Dansk juridisk litteratur 1956—57 1
    1. Privatret tillige med sø- og selskabsret, forsikringsret og arbejdsret. I 1954 udgav prof. ERNST ANDERSEN sin »Ægteskabsret I», se den foregående oversigt. Forf. har i 1956 fuldført fremstillingen ved udgivelsenaf »Ægteskabsret II» omfattende ægteskabs retsvirkninger, skilsmisse,separation og samlivsophævelse uden separation. Bogen er ligesom 1. del skrevet i en inciterende og veloplagt stil og med hele forf.s trangtil at se de ledende grundsætninger inden for familieretten i et almentkulturelt og historisk perspektiv. Hensigten med fremstillingen har været både at forsyne det praktiske retsliv med en håndbog og studenternemed en lærebog. Dette er i sig selv en yderst vanskelig opgave, hvilketbør tjene til undskyldning, når særlig de studerende vil kunne indvende, at det er en till eksamensbrug ikke helt let bog at arbejde med. Derimod vil praktikerne kun kunne glæde sig over forf.s grundige og instruktive behandling af emnets mange vanskelige problemer. Anmeldelser af Jørgen Trolle i UfR 1956, s. 245, Stig Iuul (retshistoriske bemærkninger) i UfR 1956, s. 255, C. J. Arnholm i TfR 1957, s. 257 og Torben Lund i Juristen 1958, s. 271.
    Den 25. maj 1956 kom der en ny adoptionslov med ikrafttrædelse den 1. januar 1957. Adoptioner, som er sket inden denne dato, er fremdelesundergivet adoptionsloven af 26. marts 1923 med enkelte modifikationer, medens de senere er undergivet den nye lov. Da den nye lov påen række vigtige punkter både vedrørende stiftelsen, opløsningen ogretsvirkningerne af adoptionsforhold indfører nyordninger, har detværet af stor værdi for praksis, at der allerede samme år er udkommet en indgående kommentar til loven, forfattet af kontorchef i justitsministeriet POUL GAARDEN; kommentaren er anmeldt af C. TorkildHansen i Sagførerbladet 1957, s. 148, Kai Harne i Fuldmægtigen 1957,s. 99 og Sara Falk i SvJT 1957, s. 643.

    I 1957 erhvervede landsretssagfører STIG JØRGENSEN den juridiskedoktorgrad på en afhandling om »Erstatning for personskade og tabaf forsørger». Dansk rets regler herom har længe trængt til en mereindgående behandling, og bogen afhjælper fortjenstfuldt dette savn. Fremstillingen beskæftiger sig navnlig med et meget betydeligt domsmateriale; derimod kan det beklages, at forf. principielt ikke har villettage de legislative spørgsmål op; anm. af Knud Illum i UfR 1957, s. 144,Thøger Nielsen i Juristen 1958, s. 129, Dagfinn Dahl i TfR 1958, s. 178,Jørgen Pram Rasmussen i NFT 1958, s. 64.2 Til brug for undervisningen på Handelshøjskolen i København har prof. JAN KOBBERNAGEL udgivet bd. I af en større lærebog i »Konkurrencens retlige regulering».Også dette emne har længe tiltrængt en monografisk behandling. Fremstillingen bliver også benyttet ved kursusundervisningen for de juridiskestuderende, men da bogen i første række er skrevet for ikke-jurister, er

