556 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Väinö Vihma †. D. 11 aug. 1958 avled prof. Väinö Vihma. Han innehade sedan 1952 den ena av professurerna i handelsrätt vid den finska handelshögskolan i Helsingfors (se SvJT 1953 s. 58 f.). Han var en flitig författare med en omfattande produktion särskilt på försäkringsrättens område. Hans sista större arbete var en 1957 utgiven bok om prestationens omöjlighet i förmögenhetsrättsliga avtalsförhållanden. För en nordisk publik framträdde han i TfR 1945 och NJM 1952 samt i NFT 1953 och 1954. Vid sin bortgång var han även docent i handelsrätt vid Helsingfors universitet.

B. P—n

 

    Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Till rektor för Svenska handelshögskolan i Helsingfors har räknat från d. 1 juli 1958 utsetts professorn i handelsrätt Curt Olsson, som varit prorektor sedan 1954 (se om honom SvJT 1952 s. 876).

B. P-n

 

    Norsk Forening for Internasjonal Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) holdt generalforsamling 10. april 1957. Som formann blegjenvalgt høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed. Som sekretær fortsatte overrettssakfører Evald Rygh, Oslo. Ifølge »Årsberetning 1957/58» av 12. febr. 1958 ble det i 1957 holdt tre foreningsmøter, hvorav det ene i fellesskap med Den Norske Luftrettsforening. Det ble holdt foredrag av dr. Edvard Hambroom »Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer i Norge» og avbyråsjef Einar Løchen om »Parlamentarisk deltagelse i det internasjonale samarbeide». På fellesmøtet med Luftrettsforeningen ga høyesterettsdommer Bahr en orientering om arbeidet med den nye luftfartslov. Ifølge årsberetningen har foreningen 74 personlige medlemmer og 21 selskapsmedlemmer.

J. T. B.

 

    Den Norske Sjøreits-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde ved utgangen av 1957 ialt 384 medlemmer, hvorav 63 selskapsmedlemmer. I løbet av det nevnte år hadde foreningen tre møter. På detførste av disse, 25. april, ble holdt generalforsamling. Herunder ble meddelt at foreningens mangeårige formann, høyesterettsdommer E. Alten, haddeønsket å fratre og at styret som ny formann hadde valgt professor, dr. jur.Sjur Brækhus. På møtet ble lest opp et foredrag av høyesterettsadvokat Alex Rein om »Feil, mangel eller svakheter ved skipet (Sjøforsikringsplanens $ 76, 4)». På møte 11. oktober i felleskap med Norsk Forsikringsjuridisk Forening ble holdt foredrag av høyesterettsadvokat Håkon Vikse om »Sjørettens og erstatningsrettens anvendelse i fiske- og fangstnæringen». Påmøte 18. novbr. ble gitt rapport av delegasjonen til sjørettskonferansen i Bruxelles høsten 1957 (professor Brækhus om Ansvarsbegrensningskonvensjonen, høyesterettsadvokat Per Gram om Utkastet til passasjerkonvensjonog ekspedisjonssjef Carl Stabel om Blindpassasjerkonvensjonen).
    »Arkiv for Sjørett» utkom i løpet av 1957 med hefte 6 av bind 2 oghefte 1 av bind 4, som før under redaksjon av professor Brækhus. Foreningens medlemmer fikk, foruten dette tidsskrift, også tilsendt forskjelligeandre publikasjoner.
    Som sekretær i foreningen fortsatte i 1957 høyesterettsadvokat Per Gram, Oslo.

J. T. B.

 

    Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1957 fire møter. På det første av disse, 15. febr., meddelte foreningens formann, direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl, at han etter å ha vært formann siden foreningens stiftelse, ikke fant å kunne fortsette som formann lenger. Som

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 557ny formann for foreningen ble valgt høyesterettsadvokat Knut Blom, Oslo. På foreningens møter ble forøvrig holdt foredrag av høyesterettsadvokat Hugo Parr (»Huseierens rettslige ansvar»), overrettssakfører Emil Eriksrud (»Erstatning for tap i fremtidig erverv»), høyesterettsadvokat Håkon Vikse (»Sjørettens og erstatningsrettens anvendelse i fiske- og fangstnæringen») og høyesterettsadvokat Gustav Wiig (»Kan forsikringsselskapene forsvinnesom domstolenes kunder»). På den i 1956 oppstillede prisoppgave var det ikke kommet noen besvarelse. Sekretær i 1957 var, som tidligere, høyesterettsadvokat Trygve Edler Christensen, Oslo. Pr. 31. desbr. 1957 hadde foreningen 870 medlemmer, hvorav 72 selskaper og institusjoner.

J. T. B.