538 LITTERATURNOTISERKURT GRÖNFORS. Ur svensk sjörättspraxis. Rättsfalls- och materialsamling. Stencil. uppl. Sthm 1958. Stockholms Högskolas Juridiska Förenings Förlag.

 

    Arbetet är ett kompendium, utformat efter mönster av amerikanska casebooks. Till upplysning om innehållet må nämnas följande rubriker: Redarens principalansvar, Medagerande vid sjötransporter, Sjöovärdighet, nautiskafel och kommersiella fel samt Ansvarsfriskrivning i Haaglagskonossement. Inledningsvis säger GRÖNFORS att svensk sjörättspraxis erbjuder ett färgrikt och roande material, väl ägnat att illustrera en mängd allmänna civilrättsliga problem av principiell räckvidd. Grönfors har genom urvalet och sammanställningen av rättsfallen samt genom sina orienterande kommentarer på ett utomordentligt sätt bekräftat sin utsaga. Eftersom sjörätten vidare har stor praktisk betydelse för en hel rad viktiga näringsgrenar, ärden väl lämpad för mer avancerade studier. Att det är sådana studier föreliggande arbete tar sikte på, därom vittnar i synnerhet de »frågor att besvara» som återkommer i slutet av varje avsnitt.

GWs

 

    Ur nordiska tidskrifter
    Juristen. Nr 33. NIELS HARUOU, En- lovteknisk kritik. Om pømale og strafprocessuelle bestemmelser i særlovgivningen, s. 539—555.
    Juristnytt. Nr 12. MARTIN WAHLBÄCK och SVEN BJÖRKHOLM, Rättssäkerheteninom socialvården, s. 204—206. — NILS G. FRÖDING, Lilla häradsnämndensökade kompetens i praktiken, s. 207—208. — CARL SVENNEGÅRD, Pressen och rättskipningen, s. 209—210.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 2. HILDING EEK, Handlingssekretess och tystnadsplikt i främmande rätt, s. 154—186. - H. W. R. WADE, Some problems of administrative law in England, s. 187—200. — AUDVAR Os, Forvaltningskomiteens innstilling s. 201—219. — A. LORENTZEN och J. TROLLE, Danskedomme 1957 af administrativ interesse, s. 220—237.
    Nordisk försäkringstidskrift, H. 4. ARNE GILBOE m. fl., Bör F.A.L's bestemmelser om livforsikring revideres?, s. 273—290.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 7, 8. S. HAMMARGREN, S. HEYNER ochS. BERGNÄS, Kriminalpolisen i Hamburg, s. 172—183, 185—191.
    Sociala meddelanden. Nr 9. GUNNAR THURÉN, Ny giv för fångvårdens ungdomsanstalter, s. 513—520. — KARL-ERIK TÖRNQVIST, Några rättspsykiatriska synpunkter på ungdomsbrottslighet, s. 521—525.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 2. K. G. LINDBERG, Om bevisning till framtida säkerhet, s. 125—129. — ERIK HEDFELDT, De benefika barnreverserna än en gång, s. 130—131. — NILS KÄRRLANDER, Advokatbyråer i mastodontstorlek — ett och annat om »Wall Street Lawyers», s. 132—135. — WILH.PENSER, Skall återköpsvärdet av efterlevande makes livförsäkring arvsbeskattas?, s. 136—141. — Till tolkningen av begreppet god advokatsed, s.142—178. H. 3—4. ERIK WELLANDER, Juristsvenska, s. 201—228. — J. B. HJORT,Parts- og vitneavhøring, s. 229—238. — ALLAN EKSTRöM, Får polis ersätta vittne?, s. 239—241. — HENNING SJöSTRöM, Om bevisning till framtida säkerhet, s.242—243. — HOLGER WIKLUND, Ändringar i den danska advokatlagstiftningen,s. 267—270. — Från praxis i arvodesärenden, s. 271—275.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 4. L. R. HERTZBERG, Sakframställningen i brottmål, s. 211—225. — BERNDT GODENHIELM, Om rättsverkan av föravtal, s. 226—234. — EDWARD ANDERSSON, Om utmätning av makars gemensamma egendom, s. 235—244.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 36. BERNHARD GOMARD, Egen skyld, s. 149—180.

C. H.