1 Nærmest foregående oversigt, omfattende årene 1954—55, se 1956 s. 529.
2 Även av Jan Hellner ovan s. 442 (red.:s anm.)

30—583004. Svensk Juristtidning 1958

466 A. VINDING KRUSEfremstillingen bevidst søgt gjort mere populær, hvilket dog ikke harformindsket dens nytte som håndbog. Anm. af W. E. v. Eyben i UfR1957, s. 208, Julius Møller i Juristen 1957, s. 493, Fr. Jensen i NAT1957, s. 393 og Feodor Nielsen i Sagførerbladet 1957, s. 297.
    Kontorchef i Industrirådet JOHANNES HANSEN efterlod sig ved sin dødi 1954 en utrykt afhandling, forfattet i 1943, »Forfatterret. Et kritiskessay», som Industrirådet har ladet udgive i 1957 med ajourførte noterved Bendt Rothe. Forf. søger at forklare forfatterrettens hovedindholdved at opstille en sondring mellem den personligt betonede del af retten, hvilken forf. kalder »forfattersuveræniteten», og den økonomiskedel, som efter forf.s anskuelse er nært sammenknyttet med selve forfatterværkets offentliggørelse. Anm. af Fr. Vinding Kruse i Juristen 1958, s. 45, Torben Lund i UfR 1958, s. 44 og Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1958, s. 30; navnlig de to sidstnævnte anmeldere stiller sigstærkt kritisk til forf.s teorier.
    MUNCH-PETERSENS kendte propædeutiske indledning til civilretten »Den borgerlige ret i hovedtræk» er i 1957 udkommet i 14. gennemseteog ændrede udgave ved W. E. v. EYBEN, JØRGEN TROLLE og A VINDINGKRUSE. Anm. af K. Illum i UfR 1957, s. 154, Erik Strøjer i Juristen 1957, s. 519, Sten Rudholm i SvJT 1957, s. 643, Bernt Hjejle i TfR 1957, s.457 og Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1957, s. 293.
    STEPHAN HURWITZ' meget benyttede kommentarværk til loven om»Husdyr-voldgift» er i 1956 udkommet i 2. udgave under medvirken afTHORKIL PAPE. Værket indeholder bl. a. et stort og interessant voldgiftsmateriale vedrørende spørgsmålet om fejl og mangler ved solgtehusdyr. Anm. af A. Vinding Kruse i Juristen 1957, s. 102 og Carl Kraghi Sagførerbladet 1957, s. 77.
    Spørgsmålet om ansvarsfraskrivelse har hidtil kun været sporadiskbehandlet i dansk retslitteratur, og det var derfor fortjenstfuldt, atlandsretssagfører J. GÜNTHER PETERSEN i 1957 udgav en monografi omemnet: »Ansvarsfraskrivelse med særligt henblik på aftaler om befordring, forvaring og bearbejdelse», der navnlig søger at belyse problemeti dansk ret på basis af domspraksis og fremmed ret. Bogen, som indbragte sin forf. den juridiske doktorgrad, er anmeldt af A. VindingKruse i Juristen 1958, s. 206, N. V. Boeg i UfR 1958, s. 41 og Carl Rasting i TfR 1958, s. 184. Landsretssagfører J. MAZAXTI-ANDERSEN har i 1957 udgivet et mindre skrift om »The Doctrine of Consideration», anm. af B. Gomard i Juristen 1958, s. 398.
    Den danske landbolovgivning er blevet stærkt reformeret i de senereår, og en ny samlet fremstilling af området har derfor været stærkt savnet. Dette savn er nu tildels afhjulpet af prof. FLEMMING TOLSTRUP vedudgivelsen i 1956 af »Lærebog i landboret». Bogens karakter af en lærebog for de studerende ved Landbohøjskolen og Københavns Universitethar medført, at forf. ikke har fundet det formålstjenligt samtidigt atudbygge den til en håndbog, og forf. har bebudet en senere udgivelse afen håndbogsmæssig fremstilling. Men den foreliggende bog giver enudmærket orientering i emnet. Anm. af W. E. v. Eyben i Juristen 1956,s. 406. Endelig kan det nævnes, at §§ 25—41 (om sikringskontrakter)og § 53 (om condictio indebiti) af HENRY USSING'S bog »Enkelte kontrakter» 2. udg. i 1956 er udgivet i et uforandret optryk.

