Norrbottens juristförening har under år 1957 sammanträtt 8 gånger. Vid varje sammanträde har hållits föredrag åtföljt av diskussion. Vid ordinarie årsmöte d. 2 dec. valdes till styrelse adv. Anders Wanhainen, ordf., jur. kand. Arne Brandt, sekr., samt bitr. stadsfiskalen Gunnar Isberg, klubbmästare. —Föreningen har ett 25-tal medlemmar.

 

    Gustaf (Gösta) Johan August Lindquist avled d. 21 jan. 1958. Han var född i Marstrand d. 10 jan. 1868 samt avlade mogenhetsex. i Kalmar 1886 och hovrättsex. i Lund 1891. Efter tjänstgöring vid domsaga och i Göta hovrätt blev han häradshövding i Östernärkes domsaga 1910. Han avgick med pension 1938.

 

    Gudmund Johan Hammar avled d. 26 febr. 1958. Han var född i Karlskrona d. 8 juni 1877 samt avlade mogenhetsex. i Hälsingborg 1895 och jur.utr.kand.ex. i Lund 1902. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Göteborgs rådhusrätt, där han blev assessor 1918 och rådman 1931. Han avgick med pension 1945.

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    7 mars 1958 förordnat sekr. i författningsutredn., prof. Jörgen Westerståhl att tillika vara led. av utredn.;
    s. d. förordnat förste byråsekr. Ingemar Lundgren till sekr. i utredn. av frågan ang. principerna för fångv.anstalternas förseende med personal (s. 208);
    20 mars 1958 förordnat försäkringsdir. Tage Larsson att såsom expert biträda familjerättskomm. (SvJT 1957 s. 157);
    21 mars 1958 förordnat just.rådet E. Hagbergh, tillika ordf., rev. Hj. Bååw, dir. N. Grenander, sjöfartsrådet G. Lindencrona, förbundsordf. J. S. Thore och dir. C. E. Åhmansson att såsom sakkunniga verkställa översyn av sjölagstiftningen och därmed sammanhängande frågor samt -22 april 1958 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sven Petterson till sekr. i utredn.;
    24 mars 1958 förordnat prof. Seve Ljungman, tillika ordf., dir. Jan Leffler, led. av riksdagens II kamm., disp. Sigfrid Löfgren, led. av riksdagens II kamm., fru Lena Renström-Ingenäs, dir. Sven Erik Skawonius och byråchefen Åke von Zweigbergk att såsom sakkunniga verkställa översyn av mönsterskyddslagstiftningen och därmed sammanhängande frågor;
    15 april 1958 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bengt-Erik Åhberg till sekr. i varumärkes- och firmautredn.