Ur Svensk författningssamling 1958
217. KK s. d. om föreståndare för häradshäkten, stadshäkten och polisarrester.
222. KF 16 maj 1958 om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
223. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 3 § lagen d. 28 sept. 1951 (nr 649) omstraff för vissa trafikbrott.
224. KK s. d. om ändring av vägtrafikkung. d. 7 dec. 1951 (nr 743).
226. KF s. d. om ändrad lydelse av 2 och 27 §§ förordningen d. 25 okt. 1940 (nr 910) ang. yrkesmässig automobiltrafik m. m.
227. KK s. d. om ändring av kung. d. 7 dec. 1951 (nr 744) ang. vägmärkenm. m.
231. KK 23 maj 1958 ang. rätt att innehava radiomottagningsapparat.
239. KK 16 maj 1958 ang. dagarvode till nämndemän vid vissa besiktningaroch syneförrättningar.
257. KK s. d. ang. mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässigtrafik använda personbilar.
261. KM:ts stadga 23 maj 1958 om prästval.
262. KK 25 april 1958 ang. tillämpning av lagen d. 17 dec. 1943 (nr 881) ompolisens ställning under krig.
263. K instr. 11 april 1958 för lantmäteristyrelsen, länslantmäterikontoren och lantmäteriets distriktsorganisation (lantmäteriinstruktion).
267. KK 30 maj 1958 ang. viss ändring i kung. d. 22 maj 1953 (nr 319) medbestämmelser i fråga om skydd för vissa främmande patent, mönster och varumärken.

S. R.