392 LITTERATURNOTISERIVAR STRAHL. Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien. Från Babylonien till FN. En överblick. Sthm 1957. Bonniers. 119 s. Kr. 5,75.

    Denna lilla bok av prof. STRAHL i Bonniers nya serie »Aldusböckerna» fyller ett länge känt behov. I vårt land ha vi nämligen hittills saknat en lätttillgänglig orientering över rättslärans historia. Arbetet, som utgör en bearbetning av ett för studierna i juridisk encyklopedi avsett stencilerat kompendium, är en utmärkt populärvetenskaplig introduktion till studiet av rättsideologiernas och rättsordningens utveckling. Även i den akademiska undervisningen synes det ha en plats att fylla. Visserligen försvinner ämnet juridisk encyklopedi från studieplanen enligt den nya studieordningen för juriskandidatexamen, som börjar tillämpas detta år, men det är av vikt att trots detta allmänbildningen på detta område icke helt försummas vid studiernai juridik.
    Till sin huvuddel är boken en lättläst och intresseväckande översikt överrätts- och statslärornas historia från Babylonien till de moderna politiska och rättsliga ideologierna. Särskilt uppmärksammas naturrättslärornas utveckling fram till FN:s Declaration of Human Rights och Europarådets konvention ang. skydd för de mänskliga rättigheterna. På det hela taget lyckasförf. mycket väl att på ett begränsat utrymme klargöra såväl ideologiernasom deras allmänhistoriska bakgrund. Boken avslutas med två kap. om rättens natur och rättens uppgift, i vilka förf. diskuterar speciellt rättsvetenskapliga läromeningar med stor vikt lagd på motsättningen mellan naturrättsliga uppfattningssätt och den moderna skandinaviska realistiska synenpå rätten. Förf:s egna åsikter om rättens grundproblem komma här till uttryck på ett sympatiskt och personligt engagerat sätt. Mot själva framställningssättet kan dock måhända invändas, att sammanhanget mellan dessa båda kap. och den föregående historiska översikten i vissa avseenden är sålöst, att utvecklingslinjerna i rättsläran icke alltid torde komma att framståsåsom fullt klara för en läsare utan förkunskaper i ämnet.

H. T.

 

CARL G. PERSSON. Allmänna ordningsstadgan m. m. Sthm 1958. Norstedts. 270 s. Inb. kr. 21,50.

    Det må anses såsom märkligt att en författning som reglerar för gemene mans dagliga liv så viktiga angelägenheter som ordningsfrågor kunnat — genom en samhällelig strukturutveckling av stora mått — väsentligen oförändrad behålla sin giltighet i 90 år. Med ingången av innevarande århar emellertid 1868 års ordningsstadga för rikets städer tjänat ut och därmed även försvunnit såsom en av de äldsta författningarna i bihanget tillvår lagbok. Litet vemodsfyllt måhända för de många generationer jurister, för vilka ordningsstadgan jämte 1864 års näringsfrihetsförordning kommit att sedan studieåren framstå såsom de fasta, oföränderliga stolparna i det ständigt växlande och växande författningskomplexet. Ordningsfrågorna harnu, efter ett 20-årigt utredningsarbete, fr. o. m. d. 1 jan. 1958 inrymts underfyra huvudförfattningar, nämligen allmänna ordningsstadgan d. 14 dec. 1956(nr 617), lagarna s. d. (nr 618) om allmänna sammankomster och (nr 619) om skyldighet att renhålla gata m. m. samt lagen d. 31 maj 1957 (nr 259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m. m.
    Den nya lagstiftningen behandlas i föreliggande innehållsrika, klargö-

LITTERATURNOTISER 393rande och välskrivna kommentar, ingående i förlagets gula serie, av chefenför inrikesdepartementets rättsavdelning, hovrättsassessorn CARL G. PERSSON. Framställningen har gjorts lättillgänglig genom anförande av talrika exempel, var jämte äldre prejudikat i viss utsträckning redovisats. Normalförslag till lokal ordningsstadga och till torghandelsstadga samt sakregister avslutarden användbara handboken, vars nästa upplaga skulle bli än mer förträffliggenom att även förses med ett rättsfallsregister.

S. F.