Förslag till omläggning av dödsbobeskattningen. Arvsskattesakkunniga (ordf. generaldirektören R. Dahlgren) ha till finansministern överlämnatett d. 18 dec. 1957 dagtecknat betänkande med titeln Arvsbeskattning (SOU1957:48).
    I betänkandet föreslås att kvarlåtenskapsskatten avskaffas med utgången av år 1958 och att dödsbobeskattningen därefter sker endast genom arvslottsskatt (arvsskatt). Den nuvarande arvsskatten föreslås ökad med ett belopp som icke fullt motsvarar kvarlåtenskapsskatten. Vid fördelningen avskattebelastningen ha de sakkunniga sökt att i görlig mån tillgodose efterlevande makes och barns intressen, medan andra arvingar och testamentstagare fått en ökad skattebelastning. De nya skatteskalorna äro utformadeså att betydande skattelättnader uppkomma för flerbarnsfamiljerna i jämförelse med den nuvarande sammanlagda arvs- och kvarlåtenskapsbeskattningen. De sakkunniga föreslå även höjningar beträffande flertalet av deskattefria bottenbeloppen vid arvsbeskattningen. Härjämte förordas bl. a.vissa lättnader i fråga om betalandet av arvsskatten.
    Ett genomförande av de sakkunnigas förslag beräknas medföra en minskning av statens sammanlagda inkomster av dödsbobeskattningen från ca 77,5 milj. kr om året till ca 74 milj.

E. Å.

 

    Ur Svensk författningssamling 1957
616. KK d. 22 nov. 1957 om ändring i allmänna verksstadgan d. 7 jan. 1955 (nr 3).
618. KK d. 29 nov. 1957 om ändring i kung. d. 6 juni 1930 (nr 217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser d. 24 maj 1929 (nr 116).
668. Lag d. 6 dec. 1957 om utlämning för brott.
684. Lag d. 20 dec. 1957 om betalningsväsendet under krigsförhållanden.
687—688. Lag s. d. om ändring i lagen d. 1 dec. 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m. samt tillämpningskungörelse.

S. R.

 

4—583004. Svensk Juristtidning 1958