HEINZ LEFERENZ. Die Kriminalität der Kinder. Eine kriminologisch-jugend-psychiatrische Untersuchung. Tübingen 1957. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 140 s.

 

    Arbetet utgör en grundlig fallstudie rörande 80 barn med påtagliga missanpassningstendenser i åldern 6—15 år, valda ur ett material om c:a 600 fall, som för klinisk observation varit intagna under åren 1951 t. o. m. 1954 på barnpsykiatriska avdelningen av Heidelbergs akademiska sjukhus. Syftet med undersökningen har främst varit att spåra de psykopatologiska egenskaper eller tendenser som ur prognostisk synpunkt te sig som de första tecknen på en senare framträdande ungdomskriminalitet. Förf. har valt sin forskningsuppgift och sina metoder med hänsyn till det numera av kriminologerna erkända sambandet mellan beteenderubbningar hos barn och tendensen till en hastigt sig utvecklande recidivism hos unga lagöverträdare. Undersökningen lämnar också värdefulla bidrag till barnaåldernspsykopatologi och bedömningen av formbarheten av olika personlighetstyper genom en tidigt insatt psykoterapi. Resultaten i sistnämnda hänseende äro ej helt nedslående.

I. A.

 

Festschrift für Friedrich Lent zum 75. Geburtstag. Herausgegeben von LEO ROSENBERG und KARL HEINZ SCHWAB. München und Berlin 1957. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 328 s. DM 25,00.

 

    Denna festskrift innehåller tolv från varandra fristående uppsatser, författade av ledande tyska processualister. I samtliga uppsatser behandlas omstridda problem som har central processrättslig betydelse. Diskussionen hålles genomgående på ett högt teoretiskt plan. Stundom får man ett intryck avatt den alltför mycket ägnas åt begreppsanalys och att den i alltför ringa mån bidrar till att utreda vilka konsekvenser för samhällslivet som olika tänkbara problemlösningar skulle kunna antagas medföra.

P. O. B.