken bl. a. föreningens förste sekreterare f. d. överståthållaren Torsten Nothin högtidstalade. Föreningen har under året hållit sammanträde och diskussion bl. a. om tingssekreterarnas löner och i frågan om vikariatsersättning i hovrätt.
    Till styrelse valdes vid årsmötet nuvarande tingsdomaren Per-Gunnar Blomdahl, ordf., assessorn Börje Smedberg, v. ordf., fiskalen Ulf H :son Gad, sekr. och kassaförv., assessorn Tore Landahl och fiskalen Rune Lindgren med assessorn Nils-Göran Lejefors och fiskalen Anders Brandel som suppl. Föreningen har omkring 45 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 13 dec. 1957. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1957/1958 valdes assessorn Åke Åhström, ordf., adj. led. K.-G. Lindelöw, v. ordf., fiskalen Leif Ekberg, sekr. och kassaförv., samt assessorn Sven Braun och tingssekreteraren Gunnar Danielsson med tingssekreteraren Örjan Wetterberg, fiskalen Iwan Lindh och fiskalen Carl-Axel Petri som suppl. Vid sammanträdet talade sekreteraren i Sveriges Juristförbund Gunnar Lundberg över ämnet »Några synpunkter på den framtida domarkarriären». Föreningen har därutöver hållit sammanträden d. 8 mars och d. 19 okt. 1957. — Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger, varvid föreningsangelägenheter avhandlats. Föreningen har därjämte hållit traditionell vårfest. Styrelsen utgöres nu av assessorn Sven Sigander, ordf., fiskalerna Ulf Lindquist, v. ordf., Clas Göran Palmgren, sekr. och kassaförv., adj. led. Lars Thorleif samt fiskalen Claes-Göran Källner. Föreningen har omkring 25 medlemmar.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under året sammanträtt åtta gånger. Vid vårterminens första sammanträde gav prof. Ivar Agge sina synpunkter på »Den allmänna laglydnadens problem». D. 15 mars diskuterades »Den nya juristutbildningen» med prof. Folke Schmidt som inledare och d. 9 april höll justitierådet Nils Beckman föredrag om »Lagtillämpning och prejudikat». Vid vårfesten kåserade prof. Hilding Eek om »Fiskalen och muserna», varvid föreningsmedlemmarna på ett tidigt stadium blev insatta i problemen kring »Den röde rubin». Höstterminen inleddes med att lagman Hjalmar Nordfelt gav »Råd till blivande jurister». D. 29 okt. talade justitierådet Hj. Karlgren inför ett synnerligen talrikt auditorium om »Några frågor rörande säkerhetsöverlåtelse», och d. 19 nov. anordnade föreningen tillsammans med Kristliga Studentförbundet en diskussion över ämnet »Finns det någon absolut rätt?». Vid julfesten, slutligen, berättade prof. Henrik Munktell om livet »Bakom riksdagens kulisser».
    Föreningens styrelse har under året utdelat följande stipendier: Juridiskaföreningens i Uppsala hundraårsstipendium till jur. stud. Björn Sjöberg och Norstedts bokpremium till jur. stud. Ulla Malmström.
    Samarbetet med de nordiska grannländerna har varit mycket gott. Föreningen har haft nöjet att som sina gäster se jur. stud. Adam Hvidt från

270 NOTISERKöpenhamn, Brede Weider från Oslo samt Jaako Koskimies och Magnus Savander från Helsingfors. Föreningen representerades i sin tur i Helsingfors av jur. stud. Johan Nordenfalk och i Köpenhamn av jur. stud. Ola Bengtsson.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: Ordf. preceptor Svante Bergström, v. ordf. hovrättsfiskal Sten Hillert, sekr. jur.stud. Johan Nordenfalk, skattm. adv. Per-Otto Högsten t. o. m. d. 27 sept. samt därefter civ.ekon. Gunnar Hörstadius, litteraturföreståndare jur.stud. Ola Bengtsson, bibliotekarie jur. stud. Ulla-Greta Winberg, v. bibl.jur. stud. Carl-Erik Nilsson, klubbmästare jur. stud. Gösta Westergård t. o. m.d. 27 sept. samt därefter jur. stud. Anders Unger, övriga ledamöter jur. stud. P.-G. Erlandsson, Christer Mannerfelt, Carl Behrman och J. K. Hugo Stenbeck t. o. m. d. 27 sept. samt därefter jur. stud. Carl Rosenblad och Lennart Hager. — Föreningen har omkring 250 medlemmar.