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1956—57 467    Inden for selskabsretten har prof. JAN KOBBERNAGEL udgivet en megetnyttig håndbog: »Direktøren. En håndbog for erhvervslivets ledere», Kbhvn 1956. Anm. af J. Garde i NAT 1956, s. 313, Allan Philip i Juristen 1957, s. 47, Feodor Nielsen i Sagførerbladet 1957, s. 163. Endvidere har bankinspektør ARNE EKEN i 1957 udgivet et »Tillæg» til detaf ham og afdøde højesteretssagfører Hartvig Jacobsen udgivne kommentarværk til »Bankloven af 1930».
    Inden for forsikringsretten udskrev Københavns Universitet i 1955 enprisopgave, hvorefter der ønskedes en fremstilling og kritisk vurderingaf nordisk rets regler, herunder retspraksis' stilling til forsikrerensregres (genkrav). Der indkom to besvarelser, som begge fik tilkendt Universitetets guldmedalje. Den ene af afhandlingerne, forfattet af sekretær i justitsministeriet ADAM VESTBERG, er i 1957 udkommet i bogform, dog med udeladelse af en del afsnit. Titel: »Forsikringsydelseog erstatningsansvar». Bogens tyngdepunkt er en indgående redegørelse for den omfangsrige danske domspraksis, der siden forsikringsaftalelovens ikrafttræden er vokset op omkring denne lovs lempelsesregel i § 25. Anm. af Jan Hellner i SvJT 1958, s. 182, Stig Jørgensen i Juristen 1958, s. 33, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1958, s. 79, Erik Ryefelti NFT 1958, s. 257.
    Den arbejdsretlige litteratur har navnlig været præget af kommentarudgaver til de i perioden gennemførte revisioner af arbejdslovgivningen. Først og fremmest må nævnes departementschef ERIK DREYER'S1957 udkomne indgående kommentarudgave af de nye arbejderbeskyttelseslove af 11. juni 1954. I 1952 nedsattes en lærlingekommission, deri 1955 afgav betænkning med udkast til en ny lærlingelov. Udkastetdannede grundlaget for den nye lærlingelov af 2. oktober 1956, somsamme år forelå. Den nye lov er nu udkommet i en kommentarudgaveved fuldmægtigene i handelsministeriet K. BØTEFYHR og E. SJØGRENNIELSEN. Anm. af Paul Kufahl i Juristen 1957, s. 360, Gerner Hanseni Sagførerbladet 1957, s. 53.
    Endelig må nævnes FR. VINDING KRUSE: Mod Kulturforfaldet, Kbhvn1956, 420 sider. Denne bog indeholder foruden filosofiske og politiske afsnit en indgående og skarp kritik af trust- og kartellovgivningen med domspraksis i forskellige lande, af folkepensionslovgivningen og af by- og egnsplanlovgivningen, s. 167396. Anm. af ÅkeMartenius i SvJT 1957, s. 627.

    2. Retshistorie, almindelig retslære, fremmed ret.
    Fhv. højesteretspræsident, dr. jur. TROELS G. JØRGENSEN har fortsatsit retshistoriske forfatterskab med udgivelsen af to interessante biografier: »Andreas Frederik Krieger. Juristen, Politikeren, Borgeren», 1956, anm. af Holger Hjelholt i Juristen 1956, s. 341, Johannes Lehmanni UfR 1956, s. 176, Bengt Lassen i SvJT 1957, s. 272, Torkild-Hansen iSagførerbladet 1956, s. 134, og »Anders Sandøe Ørsted. Juristen og Politikeren», 1957, anm. af Fr. Vinding Kruse i Juristen 1958, s. 317, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1958, s. 41.

    Større sagførerbiografier er hidtil ikke udgivet i Danmark, men i1956 har landsretssagfører, dr. jur. AXEL H. PEDERSEN taget initiativetog udsendt en personlig og levende skildring af den danske sagfører

