Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1958 på grund av offentligtuppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden A. Ribbing (chef för rättsavd. jordbr.dep.), K. Sidenbladh (just.dep.), Å. Martenius (ombudsman för näringsfrihetsfrågor), G. von Sydow (lagbyråchef komm.dep.), H-F. Ringdén (byråchef just.dep.), E. Conradi (just.dep.), R. Nyman (t. f. rev.sekr.), A. Brunnberg (led. i lagberedningen), S. af Geijerstam (statssekr. inrikesdep.), B. Alexanderson (led. i lagberedningen), L. Granqvist (chef för rättsavd. soc.dep.), G. Lagergren (neutral led. av skiljekommissionen för egendom, rättigheter och intressen i Förbundsrepubliken Tyskland), S. G. Jonzon (jordbr.dep.), A. Nordin (t. f. rev.sekr.), G. Thyresson (byråchef MO), P. Bergsten (statssekr. just.dep.) och Sara Falk (just.dep.), assessorerna G. Seldén (byråchef RÅ), T. Hesser (just. dep.), H. Nordqvist (just.dep.), P. Westerlind (sekr. lagberedningen), E. Åqvist (finansdep.), J. Wellander (t. f. rev.sekr.), L. Lindberg (t. f. rev.sekr.), B. Hult (lagbyråchef just.dep.), I. Wallenberg (byråchef JO), G. Petrén (just.dep.), S. Rudholm (lagbyråchef just.dep.), A.Hallström och J. Oldin (t. f. rev.sekr.), S. Jacobsson (just.dep.), S. Egersten (t. f. rev.sekr.), C. Holmberg (just.dep.), Å. Sundquist och L. Ålund (t. f.rev.sekr.), B. Mollstedt (just. dep.), S. Bergstrand (t. f. rev.sekr.) I. Lekman (byråchef hyresrådet), B. Holmquist (byråchef MO), A. Elowson (soc.dep.), J. Åkerman (svenska FN-kontingenten i Egypten), L. Hjerner (t. f. rev.sekr.), M. Bäärnhielm (riksdagens III lagutskott), Å. Wikner (inrikesdep.), S. Nordlund (inrikesdep.), O. Höglund (just.dep.), P. Ihrfelt (riksdagens konstitutionsutskott), G. Dyrssen (just.dep.), E. Holmberg (inrikesdep.), G. Ericsson (riksdagens konstitutionsutskott) och E. Hellner (riksdagens I lagutskott), fiskalerna F. Andrén, O. Bruun, S. Edlund och A. Agell (studier), C. Lidbom

 

352 PERSONALNOTISERoch S-E. Nilsson (arbetsdomstolen), tingsdomarna J. Gyllensvärd (just.dep.) och F. Nyquist (led. hyresrådet);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden B. Beskow (handelsdep.), E. Walberg (byråchef RÅ), O. Svensson (t. f. rev.sekr.), P. Karlberg (byråchef JK), K.Ahlbom (t. f. rev.sekr.), Th. Granger (domare i High Court, Etiopien), assessorerna U. Lundvik (JO:s ställföreträdare), B. Olsén (komm.dep.), B.Swartling (t. f. rev.sekr.), B. Wieslander (lagbyråchef, statsrådsberedningen), G. Ekblad (riksdagens I lagutskott), H. Romander (soc.dep.),  fiskalenR. Lindgren (sekr. i 1951 års rättegångskomm.), tingsdomaren P. G. Blomdahl (t. f. rev.sekr.);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet S.-B. Jacobson (t. f. häradshövd. i Mellersta Värends doms.), assessorerna C. G. Persson (chef för rättsavd. inrikesdep.), S. Jungefors (finansdep.), B.Hjern (lagbyråchef just.dep.), E. G. Ohlsson (t. f. rev.sekr.), L. S. Fredlund (just.dep.), G. Borggård (lagbyråchef handelsdep.), C. Nordström (just.dep.),C. G. Wargelius (t. f. rev.sekr.) och K. G. Lindelöw (ecklesiastikdep.), fiskalerna N. B. Lihné (riksdagens konstitutionsutskott), N. O. Wentz (riksdagens II lagutskott) och C. A. Petri (riksdagens konstitutionsutskott), tingsdomaren R. Nilsson (t. f. rev.sekr.), tingssekreteraren G. Danielson (riksdagens II lagutskott);
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden K. W. Modigh (t. f. rev.sekr.) och G. Ernulf (sekr. åt 1955 års domarutredning), assessorerna I. Ulveson (lagbyråchef ecklesiastikdep.) S. Petterson (just.dep.), B. Hamdahl (lagbyråchef soc.dep.), fiskalerna T. Löfstedt (tjg hos JO), C-G.Källner (sekr. åt 1954 års brandlagsrevision), S. Hillert, U. Cervin och B.Bengtsson (studier), tingsdomarna N. Berglund (byråchef JK) och H. Kastrup (t. f. rev.sekr.);
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden V. Körlof (komm.dep.), R. Hermansson (exp.chef handelsdep.), Å. Åkebring (t. f. rev.sekr.), E. Öhlén (t. f. rev.sekr.) och S. Melin (t. f. rev.sekr.), assessorernaC.-G. Grotander (riksdagens III lagutskott) och E. Nyman (utredn. om adm.frihetsberövanden),  fiskalen T. Sigeman (studier), tingsdomarna S. Brehmer och L. Dixelius (t. f. rev.sekr.);
    i hovrätten för övre Norrland: hovrättsråden B. Kjellin(statsråd), Å. Paulsson (t. f. exp.chef försv.dep.), I. Lidbeck (just.dep.) ochB. Zethræus (t. f. rev.sekr.), assessorn S. Marcus (t. f. lagbyråchef försv.dep.), tingsdomarna E. Odevall och C. M. Elgenstierna (t. f. rev.sekr.).