Comité Maritime International— Avdelning Finland höll sitt årsmöted. 27 mars 1958 i Helsingfors. Föreningens styrelse har oförändrad sammansättning (se SvJT 1956 s. 371). Föreningens medlemsantal utgör 60, varav 37 enskilda och 23 bolag eller andra sammanslutningar.
    Vid årsmötet gav vice häradshövdingen Fredrik Norrmén en översikt av devid sjörättskonferensen i oktober 1957 godkända konventionerna.

R. B-n

 

    Forskningsseminarium i Lillehammer. Det fjärde kriminalistmötet i Oslo 1957 aktualiserade behovet av nordiskt samarbete på det praktiska forskarplanet. I stället för att utbyta skrifter om fullbordade undersökningar borde man diskutera olika forskningsprojekt redan på planeringsstadiet. Härigenom skulle man bättre utnyttja varandras erfarenheter och dessutom från början kunna lägga upp undersökningarna med sikte på internordiska jämförelser. Instituttet for Kriminologi og Strafferett vid Oslo universitet inleddedetta slag av samarbete genom ett forskningsseminarium i Lillehammer d. 18—21 maj i år. Värd var professor Johs. Andenæs. De 55 deltagarna hade inbjudits via respektive länders kriminologiska institut. Flertalet var aktivt engagerade i någon form av kriminologisk forskning med ganska jämn fördelning mellan jurister, psykologer, läkare och sociologer.
    Bland deltagarna kan nämnas förste byråsekr. Torgny Lindberg, jur. kand. Ola Nyqvist och fil. lic. Kerstin Elmhorn, Sverige, dr. jur. Anders Bratholm och forskningsstipendiaterna Nils Christie och Knut Sveri, Norge, samt universitetslektorerna Karl O. Christiansen och Erik Christensen och sociologen Preben Wolf, Danmark.
    Programmet omfattade bl. a. korta presentationer av de forskningsprojekt som var och en av deltagarna för tillfället sysslade med.
    Avslutningsvis uttalade deltagarna önskemål om att ett liknande seminarium skulle anordnas i Sverige 1959. Förberedelser härför har redan vidtagits inom justitiedepartementet.

K. E.

 

    Amerikanska juriststipendier. University of Illinois har ledigförklarat ett stipendium för en svensk jurist för läsåret 1959/60. Stipendiet utgår med S 1 500 samt medför befrielse från alla terminsavgifter. Studierna kan bedrivas på olika stadier; för Master of Laws (LL.M.) och Doctor of the Science of Law (J.S.D.). Dessutom planerar man att inrätta en särskild examen, Master of Comparative Law (M.C.L.) för utländska studerande som bedrivit ett års allmänna studier i amerikansk rätt och skrivit en längreuppsats. Sökande skall ha avslutat sina juridiska studier med goda betyg samt ha goda kunskaper i engelska.
    Ansökningsblanketter till dessa stipendier kan erhållas från Sverige-Amerika Stiftelsen, Grev Turegatan 14, Stockholm ö, mot insändande av en anmälningsavgift på kr. 2:— per postgiro 90 11 94 eller i frimärken. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast d. 15 okt. 1958.

S. R.