468 A. VINDING KRUSEstands grand old man »C. B. Henriques, en rettens tjener», anm. afN. J. Gorrissen i Juristen 1956, s. 79, Bernt Hjejle i TfR 1956, s. 184.
    ARILD FALK-JENSEN og H. HJORTH-NIELSEN har i 1957 fortsat udgivelsen af deres store personalhistoriske værk om den danske juriststandm. v. ved udsendelsen af 3. bind (Laage—Røyem) af »Candidati ogexaminati juris 1736—1936. Candidati politices 1852—1936. Candidatiactuarii 1922—1936».
    Til brug for undervisningen ved det juridiske og statsvidenskabelige1. dels-studium har STIG IUUL, ALF ROSS og JØRGEN TROLLE udsendt »Indledning til retsstudiet», 1956, som navnlig behandler retsstudietsteknik, retskildespørgsmålet, juristen i samfundet, retten som teknik, kunst og videnskab og retten i historiens lys. Anm. af Fr. Vinding Krusei Juristen 1956, s. 402, C. J. Arnholm i TfR 1956, s. 491, K. Illum i UfR1957, s. 30, Ivar Agge i SvJT 1957, s. 345. Professor SVEN CLAUSEN harfortsat sit forfatterskab inden for statskundskaben ved i 1956 at udgiveet mindre skrift: »Omrids af statskundskab», anm. af Thomas Chr.Wyller i TfR 1957, s. 171, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1956, s. 283.TH. THORSTEINSSON har i 1957 udgivet en 5. samling af sine bekendteessays: »Fra fremmede retssale», anm. af Sara Falk i SvJT 1957, s. 640, K. Illum i UfR 1957, s. 195, Jon Johnsen i NTfK 1957, s. 418, Louis leMaire i Juristen 1958, s. 166. Den udmærkede oversættelse af og kommentar til »Skaanske lov og Jyske lov» ved ERIK KROMANN og STIG IUUL er i 1956 kommet i en ny udgave. Af mere speciel retshistoriskinteresse kan noteres, at Udvalget til landbefolkningens historie harfortsat udgivelsen af serien »Ældre danske tingbøger» ved forskelligehistorikere.
    Endvidere skal nævnes, at professor LOUIS LMAIRE i 1957 har udgivet en samling af sine bladkronikker, der både spænder over samfundsmæssige og almenkulturelle problemkredse, under titlen: »Spredtfægtning», anm. af Frants Thygesen i Juristen 1958, s. 147, Carl Kraghi Sagførerbladet 1957, s. 300 og Jan Gehlin i SvJT 1958 s. 393. Endelighar FL. WIINBLAD udgivet en lille citatsamling: »Kloge jurister» medforord af fhv. justitsminister K. K. STEINCKE, anm. af K. Illum i UfR1957, s. 57, G. Hansen i Sagførerbladet 1957, s. 53.

    3. Kriminalret, kriminologi, retssociologi. Inden for dansk strafferetlig litteratur må opmærksomheden først og fremmest henledes på denaf professor KNUD WAABEN i 1957 udgivne monografi: »Det kriminelleforsæt». Fremstillingen, der yder mange interessante og originale bidrag til belysning af emnet både fra et teoretisk og et praktisk synspunkt, bygger på et meget stort domsmateriale — også af utrykte domme. Afhandlingen, som indbragte forfatteren doktorgraden ved Københavns Universitet, er anmeldt af W. E. v. Eyben i Juristen 1957, s. 351, H. Schlanbusch (retshistoriske kommentarer) i Fuldmægtigen 1957, s.118, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1957, s. 273, Ivar Agge i NTfK 1958, s. 80. Af kriminologisk litteratur kan nævnes et meget instruktivt skriftaf politiinspektør JENS JERSILD: »Barnet og det homoseksuelle problem» (engelsk version ved Oscar Bojesen: »Boy Prostitution»), anm. a fGrethe Hartmann i UfL 1956, s. 1243, Alvar Nelson i Juristen 1957, s.104, Erik Bech i NTfK 1957, s. 419. Endvidere har lektor ERIK CHRIS-

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1956—57 469TENSEN i 1957 udgivet en interessant udsøgelse af problemet: »Ungelovovertrædere», anm. af Carl Aude-Hansen i Juristen 1958, s. 170, KarlO. Christiansen i NTfK 1957, s. 413. Endelig har ERIK CHRISTENSEN,ERIK JACOBSEN, ALVAR NELSON og MAX SCHMIDT i 1957 udgivet (sombilag til NTfK) en undersøgelse over »Alkoholvaner og kriminalitet». Retslægerådets årsberetninger for årene 1948—1953 (1953 og 1954 er udkommet i 1956 og 1957) er anmeldt af Theodor Petersen iNTfK 1957, s. 298.
    Inden for eller snarere på grænsen af retssociologien og den almindelige sociologi har VERNER GOLDSCHMIDT i 1957 udgivet en monografiover emnet: »Retlig adfærd. En analyse af retsmyndighedernes adfærdmed eksempler særlig fra den kriminelle retspleje i Grønland». Afhandlingen, som indbragte forfatteren den juridiske doktorgrad vedÅrhus Universitet, er indgående anmeldt af Alf Ross i TfR 1957, s. 110,Alvar Nelson i UfR 1957, s. 187, Torstein Eckhoff i Juristen 1958, s. 448,Rasmus Reeh i NAT 1957, s. 388 og Ivar Agge i SvJT 1958, s. 384.

