VERNER GOLDSCHMIDT. Retlig adfærd. En analyse af retsmyndigheders adfærd med eksempler særlig fra den kriminelle retspleje i Grønland. Bind. 1, 2 /Bilag/. Khvn 1957. Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S. 228 + 203 s. Dkr. 25,00 + 24,00.

    Juridikens målsmän ha de senaste årtiondena — måhända under intryck av den moderna amerikanska rättsrealismen — börjat att alltmer inse önskvärdheten och nyttan av s. k. rättssociologisk forskning med empirisk samhällsvetenskaplig metod. Hos oss är ännu föga uträttat, om vi bortse från de båda vitt skilda specialområdena arbetsrätt och kriminologi. På det senare omfattande arbetsfältet ha de flesta forskningsinsatserna kommit att falla inom det kriminalbiologiska delområdet och huvudsakligen avsett undersökningar av brottsgenesen hos bestämda individer eller en grupp av individer. Kriminologiska och andra rättssociologiska undersökningar på allmänsociologisk bas ha i stort sett försummats, något som delvis kan ursäktas med hänvisning till det stora uppbåd av hjälpkrafter och penningmedel, som kräves för att den enskilde forskaren skall kunna basera sin analys av de uppställda problemen på ett tillräckligt omfattande, representativt och empiriskt sett säkerställt material.

    Den stora och ur många synpunkter banbrytande undersökning, som nu efter många års förstudier framlagts av den danske sociologen och juristen VERNER GOLDSCHMIDT, har ifråga om sin tillkomst gynnats av säregna omständigheter. Som expert på grönländska förhållanden deltog förf. i en för ändamålet utsänd juridisk expedition till Västgrönlandför några år sedan och tog därefter verksam del i utarbetandet av enför därvarande säregna samhällsförhållanden avpassad kriminallag för Grönland, vilken lagstiftning antogs år 1954. Denna lag har karaktärenav ett experiment, som avser att samhällsorganen i ett litet, relativt okomplicerat, homogent samfund, obundna av den belastning som den straffrättsliga traditionen ur viss synpunkt innebär för äldre kulturstater, skola kunna genomföra en social kontroll med hjälp av adekvata, för det särskilda fallet avpassade ingripanden, för den händelse att lagen såsom samhällelig fridsordning kränkes av de enskilda individerna. (Se SvJT 1955 s. 68 ff.)

    Det är ej svårt att förstå att Goldschmidt mot bakgrunden av sina

ANM. AV VERNER GOLDSCHMIDT: RETLIG ADFÆRD 385erfarenheter av rättslivet i denna säregna samhällstyp kommit att gripa sig an med en kritisk analys från sociologiska utgångspunkter av det rättsliga normsystemets reella karaktär och innebörden i de myndighetsåtgärder, som tjäna den ovan berörda uppgiften att fungera som kontroll över samhällsmedlemmarnas sociala beteende. Med socialpsykologiska utgångspunkter, i första hand från funktionärernas egna upplevelser av de normer, som förväntas påverka deras myndighetsutövning, analyserar förf. ett av honom insamlat och sammanställt praxismaterial från skilda tider av det grönländska samhällets bestånd, i syfte att med en strängt empirisk metod, obunden eller i varje fall ej snävt begränsad av sedvanliga juridiska begreppskategorier, belysa rättens vardande och funktionssätt. Det förefaller som om förf. ville göra gällande, att den arbetsmetod han använt och de socialpsykologiska aspekter som han anlagt på sitt delvis helt unika studieobjekt i viss mån skulle lämpa sig för ett rättssociologiskt studium av betydligt mer komplicerade, på helt andra samhällstraditioner vilande rättsordningar, en slutsats eller förmodan för vilken det föreliggande, i sig skarpsinniga och fängslande arbetet knappast synes ha förebragt en bindande bevisning. Som den första större rättssociologiska undersökningen i Norden över ett centralt tema är Goldschmidts verk helt visst av bestående värde och förtjänt av största uppmärksamhet även från rättsvetenskapens sida.

Ivar Agge