DÖDSFALL 491    Nils Alexander Olsén avled d. 4 aug. 1958. Han var född i Göteborg d. 28 dec. 1867 samt avlade mogenhetsex. där 1886 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1897. Efter tingstjänstgöring var han sedan 1901 verksam som advokat i Göteborg och drev från 1927 egen byrå. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1904.

 

    Lars Ivar Malm avled d. 9 aug. 1958. Han var född i Tumbo, Södermanlands län, d. 23 juli 1874 samt avlade hovrättsex. i Uppsala 1902. Efter tjänstgöring i skilda domstolar drev han från 1909 egen advokatverksamhet i Norrköping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1921.

 

    Carl-August Toll avled d. 11 aug. 1958. Han var född i Växjö d. 21 mars 1879 samt avlade mogenhetsex. där 1897 och hovrättsex. i Lund 1903. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid Göteborgs rådhusrätt, drev han från 1912 advokatverksamhet i Hudiksvall. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1916. Från 1917 var han extra rådman i Hudiksvall.

 

    Lars Per Olof Palmquist avled d. 20 aug. 1958. Han var född i Stockholmd. 29 juli 1904 samt avlade studentex. där 1923 och jur.kand.ex. 1928. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1932, assessor 1937 och hovrättsråd 1943. 1948 utnämndes han till revisionssekreterare och blev 1950 ånyo hovrättsråd. Från 1952 var han häradshövding i Stockholm läns västra domsaga.

 

    Nytt konsultativt statsråd. K. M:t har 29 aug. 1958 till statsråd fr. o. m. 1 sept. 1958 utnämnt statssekreteraren i inrikesdepartementet Sven af Geijerstam. Född i Stockholm 24 april 1913 blev han student där 1931 och jur.kand. vid Stockholms högskola 1936. Efter tingstjänstgöring i Västernärkes domsaga började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han bleve. fiskal 1939, adj. led. 1945, e. o. assessor 1948 och hovrättsråd 1957. Han var tingssekreterare i Gästriklands östra domsaga 1941—44. Efter sakkunnig uppdrag fr. o. m. 1947 i social- och inrikesdepartementen blev han 1949 lagbyråchef och 1953 statssekreterare i inrikesdepartementet. Han har bl. a. varit ledamot i 1951 års sinnesslövårdsutredning, nämnden för internationella hälsovårdsärenden och barnavårdsnämndeni Djursholm.

 

    Ny president i Skånska hovrätten. Statsrådet Björn Kjellin har utnämnts till president i hovrättenöver Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 sept. 1958. Kjellin, som är född i Marstrand 5 juli 1910, har vuxit upp i Göteborg och har tagit studentexamen där 1929. Efter jur.kand.examen i Uppsala 1934 och tingstjänstgöring i Åse, Viste, Barne och Laske domsaga började han i hovrätten för Övre Norrland 1937 och blev där adj.led. 1941, e. o. assessor 1942 och hovrättsråd 1947. Han har sedan 1944 anlitats för lagstiftningsarbete i justitiedepartementet, från 1949 såsom lagbyråchef och från 1953 såsom statssekreterare samt varit konsultativt statsråd sedan 1 nov. 1957. Bland större lagfrågor i vilka han medverkat kan nämnas den nya tryckfrihetsförordningen, religionsfrihetslagen och 1954 årsutlänningslag. Han har ägnat intresse åt den pågående utbyggnaden av fångvårdens anstalter och åt kampen mot ungdomsbrottslighet. Kjellin är ordf. i Svenska föreningen för psykisk hälsovård.