Stockholms högskolas juridiska förening har under verksamhetsåret 1957—58 anordnat följande sammankomster: d. 12 mars inledde prof. Schmidt en offentlig debatt om den nya juristutbildningen; d. 9 april debatterades »Muta. Otillbörlig påtryckning eller nödvändig kontakt» av landsfogde Holmström, prof. Agge, prof. Westerberg, prof. Håstad, kanslichef Lindbergson, dir. Prytz, ing. Söderberg och ing. Östin; d. 3 okt. anordnades i samråd med Sveriges Juristförbund en diskussion om »Lekmanna inflytandet vid våra domstolar» med prof. Ekelöf som inledare. Deltagare i diskussionen voro bl. a. häradshövding Henkow, byråchef Vinberg och redaktör Rönnblom; d. 22 okt. »De första åren efter jur. kand.-examen» — en tingsnotarie, en bitr.jurist, en åklagare och en förvaltningsjurist såg på sitt arbete; d. 27 nov. 50-årsjubileum-festmiddag. Riksmarskalk Ekeberg, prof. Eberstein, juridiska fakultetens dekanus prof. Nial samt föreningens ordförande jubileumstalade. — Dessutom har föreningen under året anordnat traditionella fester.
    Föreningen har gästats av representanter för juristklubben Codex i Helsingfors, Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn samt Juristforeningen i Oslo och har själv sänt representanter till Helsingfors och Köpenhamn.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Ivar Agge och styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. jur. kand. Hugo Wennberg, v. ordf.jur. kand. Örjan Grundén, sekr. jur. stud. Per-Ola Persson, skattmästarejur. stud. Ulf Magnusson, bibliotekarie jur. stud. Ulf Bernitz samt konsulterjur. stud. Olof Ljunggren och jur. stud. Göran Bladh. — Föreningen har omkring 650 medlemmar.

 

    Dalarnas juristförening höll årsmöte i Falun d. 30 nov. 1957 med stor anslutning. Hovrättsassessorn Torwald Hesser talade därvid över ämnet» Rättsskyddet för författare, kompositörer och andra konstnärer». Därefter samlades medlemmarna med damer till supé med dans.
    Till styrelse valdes tingsdomaren Lars Lindencrona, ordf., rådmannen Sven Åke Fogelberg, v. ordf., adv. Robert Melin, sekr., länsnotarien Claes Hammarskjöld, kassaförv., adv. Roland Eliason, klubbmästare, samt ombudsmannen Åke Mählberg och bitr. landsfogden Gunnar Delleryd. Föreningen har ett sextiotal medlemmar.

 

    Västernorrlands juristklubb har under 1957 hållit ett sammanträde. Sammanträdet, som var klubbens årsmöte, hölls i Härnösand d. 25 maj.

NOTISER 271Efter de sedvanliga mötesförhandlingarna talade redaktören Curt Falkenstam, Stockholm, (»Falcon» i Svenska Dagbladet) över ämnet »Pressen och rättsvården». Föredraget följdes av diskussion. Därefter samlades medlemmarna till en gemensam supé.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km. Karlssson, v. ordf., hovrättsassessorn Erik Nyman, sekr., kassaförv. och klubbmästare, landssekr. Sune Lundborg, häradshövdingen H. Beckman, advokaterna H. Lindblom och A. Hansson samt landskamreraren K. Edström. — Klubben har ett 100-tal medlemmar.