348 DÖDSFALL    Axel Hemming-Sjöberg avled d. 4 maj 1958. Han var född i Göteborgd. 2 maj 1884 samt avlade studentex. där 1902 och jur. utr.kand.ex. i Uppsala 1907. Han promoverades till juris hedersdoktor vid Uppsala universitet 1950. Från 1907 var han verksam som advokat i Uppsala och drev från 1932 egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1909. Av trycket har han utgivit bl. a. Rättegången mot C. J. L.Almquist och Domen över Quisling (se SvJT 1930 s. 135 och 1947 s. 359 och 450).

 

    Magnus Månsson Sjölin avled d. 10 maj 1958. Han var född i Trelleborg d.26 febr. 1880 samt avlade studentex. i Malmö 1900 och hovrättsex. i Lund 1904. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring på länsstyrelser blev han borgmästare i Lindesberg 1907. Han avgick med pension 1947.

 

    August Herman Wickström avled d. 18 maj 1958. Han var född i Skurup, Malmöhus län, d. 14 okt. 1881 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1901 och hovrättsex. där 1905. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge och skilda domsagor blev han häradshövding i sydöstra Hälsinglands domsaga 1924. Han avgick med pension 1949.

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    8 april 1958 förordnat t. f. anstaltsdir. Barbro Hall-Mikaelsson att såsom expert biträda fångvårdens byggnadskomm. (1956 s. 462);
    s. d., med motsv. entled. för förbundsordf. Inga Thorsson förordnat fru Eivor Wallin till sakkunnig i familjerättskomm. (1957 s. 157);
    15 april 1958 dels förordnat förste byråsekr. Claës Uggla att, med entled. från förordnande såsom sekr. i varumärkes- och firmautredn., vara sakkunnig i samma utredn., dels ock entledigat t. f. förste byråsekr. Gunnar Deijenberg från honom meddelat förordnande såsom bitr. sekr. i nämndautredn.;
    18 april 1958, med motsv. entled. för förste kammarskrivaren Åke Andersson, förordnat ing. Ruben Andersson och assistenten Brita Traung att såsom experter biträda fångvårdens byggnadskomm.;
    22 april 1958 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sven Petterssontill sekr. i utredn. ang. en översyn av sjölagstiftningen och därmed sammanhängande frågor samt dispaschören Kaj Pineus att såsom expert biträdasamma utredn. (s. 271);
    25 april 1958 förordnat lagmannen i Svea hovrätt Olof Riben att utredafrågan om inrättande av en vattendomstol för Norrbottens län;
    30 april 1958 förordnat förste stadsfogden Olof Beck-Friis, ass. Gert Boëthius, stadsfogden Nils Frykholm, landsfiskalen Adolf Gustafson, prof. Åke Hassler och adv. Håkan Rumstedt att såsom experter biträda utredn.mannen för förberedande översyn av utsökningslagen m. m. samt 2 maj 1958 förordnat kanslisekr. Christer af Winklerfelt till sekr. åt utredn.mannen (1957 s. 676);
    19 maj 1958 förordnat regeringsrättssekr. E. O. Lundblad till sekr. åt den sakkunnige för utredn. ang. kompetensfördelningen mellan K. M :t i statsrådet och reg.rätten (1956 s. 381);
    s. d., med motsv. entled. för kommunalarbetaren Henning Gustafsson, förordnat distr.lantm. Mac Hamrin till sakkunnig i hyreslagskomm. (1957 s.365).

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 6 juni 1958 förordnat ass. i Sveahovr. Lars Bruhn att t. v. tjänstgöra såsom rev .sekr.