WOLF MIDDENDORFF. Jugendkriminologi. Studien und Erfahrungen. Ratingen bei Düsseldorf 1956. Henn Verlag. 344 s. Inb. DM 15,80.

 

    Den föreliggande värdefulla handboken grundas på författarens mångåriga erfarenhet som domare och ungdomsdomare, på hans verksamhet inom den sociala ungdomsvården samt icke minst på omfattande studieresor i ett flertal europeiska länder och i Förenta staterna. Ett omfattande komparativt material har sammanställts till belysning av ungdomsbrottslighetens omfattning och orsaker i bokens båda första avdelningar. Författaren undviker onödigt teoretiserande och ådagalägger en klar blick för proble-

LITTERATURNOTISER 37mens sociala och mänskliga sidor samt en tilltalande återhållsamhet i fråga om alltför säkra påståenden och slutsatser på ett område, där en statistisk metod lätt kommer till korta och där orsaksproblemen i så hög grad får antagas bero på de skiftande miljöinflytelserna i länder med högst olikartad samhällsstruktur. I arbetets sista avdelning redovisar förf. de olika organisatoriska och terapeutiska vägarna för behandlingen av unga lagöverträdare och brottsförebyggande samhällsåtgärder. De uppgifter som lämnas om de nordiska länderna äro korrekta men väl sparsamt förekommande och grundade på upplysningar i andra hand främst i engelsk-språkig litteratur. Detta synes ej helt tillfredsställande men fullt förklarligt, då förf. ej utsträckt sina studieresor till Norden och då mera ingående framställningar av modern skandinavisk kriminalvetenskap på något av de stora kulturspråken saknas.

I. A.