Ändringar i den belgiska familjerätten. Liksom inom civilrätten i övrigt regleras i Belgien rättsförhållandena inom äktenskapet genom Code Napoléon, som infördes under de första åren av föregående århundrade, då de belgiska provinserna för en tid voro franska departement. Medan andra delar av civilrätten sedermera varit föremål för omfattande revisioner, har äktenskapsrätten till ingången av innevarande decennium i anmärkningsvärt hög grad bibehållits vid den ursprungliga lydelsen av Code Civil. Under de senaste åren ha emellertid dessa bestämmelser blivit föremål för vissa partiella reformer. Sålunda modifierades 1953 de strikta reglerna om faderns samtycke såsom förutsättning för giftermål och 1956 tillkom regler som väsentligen minskade de rättsliga restriktionerna för änkor och frånskilda mot att ingå nytt äktenskap. Genom en lag d. 10 febr. 1958 infördes mera liberalaregler för legitimation av utomäktenskapliga barn. Den senaste och mest omfattande av dessa partiella reformer har genomförts genom en lag d. 30 april 1958 »relative aux droits et devoirs respectifs des époux», vars huvudsakliga syfte är att genomföra en principiell likställdhet, faktiskt och juridiskt, mellan makarna.

S. R.

 

    Juridiska föreningen i Lund. Verksamheten i Juridiska Föreningen i Lund under år 1957 har präglats av stor aktivitet med åtskilliga sammanträden och sammankomster, och ökat intresse har visats föreningens olika möten av såväl dess medlemmar som icke-medlemmar. Medlemsantalet i föreningen har avsevärt ökat under det gångna året.
    Föreningens förste föredragshållare var prof. Ivar Agge, som d. 1 mars höll föredrag över ämnet »Kring förslaget till skyddslag».
    I samband med föreningens traditionella vårutflykt till Studentkårens friluftsgård »Lillsjödal» d. 27 och 28 april, varvid föreningen gästades av en re-

490 NOTISERpresentant från föreningen Pykälä i Helsingfors, talade direktören vid Skånes Handelskammare Ingemar Rehnberg över ämnet »Handelskammaren och dess uppgifter.
    D. 7 och 8 sept. gästade föreningen Juridisk Diskussionsklub och Det Statsog Retsvidenskabelige studenterråd vid Köpenhamns Universitet, varvid bl. a.utflykt gjordes till studenterrådets friluftsgård »Vintre Møller», belägen ett par mil NV staden Roskilde. Under denna vistelse höll bl. a. prof. Gerhard Hafström och Stig Iuul föredrag. Prof. Hafström föreläste över ämnet »Kvinnans lika arvs- och giftorätt i svensk rättshistoria». Prof. Iuul behandlade »Upplysningstidens betydelse för straffrättens utveckling». Under den givande samvaron med de danska kollegerna avhandlades juristutbildningen i våra länder.
    Frågan om juristutbildningen aktualiserades för lundastudenterna ännu mer än tidigare genom prof. Folke Schmidts föredrag över »Juristutbildningen» och den i samband med föredraget anordnade debatten, i vilken bl. a. deltog ett par av fakultetens lärare samt ett större antal juris studerande.
    Föreningens nästa sammanträde med föredrag ägde rum d. 25 okt. då prof. Erik Wellander höll ett mycket uppmärksammat föredrag över ämnet »Juristsvenska».
    Föreningens sista sammanträde för året ägde rum d. 27 nov., då överläkaren vid S :t Lars sjukhus, doc. Bo Gerle talade över ämnet »Brottslingen som medmänniska».
    Föreningen har sammanlagt hållit 11 sammanträden under gångna verksamhetsåret. Styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. doc. Ulf Persson, v. ordf. jur. lic. Per-Edvin Wallén, sekr. jur. stud. Göran Linders, litteraturförman jur. stud. Per Falk, övriga: jur. stud. Lena Heijbel, Birgitta Almqvist, T. Lunderqvist, S. Mannheimer, A. Lindholm och S. Berg.