C. och S. KAI.LENIUS. Byggnadsjuridik. Rättsfall rörande byggnads- och anläggningsarbeten. Sthm 1958. Byggnadsindustrins Förlags AB. 288 s. Kr. 28,50.

 

    Den av makarna juris kandidaterna CARIN och STEN KÄLLENIUS under medverkan av Svenska Byggnadsentreprenörsföreningen utgivna rättsfallssamlingen rörande byggnads- och anläggningsarbeten omfattar på ett undantagn är, där fråga är om ett beslut av regeringsrätten, de avgöranden av högsta domstolen och hovrätterna, som refererats eller omnämnts i Nytt Juridiskt Arkiv och Svensk Juristtidning.

 

1 Se härom GIDEL, "Explosions nucléaires experimentales et la liberté de la hautemer" i festskriften till Jean Spiropoulos (Bonn 1957).

LITTERATURNOTISER 317    Arbetet rör sig på ett område av stor omfattning och betydelse inom landets näringsliv, ett område för vilket i stort sett särskilt utformade rättsregler saknas. Denna brist torde ha varit en av orsakerna till arbetet även som till att Svenska Teknologföreningen tidigare till hjälp och ledning förå detta område verksamma företag och personer utgivit dels formulär till entreprenadkontrakt dels ock allmänna bestämmelser för entreprenader inom husbyggnads- samt väg- och vattenbyggnadsfacken. Dessa formulär hava under trycket av den snabba utveckling, som skett å detta område, undergått upprepade ändringar och omarbetningar. Det senaste formuläret till allmänna bestämmelser bär nr 10 och är utgivet 1954 och har såsom bilaga fogats till rättsfallssamlingen. Vid tillkomsten av nämnda formulär har direktör Källenius medverkat och lett arbetet.
    Den utgivna rättsfallssamlingen anknyter till nämnda allmänna bestämmelser och ett register över bestämmelserna även som ett annat över rättsfallen gör det lätt att finna de domar och beslut, som avse viss bestämmelse. Båda registren äro lättillgängligt uppställda och ha införts, ett i slutet av samlingen och ett i början av densamma. Måhända hade båda registren bort införas på samma ställe.
    Teknologföreningens arbete å området liksom den utgivna rättsfallssamlingen äro båda betydelsefulla steg på vägen att underlätta och sanera förhållandena på hithörande viktiga område, där beställare och entreprenörermed i hög grad varierande omfattning av sin verksamhet och skiftande kompetens och erfarenhet äro verksamma. Främst de, som direkt syssla på detta ständigt nyskapande område, böra ha stor nytta av rättsfallssamlingen och denna underlättar självfallet även den verksamhet, som här utövas av tekniska yrkeskonsulenter, advokater, domstolsjurister och skiljedomare. På skiljedomsområdet bör arbetet medverka till säkrare och tryggare rättstlllämpning — särskilt i de fall, där skiljenämnden saknar leda mot med juridisk utbildning och erfarenhet som domare.
    Det föreliggande arbetet framstår även som värdefullt med hänsyn till den förhållandevis knapphändiga och ofullständiga litteratur, som här förefinnes. Det hade varit av värde, om en sammanfattande och fullständigare litteraturförteckning hade bifogats som komplement till de hänvisningar, som gjorts under vissa särskilda rättsfall.
    Rättsfallen äro refererade på ett sätt, som gör dem tillgängliga även för dem, som sakna erfarenhet och vana vid studiet av rättsfall.
    Det område, som här å ett avsnitt bearbetats, är som antytts föremål för snabb utveckling. De allmänna bestämmelser, som här föreligga, torde redan nu vara i visst behov av överarbetning, ett behov, som torde framstå främst för flertalet av dem, som här varit verksamma som skiljedomare. De vunna framstegen genom dessa bestämmelsers tillkomst och utgivandet av rättsfallssamlingen borde fullföljas genom komplettering och översyn med lämpliga mellanrum.
    Teknologföreningens allmänna bestämmelser kunna ej helt ersätta den brist på särskilda lagbestämmelser, som här föreligger, och bestämmelserna kunna självfallet icke göra anspråk på att i allt återgiva svensk rättsståndpunkt beträffande hithörande många och vanskliga problem. Bestämmelserna hava nämligen i betydande grad utnyttjat de möjligheter till s. k.dispositiv reglering, som föreligga å området. Här griper rättsfallssamlingen kompletterande in.

318 LITTERATURNOTISER    När kommer nästa steg på byggnadsjuridikens område? Arbetsfältet är här omfattande. Kommer skiljedomsverksamheten då att ägnas uppmärksamhet? Flertalet av alla betydelsefulla tvister å området avgöras ju numeraav skiljemän. Är en sammanställning av de betydelsefullare av dessa avgöranden möjlig och lämplig? Kan en sådan medverka till en mera enhetlig rättspraxis på området? Frågan har tidigare ställts och är väl icke avförd från dagordningen ? Är ej för övrigt skiljedomslagen i behov av översyn? Den, som tidigare under många år varit verksam på detta område, kan ej underlåta att ställa frågan. Varje bidrag till klarläggande av hithörande problem bör hälsas med tillfredsställelse.

E. R.