The Danish Criminal Code with an introduction by Dr. KNUD WAABEN. Copenhagen 1958. Gads. 118 s. Inb. Dkr. 20,00.

 

    Det livliga intresset för internationellt samarbete på straffrättens område har gjort det till en angelägen uppgift att göra strafflagarna tillgängliga genom översättningar till de stora kulturspråken. I serien Sammlung ausserdeutscher Strafgesetzbücher utges sedan länge separata översättningar till tyska, och Centre français de droit comparé utger i flera band, av vilka två utkommit, alla europeiska strafflagar i översättning till franska.
    I båda dessa publikationer har den danska strafflagen, av år 1930, blivit utgiven. Detta har emellertid icke ansetts tillräckligt. The Danish Committeeon Comparative Law har nu utgivit lagen även i engelsk översättning, försedd med en inledning av t. f. prof. WAABEN där i korthet redogöres för lagens tillkomst och innehåll. Detta utmärkes kanske framför allt av ett välutbyggt system av åtgärder vid sidan av de traditionella straffen. Prof. Waaben nämner, att lagen underkastats ganska få ändringar men att det år 1950 tillsatts en permanent kommission med uppgift att kontinuerligt arbeta på revision av lagen.
    Den svenska strafflagen har veterligen icke översatts till något av de stora kulturspråken. Arbetet på dess reformerande genom successiva ändringar och utfärdandet av kompletterande lagar ha gjort en översättning till en föga lockande uppgift. Nu pågår emellertid arbete på översättning avlagen för den franska publikationen.

I. S.

 

Norges lover 1682—1957. Utgitt av det juridiske fakultet. Oslo 1958. Grøndahl & søns boktrykkeri. 2 706 s. Inb. kr. 61,00.

 

    Efter tre års förlopp föreligger en ny utgåva av den norska lagboken, liksom de närmast föregående editionerna ombesörjd av prof. TH. F. GRUNDT och høiesterettsdommer Henrik BAHR (jfr SvJT 1956 s. 358). Ancienniteten tillkommer sedan länge 1682 års Forordning om Begravelser, och bland de nytillkomna lagarna av mer allmänt intresse kan nämnas den nya norska Lov om aksjeselskaper av d. 6 juli 1957, vilken ersätter 1910 års lag i samma ämne. Aktiebolagsrätten utgör ett av de få centrala lagstiftningsområden, inom vilka något nordiskt samarbete ännu icke kommit till stånd, och lagen företer därför till sina enskildheter föga överensstämmelse med motsvarande lagar i övriga nordiska länder. Med viss avund kan den svenske läsaren därjämte konstatera, att mot våra 228 §§ svarar i den norska lagen 135 §§.

S. F.