Värdering av livränta enligt konkurslagen
    Enligt 139 § konkurslagen skall fordran å livränta, i den mån denej är förfallen den dag från vilken klander är att räkna, uppskattas tillsitt kapitalvärde å nämnda dag. Uppskattningen skall ske efter en räntefot av 5 % och »med användande av den dödlighets- och livslängdstabell för riket, som av vederbörande myndighet sist blivit utgiven».
    För uppskattningen (beräkningen) av ifrågavarande kapitalvärde hänvisas i litteraturen till tabellerna III och IV i förordningen omstatlig förmögenhetsskatt. Sålunda talar LAWSKI i sin bok Konkurs och ackordslagarna s. 233 (13:e uppl.) om »vanlig tabell», vilket han pås. 234 preciserar på följande sätt: »Tabeller, utvisande kapitalvärdetav förmån, som utgår för någons livstid, finnas i lageditionerna upptagna vid KF d. 28 sept. 1928 om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt». Även i lageditionerna hänvisas i not av utgivaren till tabellerna III och IV. Se t. ex. 1958 års edition vid 139 § konkurslagen: »Tabeller, se efter KF 26 juli 1947 om statlig förmögenhetsskatt inf. under Kommunalskattelag 28 sept. 1928. Bih.»
    Att utföra här i frågavarande beräkning enligt de rekommenderade tabellerna synes emellertid icke riktigt. Dessa tabeller äro nämligen icke baserade på den dödlighets- och livslängdstabell för riket, som av vederbörande myndighet (statistiska centralbyrån) sist blivit utgiven utan på mycket äldre dödlighetsförhållanden. Det ligger så till, att statistiska centralbyrån utger nya dödlighets- och livslängdstabeller med relativt få års mellanrum. De senaste äro intagna i Statistisk Tidskrift 1957, häfte nr 6. Livräntevärden enligt dessa tabeller — eller över huvud enligt modernare dödlighetserfarenhet — ha veterligenicke publicerats. För att fylla denna brist har jag framställt nya hjälptabeller, fyllande konkurslagens krav. De återfinnas nedan.
    Det kapitalvärde å livränta, som erhållits enligt förestående beräkning, utgör summan av de olika livräntebeloppens »diskonterade värden», varvid diskontering skett med hänsyn till såväl dödlighet som ränta (ränta på ränta) från respektive förfallodagar. Enligt 138 § kan ytterligare diskontering bli aktuell, nämligen i fråga om livräntans kapitalvärde från den dag, från vilken klander är att räkna, till den dagbeslutet om egendomsavträde meddelades (»konkursdagen») och i

   Tabell utvisande kapitalvärdet, beräknat efter en räntefot av 5 % ochenligt statistiska centralbyråns dödlighets- och livslängdstabeller för män föråren 19511955, av en livränta som vid slutet av varje år utgår med ett belopp av 1 krona.

Ålder Kapitalvärde Ålder Kapitalvärde Ålder Kapitalvärde Ålder Kapitalvärde Ålder Kapitalvärde Ålder Kapitalvärde
0 18:61 15 18:32 30 16:99 45 14:45 60 10:45 75 5:64
1 18:99 16 18:25 31 16:86 46 14:23 61 10:15 76 5:33
2 18:97 17 18:18 32 16:73 47 14:00 62 9:84 77 5:02
3 18:95 18 18:11 33 16:60 48 13:76 63 9:52 78 4:73
4 18:91 19 18:04 34 16:45 49 13:52 64 9:20 79 4:43
5 18:88 20 17:96 35 16:31 50 13:27 65 8:88 80 4:16
6 18:84 21 17:88 36 16:15 51 13:01 66 8:55 81 3:90
7 18:80 22 17:80 37 15:99 52 12:75 67 8:22 82 3:64
8 18:75 23 17:72 38 15:82 53 12:48 68 7:90 83 3:40
9 18:70 24 17:63 39 15:65 54 12:20 69 7:57 84 3:17
10 18:64 25 17:54 40 15:47 55 11:92 70 7:24 85 2:94
11 18:58 26 17:44 41 15:27 56 11:64 71 6:92 86 2:74
12 18:52 27 17:34 42 15:08 57 11:35 72 6:60 87 2:54
13 18:46 28 17:23 43 14:88 58 11:06 73 6:28 88 2:38
14 18:39 29 17:11 44 14:67 59 10:76 74 5:95 89 2:22

    Se not under nedanstående tabell.

    Tabell utvisande kapitalvärdet, beräknat efter en räntefot av 5 % och enligt statistiska centralbyråns dödlighets- och livslängdstabeller för kvinnorför åren 19511955, av en livränta som vid slutet av varje år utgår med ett belopp av 1 krona.

