Social och kommunal förvaltning. Uppsatser utgivna av Sydsvenska socialinstitutet. Sthm 1957. Norstedts. 150 s. Kr. 7,20.

 

    Sydsvenska socialinstitutet firade sitt tioårsjubileum förra året med att utge en samling uppsatser kring aktuella sociala problem. Samlingen utmärker sig för uppslagsrikedom och kvalitet. Den sysslar med frågor, somverkligen ha betydelse inom socialpolitiken, den ställer intressanta förslag för framtiden men den är inte aggressivt polemisk. Åtskilliga uppsatser beröra juridiska och rättspolitiska spörsmål t. ex. TAGE DE LA MOTTE'S »Vilka organ är kommunala?» eller ÅKE ELMÉR'S »Skiss till en förenklad lokalsocialförvaltning». ANDERS BRUZELIUS diskuterar i anslutning till förslaget till barnavårdslag frågan om »Överflyttning av vårdnad vid omhändertagande» och kritiserar svensk rätts ståndpunkt enligt vilken vårdnaden om ett barn i rättslig mening icke övergår till barnavårdsnämnd vid omhändertagande utan, låt vara tömd på sitt reella innehåll, kvarblir hos vanligen föräldrarna. Kanske kommer Internationella domstolens avgörande av den aktuella s. k. Boll-tvisten mellan Holland och Sverige att bidra till en nyorientering.

H. E.

 

KARL J. HÖJER. Socialförsäkring och socialhjälp. Sthm 1957. Norstedts. 360 s.Kr. 18,50, inb. 24,00.

 

    KARL J. HÖJERS välkända arbete »En svensk medborgares trygghet mot nöd» föreligger nu i en ny, så väsentligt utvidgad och omarbetad upplaga, att boken fått en ny titel. Socialhjälpen enligt den nya lagen behandlas här ingående och övriga lagstiftningsnyheter beaktas jämväl. Man kan alltjämt ha anledning grubbla över hur en framställning av socialrätten till gagn för de juridiska studierna och för rättstillämpningen lämpligast bör utformas. Intet tvivel kan dock råda om värdet av Höjers senaste bok, en ny del i ett imponerande skriftställarskap om svensk socialpolitik både i nuet och i det förgångna.

H. E.

 

HENRIK KLAC. KENBERG och BENGT HJERN. Lagen om nykterhetsvård. 2:a uppl. Sthm 1957. Utg. av statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. 319 s. Inb. kr. 12,00.

 

STEN WALBERG, KARL WILHELM STRÖM, GUNNAR ERBACKE och ARNE HILLBO.Handel med drycker. 2:a uppl. Sthm 1957. Norstedts. VI + 321 s. Inb. kr. 27,00.

 

    Någon reformpaus har icke visat sig möjlig inom vår nykterhetslagstiftning i vidsträcktaste bemärkelse — omfattande både nykterhetsvården och nykterhetspolitiken — och nya upplagor har snart blivit nödvändiga av

320 LITTERATURNOTISERföreliggande båda innehållsrika och omsorgsfullt utarbetade standardkommentarer på området, tidigare anmälda i SvJT 1956 s. 350 resp. 1955 s. 641.I den nya upplagan av Nykterhetsvårdslagen, som ombesörjts av regeringsrådet HENRIK KLACKENBERG ensam, har inarbetats 1956 års jämkningar i anledning av socialhjälpslagen av samma år samt 1957 års bestämmelser om formerna för alkoholmissbrukares avstängning från alkoholinköp. Nytillkomna rättsfall har refererats; men även i lagkommentarer av detta slag— och icke endast i akademiska avhandlingar — skulle anm. gärna se ett rättsfallsregister. I fråga om Handel med drycker har nyheter tillkommit beträffande bl. a. ombudsåldern, som höjts från 18 till 21 år, alkoholreklamen samt förtärings- och förvaringsförbuden i vissa utskänkningslokaler (det s. k. fickflaskeproblemet).

S. F.