Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll årsmöte d. 16 och 17 maj 1958 i Linköping. Till ordf. omvaldes stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm, samt till styrelseledamöter stadsfiskalerna Gösta Ahlbeck, Landskrona, Robert Clementz, Borås, K. A. Seevers, Göteborg, och Bengt Resare, Umeå. Till styrelsesuppl. omvaldes stadsfiskalen Erik Gamstedt, Malmö, och nyvaldes stadsfiskalsassistenten Mats Börjesson, Sthm.
    Förutom föreningangelägenheter förekom föredrag av borgmästare Svennegård och direktören för Statens Biografbyrå, Erik Skoglund, det senare i anslutning till visning av censurerad film, samt studiebesök å Roxtuna. — Antalet medlemmar är 71.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    18 juni 1958 förordnat t.f. förste kanslisekr. i justitiedep. Nils Grass tille.o. förste kanslisekr. i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1958;
    30 juni 1958 förordnat adj.led. i Svea hovrätt Hans Bergquist att biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    9 juni 1958 förordnat ass. Gunnar Sterner till sekr. i utredn. ang. översynav mönsterskyddslagstiftningen och därmed sammanhängande frågor (s.271);
    25 juni 1958 förordnat byråchefen E. O. E. Sandegren, sekr. S. E. Tengelinoch kanslidir. S. S. J. Waller att såsom experter biträda varumärkes- och firmautredn.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 23 maj 1958 förordnat hovr.rådeti hovr. för Övre Norrland Stig Marcus att fr. o. m. 1 juli 1958 t. v. intill1 jan. 1959 uppehålla tjänsten såsom byråchef för lagärenden i försvarsdep.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 30 juni 1958 förordnat adj.led. i Svea hovrätt Ove Rainer att 25 juli—30 sept. 1958 biträda inom socialdep.

 

    Handelsdepartementet. Dep.chefen har 15 juni 1958 dels tillkallat justitierådet Otto Petrén att såsom utredn.man utarbeta förslag till ny näringsrättslagstiftning, dels förordnat rådm. i Södertälje Ingvar Jönsson att såsomexpert biträda utredn.mannen samt den 26 i samma månad förordnat ass.i hovr. över Skåne och Blekinge Bertil Malm till sekr. åt utredn.mannen.

 

    1958 års B-riksdags lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt borgmästaren Olov Rylander. V. ordf. är såsom tidigare f. cementgjutaren Emil Ahlkvist. Såsom ledamöter ha, utöver Rylander, invalts tre jurister, samtliga advokater, nämligen Georg Branting och Ingrid Gärde Widemar från I kamm. samt Birger Gezelius från II kamm. Av suppleanter naäro fyra jurister, nämligen från I kamm. häradshövdingen Erik Alexanderson och förste kanslisekreteraren Olof Palme samt från II kamm. häradshövdingen Nils-Gustaf Fröding och jur. kand. Astrid Kristensson. Sekr. är hovrättsassessorn Gunnar Ekblad och notarie med sekr.göromål hovrättsassessorn Eskil Hellner.

416 PERSONALNOTISER    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf. och till v. ordf. har omvalts hemmansägaren Edvin Jacobsson. I utskottet finnes icke någon jurist invald. Sekr. är hovrättsfiskalen Gunnar Danielson och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Nils Olof Wentz.
    Även tredje lagutskottet har omvalt sitt presidium. Ordf. är sålunda prof. Hugo Osvald och v. ordf. fiskaren Hans Levin. Av ledamöterna ären jurist, nämligen prof. Henrik Munktell från II kamm. Såsom suppleanter ha invalts två jurister, nämligen häradshövdingen Erik Alexanderson ocht. f. byråchefen Bo Siegbahn från I kamm. Sekr. är hovrättsassessorn Carl Gustaf Grotander och notarie med sekr.göromål hovrättsassessorn Mauritz Bäärnhielm.