Ny justitiarius i Norges Høyesterett. Høyesterettsjustitiarius Sverre Gretteer i h. t. loven om aldersgrense meddelt avskjed fra 31. mai 1958.
    Fra s. d. er til ny justitiarius i Høyesterett utnevnt høyesterettsdommer Terje Wold. Den nye justitiarius er født 1899, ble cand. jur. 1921, og praktiserte som sakfører i Vadsø fra 1922 av. Han tok advokaturen 1931. I 1936 ble han utnevnt til lagdommer i Hålogaland. Fra 1. juli 1939 til juni 1945 var han justisminister. I 1945 ble han høyesterettsdommer.

J. T. B.

 

    Nordiska administrativa förbundet höll sitt 12 :e allmänna möte i Reykjavik d. 16—19 maj 1958 under värdskap av den isländska avdelningen med hovedrevisor Einar Bjarnason som ordförande. De danska, finska, norska och svenska deltagarna, till antalet ca 130, åtskilliga åtföljda av makor, samlades d. 13 maj i Bergen och for därifrån med Bergen Line:s utmärkta Meteor till Island. Fartyget tjänade under uppehållet där som flytande hotell.
    Mötet öppnades i Nationaltheatret i närvaro av Islands president. Förhandlingarna hölls därefter i universitetets festsal. Fem ämnen stod på programmet, nämligen Arbejdslöshedsforsikring i Island (referent: departementschef Hjálmar Vilhjålmsson, Island; korreferenter: förvaltningsrådet Rudolf Beckman, Finland, och byrådirektör Bernt Erici, Sverige); Forvaltningsvidenskabens betydning for den praktiske administration (referent: kontorchef Fl. Martensen-Larsen, Danmark; korreferenter: prof. Aarne Rekola, Finland, och prof. ólafur Johannesson, Island); Det primärkommunalasamarbetet och självstyrelsen av högre ordning (referent: prof. Olavi Rytkölä, Finland; korreferenter: fhv. departementschef Jónas Guðmundsson, Island, och fylkesmann Nikolai Schei, Norge) ; Rasjonaliseringens roll i statsforvaltningen (referent: direktör Leif H. Skare, Norge; korreferenter: sekretariatschef E. Burchardt, Danmark, och byrådirektör Erik Norberg, Sverige) samt Något om statens och kommunernas skadeståndsansvar i anledning av oriktiga beslut (referent: hovrättsrådet Erland Conradi, Sverige; korreferenter: sekretær J. Bangert, Danmark, och ekspedisjonssjef CarlStabel, Norge).
    Förhandlingarna kommer att på sedvanligt sätt refereras i Nordisk Administrativt Tidsskrift.
    De isländska värdarna visade en storartad gästfrihet. En höjdpunkt i programmet blev ett besök på altingets gamla mötesplats, Thingvellir, där pressechef Bjarni Guðmundsson höll ett fantasieggande anförande om hur det i gamla dagar gick till vid ett altingsmöte på denna plats.
    På hemresan blev det storm, men det är en annan historia.

E. C.