492 PERSONALNOTISER    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    21 juli 1958 förordnat borgm. Olov Rylander att såsom utredn.man företaga översyn av bestämmelserna i § 28 regeringsformen om svenskt medborgarskap såsom villkor för erhållande av statstjänst samt 28 juli 1958 förordnat andre sekr. Leif Leifland att vara sekr. åt utredn.mannen;
    25 aug. 1958 förordnat adj. led. i Svea hovr. Stig Olof Svärd till sekr. åt den sakkunnige i utredn. av frågan om inrättande av en vattendomstol för Norrbottens län (s. 348);
    28 aug. 1958, att såsom sakkunniga verkställa utredn. rör. vissa skadestånds- och försäkringsfrågor sammanhängande med atomreaktordrift förordnat hovr.rådet i Svea hovr. E. Conradi, ordf., byråchefen G. G. Brundin och försäkringsdir. G. Kalderén ävensom förordnat fil. lic. B. Aler, hovr.rådet i Göta hovr. B. Beskow och dir. S. C. G. Wetterlundh att såsom experter biträda de sakkunniga.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har
    29 aug. 1958 förordnat chefen för rättsavd. i inrikesdep., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Carl Persson till statssekr. i samma dep. fr o. m. 1 sept.1958;
    12 sept. 1958 förordnat ass. i Svea hovrätt Stig Nordlund att t. v. vara chefför rättsavd. i inrikesdep.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 12 sept. 1958 förordnat byråchefen för lagärenden i kommunikationsdep., hovr.rådet i Svea hovrätt Gunnarvon Sydow att med avd.chefs ansvar och tjänstetitel fullgöra på statssekr. i samma dep. ankommande uppgifter betr. till dep:ets ämb.område hörande internationella ärenden.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har 28 juli 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Erik Åqvist till byråchef för lagärenden i finansdep. fr. o. m. 1 okt. 1958.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 29 aug. 1958 förordnat just.rådet Carl Gustaf Hellquist att fr. o. m. 1 sept. 1958 under sin återstående tjänstetid vara högsta domstolens ordf.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    8 aug. 1958 förordnat ass. i Svea hovr. Arne Loheman och Joachim Åkermanatt t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    15 aug. 1958 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Arend Nordin att fr. o. m.1 sept. 1958 vara rev.sekr. i Bo 1 med skyldighet att föredraga vattenmål.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    28 juli 1958 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Gustav Malmer till v. ordf. å avd. i hovr. under senare halvåret 1958;
    12 sept. 1958 förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Bo Dag till v. ordf. å avd. i hovr. fr. o. m. 1 okt. t. v. t. o. m. 31 dec. 1958.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    29 aug. 1958 förordnat tingssekr. i Karlskoga domsaga Ingvar Norrby att fr. o. m. 1 sept. 1958 t. v. t. o. m. 31 mars 1959 uppehålla ett tingsdomarämbete i Gällivare domsaga;
    12 sept. 1958 förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Göran Hammarström att fr. o. m. 15 okt. 1958 t. v. uppehålla häradshövd.ämb. i Västerbottens södra domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 28 juli 1958 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Åke Lundgren till bitr. vattenrättsdomare vid Österbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 sept. 1958 t. o. m. 30 juni 1959.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    28 juli 1958 förordnat rådm. i Malmö Göte Liedholm till ordf. å Malmö rr:s 2:a avd. fr. o. m. 1 aug. t. v. t. o. m. 31 dec. 1958,
    s. d. utnämnt civilrådm. i Trelleborg Knut Möller till borgm. i sammastad,
    s. d. utnämnt ass. vid rr. i Örebro Evald Ahlbeck till rådm. i samma stad,

PERSONALNOTISER 493    s. d. utnämnt fiskalen i hovr. för Övre Norrland Birger Lundström till civilrådm. i Skellefteå,
    15 aug. 1958 beviljat rådm. i Sthm Henrik Olschanski avsked med utg. av nov. 1958,
    s. d. beviljat borgm. i Oskarshamn Bengt Alvsten avsked med utg. av sept. 1958;
    12 sept. 1958 förordnat rådm. i Sthm Sigurd Annerfors till ordf. å Sthms rr:s 9:e avd. t. v. t. o. m. 31 dec. 1958.