    4. Forvaltningsret, procesret, skatteret. Professor POUL  ANDERSENS bekendte værk: »Dansk forvaltningsret. Almindelige emner» er i 1956kommet i en omarbejdet 3. udgave, anmeldt af E. A. Abitz i Juristen1957, s. 123, Bent Christensen i UfR 1958, s. 64, Torstein Eckhoff i NAT1957, s. 152, Gustaf Petrén i SvJT 1958, s. 446, Torkild-Hansen iSagførerbladet 1957, s. 66. Lektor, dr. jur. POUL MEYER har i 1957 skrevet en monografi om »Administrative organization. A Comparative study of the Organization of Public Administration». Afhandlingen, derogså er af interesse for statskundskaben, er anmeldt af Max Sørenseni UfR 1957, s. 137, Fl. Martensen-Larsen i NAT 1957, s. 398. BJARNE FRANDSENS meget benyttede »Håndbog i færdselslovgivningen» er i1957 kommet i 5. udgave under medvirken af OLE AGERSNAP med senere tillæg, anmeldt af Søren G. Kallesøe i Juristen 1957, s. 93, TorkildHansen i Sagførerbladet 1958, s. 17, Grønbæk Laugesen i Fuldmægtigen1958, s. 14. Af andre nyudgaver kan nævnes: OSCAR RUNEBO: »Byggelov for staden København. Med kommentarer.» 5. udg. 1956. OLUF J.SKJERBÆK: »Institutioner til værn for børn og unge i Danmark.» 7.udg. 1956, anmeldt af Jon Johnsen i NtfK 1957, s. 341. BØRGE HØILUNDog OLE FENTZ: »Byggeri med statslån.» 5. udg. 1956, anmeldt af GernerHansen i Sagførerbladet 1956, s. 320.

    Inden for procesretten må nævnes, at 2. halvdel af professor E. MUNCH-PETERSEN: »Skifteretten» forelå omtrent færdig ved hans dødi 1956. ERNST DYRBYE og AAGE SPANG-HANSSEN påtog sig arbejdet medfærdiggørelsen, og bogen forelå i august 1956. Anmeldt af Torben Lundi UfR 1957, s. 52, Per Olof Bolding i SvJT 1957, s. 271, Grønbæk Laugesen i Fuldmægtigen 1956, s. 13, Niels Harbou i Juristen 1957, s. 335.
    Skatteretten har hidtil været et noget forsømt område inden for danskretslitteratur, men billedet synes nu at ændre sig ikke mindst som følgeaf oprettelsen af Institut for skatteret ved Århus Universitet og et lektorat i skatteret ved Københavns Universitet. Først må nævnes en indgående afhandling af professor THØGER NIELSEN (leder af det omtalteinstitut) vedrørende det vanskelige spørgsmål om »Den tidsmæssigeafgrænsning af det skatteretlige beregningsgrundlag», Århus 1957. Endvidere har lektor MOGENS GLISTRUP i 1957 udsendt en systematisk be-

470 A. VINDING KRUSEhandling af dansk »Skatteret», anmeldt af E. Severinsen i UfR 1957, s. 197, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1957, s. 289, Spang-Thomsen iRevision og Regnskabsvæsen 1957, s. 685. Endelig kan følgende nyudgaver noteres: C. HELKETT'S meget benyttede håndbog: »Opgørelse afden skattepligtige indkomst til staten» er i 1957 kommet i 6. udgave,anmeldt af Sv. Halvorsen i Revision og Regnskabsvæsen 1957, s. 312, AXEL A. NIELSEN: »Skattevæsenet arbejder», er i 1957 udkommet i en 3. ændret og forøget udgave, endelig er der til OVE THOMSEN: »Skat» udkommet tillæg for 1957—58 (anmeldt af Hagen Hagensen i Sagførerbladet 1957, s. 53) og for 1958—59. Selve skattetabellerne udgives hvertår af V. SPANG-THOMSEN.

    5. Statsforfatningsret, folkeret, international privatret. Fra 1. april 1955 overtog professor STEPHAN HURWITZ som den første embedet som Folketingets ombudsmand (indført ved grundlovsændringen i 1953). Ombudsmanden skal hvert år i september måned afgive beretning tilFolketinget, og den første beretning blev imødeset med ikke ringespænding. Den forelå i september 1956 og afgav i sit indhold et klartvidnesbyrd om, at ombudsmandsembedet — trods bange anelser — varblevet en succes. Anmeldt af Erik Harder i Juristen 1957, s. 98, GustafPetrén i SvJT 1957, s. 407, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1956, s. 281.

