GÜNTER STRATENWERTH. Verantwortung und Gehorsam. Zur strafrechtlichen Wertung hoheitlich gebotenen Handelns. Tüb. 1958. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 224 s. DM 22,40.

    Ämnet för den föreliggande monografien har sedan gammalt givit upphov till en omfattande straffrättslig och förvaltningsrättslig litteratur, ej minst i tyskspråkig doktrin. Genom de senaste årtiondenas världshändelser ha de hithörande rättsliga spörsmålen fått en särskild aktualitet och undergått väsentlig breddning genom att de kontroversiella frågorna om folkrättsbrottens rättsliga natur och om betydelsen av förvaltningsakter, företagna av statsrättsligt sett illegitima makthavare, komplicerat bedömningen av myndighetsbefallningar med rättsstridigt innehåll och omfånget och intensiteten av den underordnade funktionärens lydnadsplikt och därmed hans straffrättsliga situation.
    I det föreliggande arbetet diskuteras främst lydnadspliktens offentligrättsliga förutsättningar, både ifråga om de formella betingelserna, särskilt den befallandes och den underordnades kompetens att företaga de olika åtgärder, vilkas rättsenlighet sättes ifråga, och beträffande den sakliga rättmätig-

LITTERATURNOTISER 395heten av åtgärderna ur statsrättslig och ideologisk synvinkel. Författaren behandlar också, låt vara i andra hand, de i egentlig mening straffrättsliga frågeställningarna om lydnadspliktens natur av objektiv straffrihetsgrund eller subjektiv ursäkt och om verkan av faktisk eller rättslig villfarelse rörande lydnadspliktens förhandenvaro och räckvidd. Till sist beröras också de med den rättsstridiga befallningen sammanhängande frågorna om rätt till motstånd och nödvärn mot den olagliga åtgärdens genomförande.

I. A.