Ålder Kapitalvärde Ålder Kapitalvärde Ålder Kapitalvärde Ålder Kapitalvärde Ålder Kapitalvärde Ålder Kapitalvärde
0 18:88 15 18:58 30 17:30 45 14:92 60 11:02 75 5:93
1 19:17 16 18:52 31 17:18 46 14:71 61 10:70 76 5:59
2 19:14 17 18:45 32 17:06 47 14:49 62 10:37 77 5:27
3 19:13 18 18:39 33 16:93 48 14:27 63 10:04 78 4:97
4 19:11 19 18:32 34 16:79 49 14:04 64 9:70 79 4:67
5 19:07 20 18:24 35 16:66 50 13:80 65 9:36 80 4:39
6 19:04 21 18:16 36 16:51 51 13:55 66 9:01 81 4:11
7 19:00 22 18:08 37 16:36 52 13:30 67 8:67 82 3:86
8 18:95 23 18:00 38 16:20 53 13:04 68 8:31 83 3:62
9 18:91 24 17:91 39 16:04 54 12:85 69 7:97 84 3:69
10 18:86 25 17:82 40 15:87 55 12:51 70 7:61 85 3:17
11 18:81 26 17:82 41 15:87 56 12:51 71 7:61 86 3:17
12 18:76 27 17:63 42 15:51 57 11:94 72 6:92 87 2:58
13 18:70 28 17:52 43 15:32 58 11:63 73 6:59 88 2:58
14 18:64 29 17:41 44 15:12 59 11:33 74 6:26 89 2:42

    Utgår livräntan i stället vid slutet av varje halvår, ökas kapitalvärdet med 0: 25. Utgår den vid slutet av varje kvartal, ökas det med 0: 38. Utgår den vid slutetav varje månad, ökas det med 0: 46. — Livräntetagarens ålder den dag, med utgångspunkt från vilken kapitalvärdet skall beräknas, kan lämpligen sättas till antalet uppnådda år och månader. Kapitalvärdet bestämmes sedan ur tabellvärdena genom lineär interpolation.

VÄRDERING AV LIVRÄNTA ENLIGT KONKURSLAGEN 401fråga om visst livräntebelopp, förfallande under tiden mellan konkursdagen och den dag, från vilken klander är att räkna, från förfallodagen till konkursdagen. Denna diskontering skall emellertid ske enbart medhänsyn till ränta och därtill enkel sådan, alltså icke ränta på ränta.Den diskonteringsfaktor som enligt 138 § första punkten skall användas är 1/1+0,05•t, där t är ifrågakommande diskonteringstid uttryckt i år och bråkdelar av år.
    I sin nyss åberopade bok (s. 232) kallar Lawski den sistnämnda fasen i diskonteringsförfarandet för »rabatträkning», vilket kanske kan vara ägnat att förvilla. Rabatträkning synes huvudsakligen förekommavid varuköp. Kostar en vara »brutto» 100 kronor och är »rabatten» 5 %, får köparen betala ett »nettopris» av 100 — 5 = 95 kronor och ej 100/1+0,05 = 95: 24. Sedan är det en annan sak att man vid diskontering av växlar för enkelhetens skull och som en approximation använder sig av »rabatträkning» i stället för regelrätt diskonteringsräkning.
    Med hjälp av de här framlagda tabellerna kan kapitalvärdet beräknas av en livränta som redan börjat utgå. Däremot kan värdet ej erhållas av en uppskjuten livränta. Likväl kan en bevakningsbar fordranpå grund av en dylik livränta uppstå. Jag tänker härvid främst på sådan pensionsutfästelse åt anställd där utfästelsen gjorts »oantastbar». För att emellertid möjliggöra beräkning av härvid uppkommande fordran (i form av »intjänt pensionsrätt») skulle tabellerna ha behövt utvidgas ganska avsevärt. Vid behov torde läsaren dock kunna vända sigtill tidskriftens redaktion som av mig skall förses med erforderligtmaterial.
    Man kan naturligtvis fråga sig, varför tabellerna III och IV i förordningen om statlig förmögenhetsskatt icke blivit omräknade sedan deinfördes. Svaret är väl, att statsmakterna ansett sig kunna vara litet generösa mot de skattskyldiga, på vilka tabellerna äro avsedda att tilllämpas. Livslängden har nämligen vuxit undan för undan, vilket juverkar så, att livräntevärden uträknade på basis av en nyare tabell bli större än om en äldre tabell skulle tillämpas. Bibehålles den gamla tabellen bli vissa förmögenhetsobjekt därför upptagna till ett värde som från de skattskyldigas sida ligger »på säkra sidan». Samma effekt harju f. ö. den tämligen högt satta räntefoten. (Vid beräkningar enligtkonkurslagen borde, kan det tyckas, en något lägre räntefot kunnafå tillämpas.)

Erik Hahr