    Dansk folkeretlig litteratur har i perioden navnlig været præget afde senere års folkeretlige begivenheder. »Det europæiske kul- og stålfællesskab» er således blevet gjort til genstand for en indgående undersøgelse af kontorchef i Udenrigsministeriet PAUL HENNING FISCHER.Værket, der udkom i 1957, og som indbragte forfatteren den juridiskedoktorgrad ved Københavns Universitet, havde dog også et mere almentteoretisk sigte, hvilket også fremgår af dets undertitel: »Folkeretligestudier over internationalt samarbejde», anmeldt af Max Sørensen i Juristen 1957, s. 486, Alf Ross i UfR 1958, s. 1. Også vor tids hyppige »nationaliseringer» (Suez-krisen m. fl.) er blevet gjort til genstand forlitterær bearbejdelse i en instruktiv bog af lektor Isi FOIGHEL: »Nationalization. A Study in the Protection of alien Property in international Law», London og København 1957, anmeldt af Paul H. Fischeri Juristen 1958, s. 42, Carl Aage Nørgaard i UfR 1958, s. 37, TorkildHansen i Sagførerbladet 1958, s. 27.
    Vedrørende international privatret kan nævnes, at professor O. A.BORUM: »Lovkonflikter. Lærebog i international privatret» i 1957 erudkommet i en 4. revideret udgave under medvirken af lektor ALLANPHILIP. Sidstnævnte forfatter har forøvrigt udgivet et lille retssammenlignende skrift: »American-Danish Private International Law» (NewYork 1957). Endvidere har tarifchef i DSB TH. JENSEN i 1957 udsendten 2. udgave af »Jernbanefragtkontrakten efter gældende internationalret», anmeldt af Gerner Hansen i Sagførerbladet 1958, s. 100, og V.Wohlert i NFT 1958, s. 158.

    6. Lovudgaver, litteraturoversigter, domssamlinger, betænkninger m. v. Vedrørende de løbende lovudgaver henvises til foregående oversigt.
    Professor TORBEN LUNDS juridiske litteraturoversigt: »Den danskeretslitteratur» er i 1956 kompletteret med et tillæg omfattende perioden 1950—55, anmeldt af A. Vinding Kruse i Juristen 1956, s. 173, C. J. Arnholm i TfR 1956, s. 109, Sten Rudholm i SvJT 1956, s. 275, Erik Harder

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1956—57 471i NAT 1956, s. 170, K. Illum i UfR 1956, s. 243. Endvidere er T. HINDENBURG: »Juridisk formularbog» i 1956 udkommet i 9. udgave vedAAGE SVENDSEN og HANS TOPSØE-JENSEN, anmeldt af Bengt Lassen i SvJT 1957, s. 127, Rudolf Sand i Juristen 1957, s. 50, Fl. MartensenLarsen i NAT 1957, s. 393. L. E. MØRCH: »Juridiske formularer» er i1956 kommet i 3. udgave.
    Af lovudkast med betænkninger i perioden 1956—57 skal særlig nævnes: Betænkning om højesteretssagførerprøven, offentlig votering iHøjesteret, bevisumiddelbarhed ved Højesteret og Højesterets kompetence i straffesager. Betænkning om foranstaltninger til bekæmpelse afprostitution, anmeldt af Jesper Simonsen i NTfK 1956, s. 1. Betænkningvedrørende skattefri afskrivninger og skattefri henlæggelser til investeringsfond. Betænkning vedrørende underpantsætning af løsøre, anmeldt af Fr. Vinding Kruse i Juristen 1957, s. 237, Rudolf Sand i UfR 1958, s. 101, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1957, s. 200. Betænkningom Boligtilsyn og sanering I—II. Betænkning om ændring af reglerneom forældelse af gældsfordringer, anmeldt af Fr. Vinding Kruse i Juristen 1957, s. 395. Betænkning om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungenforsikring til dækning af skaderne. Betænkning angående lovgivningenom forsikringsvirksomhed. 

A. Vinding Kruse