C. G. BJÖRLING & ÅKE MALMSTRÖM. Civilrätt. Lärobok för nybörjare. Gleerup.15. uppl. Lund 1958. 330 s. Kr. 14,00.

    Denna nya upplaga av BJÖRLINGS välkända lärobok utkommer 48 år efterden 1. uppl:s utsändande, ett övertygande bevis för det behov boken har fyllt och den uppskattning som kommit densamma till del. Den senaste uppl. skiljer sig från närmast föregående genom att prof. MALMSTRÖM fortsatt sin gradvisa modernisering. Särskilt lägger man märke till att inledningen har utvidgats något, att en framställning av några grunddrag av immaterialrätten tillkommit och att de s. k. standardavtalen berörts i förbigående.Texten har därutöver i sin helhet genomsetts i syfte att företa på grund av rättsutvecklingen nödvändiga korrigeringar samt anpassa tankegångar och exempel till nuvarande förhållanden. Samhällsutvecklingen avspeglas i framställningen t. o. m. på så sätt, att den gosse som ännu i 14. uppl. fick 25 öre av sina föräldrar för att köpa karameller (s. 19 f.) numera får 75 öre till en chokladkaka (s. 20).

LITTERATURNOTISER 391    Enligt förordet är boken, nu liksom då Björling först utgav densamma, avsedd att tjäna som grundval för undervisningen i den propedeutiska kursen. Att denna målsättning bör vara ensam avgörande för uppläggningen är numera desto naturligare, som vi sedan mera än tio år har tillgång till en fylligare och mera detaljerad handboksmässig framställning av lättillgängligt slag i Norstedts juridiska handbok. Accepterar man den angivna målsättningen, står det klart, att den fortsatta revisionen av arbetet måste bestämmas av den nya studieordning, som för den propedeutiska kursens del skall börja tillämpas redan fr. o. m. i höst.
    Den effektiva studietiden i den nya kursen torde komma att uppgå tillungefär nio veckor. På denna tid måste man hinna att gå igenom icke blott civilrätten utan även rättskällelärans grunder och lagstiftningsförfarandetsamt lämna en viss orientering i straffrätt, processrätt och samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom bör studenterna om möjligt inhämta någon kunskap om rättsidéernas utveckling genom tiderna. På civilrättens lott faller då intemera än ungefär fyra veckor.
    Under sådana förhållanden är det risk för att boken i sin nuvarande utformning inte längre kommer att kunna vara ett tjänligt verktyg i kursledarens hand. Redan omfånget, 321 ganska tättryckta textsidor, lägger hinderi vägen. Härtill kommer, att på dessa sidor sammanträngts en sådan mängd faktiska upplysningar, att själva inlärningsprocessen avsevärt försvåras. Ibåda dessa avseenden synes emellertid finnas goda möjligheter för en anpassning av framställningen efter den nya kursens krav. Sålunda synes alltjämt gälla, att familjerätten upptar väl stort utrymme i förhållande tillövriga delar av civilrätten. Den detaljerade redogörelsen för de olika ochdelvis ganska »tekniskt» betonade familjerättsliga reglerna torde i betydande utsträckning kunna ersättas av kortare sammanfattningar av lagstiftningens ledande principer och huvudpunkter. Detta gäller inte minstsådana partier som äktenskaps ingående, äktenskapshinder, förmyndaresrättigheter och skyldigheter samt dödförklaring. Även i åtskilliga andra avsnitt av arbetet synes en nedskärning av omfånget och en koncentrationkring ett fåtal centrala men till gengäld något mera utförligt dryftade huvudproblem kunna vara på sin plats. Sålunda tyngs framställningen av fastighetsrätten av åtskilliga finstilta notiser, i vilka delar av speciallagstiftningen på området redovisas (det särskilda fastighetsbegreppet för koncessionerade enskilda järnvägar, de i jordeboken upptagna fiskerierna, frälseräntorna, friheten att i vissa fall döda tillfälligtvis påträffad sälhund osv.).
    Även rent dispositionsmässigt skulle nog ytterligare jämkningar kunna underlätta tillägnandet av framställningen. Uppspaltningen av institutenarrende och hyra i två avdelningar, dels en under rubriken »Sakrätter tillfastigheter: nyttjanderätt» och dels en under rubriken »Saklega», lär ibland förorsaka de studerande huvudbry. Även en enhetlig framställning av fastighetsköpet skulle nog innebära vissa fördelar.
    Anm. vill sammanfatta det sagda i uttalandet av den förhoppningen, att studiereformen får medföra en ytterligare revision av denna läroboks uppläggning och utformning som ett led i prof. Malmströms högt skattade moderniseringsarbete. Tidpunkten är nu inne att avlösa Björling—Malmströms lärobok med en Malmströms lärobok, tillrättalagd efter den nya studieordningens särskilda krav.

U. B. och K. G.