Norsk Forening for Luftrett hadde ved utgangen av 1957 36 personligemedlemmer og 8 selskaps- og foreningsmedlemmer. I løpet av det nevnteår hadde foreningen fire møter, hvorav det ene i fellesskap med Norsk Forening for Internatioal Rett. På årsmøtet 11. mars 1957 ble redegjort foropprettelsen av en »studiegruppe». Det ble videre holdt foredrag av direktør J. Holst-Larsen om »Forsikring mot risiko og farer i den sivile flytrafikk».På de senere møter ble holdt foredrag av trafikkinspektør R. W. Thesenom »Regulering av trafikken på luftens landeveier» og av direktør J. Nerdrum om »Hvilke krav stiller den sivile luftfart til våre flygplasseanlegg?», likesom høyesterettsdommer H. Bahr ga orientering om arbeidet med ny luftfartslov. Foreningens formann og sekretær i 1957 var henholdsvis høyesteretsdommer Eckhoff og overrettssakfører Morten Krog, Oslo.

J. T. B.

 

    Den Norske Dommerforening holdt i 1957 sitt årsmøte i Trondheim i forbindelse med et alminnelig dommermøte sammesteds i dagene 21.—23. juni. På dommermøtet redegjorde høyesterettsjustitiarius Grette for ankekomiteens innstilling. Etter foredraget var det diskusjon. Videre ble det forhandlet om emnet »Domskriving» med innledning av henholdsvis byrettsjustitiarius Kaare Roll Matthiesen, lagdommer Reidar Dick-Henriksen oghøyesterettsdommer Reidar Skau. Det ble også holdt foredrag av sorenskriver C. M. Frøseth om »Bruk av dommerfullmektiger». Dommerforeningens formann og sekretær i 1957 var henholdsvis høyesterettsdommer Axel Heiberg og byrettsdommer Carl Bretteville, Oslo.

J. T. B.

 

    Den Norske Sakførerforening hadde representantskapsmøte på Hankø 18. og 19. juni 1957. Som formann i foreningen valgtes høyesterettsadvokat Finn Arnesen. Sekretær i 1957 var den faste generalsekretær, høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. Det var kommet inn to besvarelserav den prisoppgave hovedstyret hadde oppstillet for 1957 (»Om andelslag (selskaper med vekslende kapital og medlemstall) og de for disse gjeldenderettsregler.»). Prisbelønningen tilfalt forfatteren av den ene besvarelse, sorenskriver Albert Mørkved, Rana, som fikk diplomet og belønningen overrakt under representantskapsmiddagen 18. juni. Som ny prisoppgave medbesvarelsesfrist til 1. juni 1958 har hovedstyret i 1957 oppstillet: »Sakføreres taushetsplikt. En utvikling og vurdering.» — Sakførerforeningen haddepr. 31. mars 1958 ialt 1 459 aktive og 193 passive medlemmer.
    Oslo Krets av foreningen hadde årsmøte 19. febr. 1957. Til ny formann valgtes høyesterettsadvokat J. C. Mellbye. Sekretær var i 1957 høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad. På medlemsmøtene i 1957 ble bi. a. holdtforedrag av byråsjef H. F. Marthinussen (»Om proposisjonen til ny aksjelov»), professor, dr. jur. Johs. Andenæs (»Privatlivets fred. Streiflys over

558 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTet moderne rettsproblem») og høyesterettsadvokat Sven Arntzen (»Omkringgullklausulsaken for den internasjonale domstol i Haag»). Blandt de sakerkretsstyret behandet, gjaldt 11 uttalelser i salærspørsmål og 13 uttalelser i tvister om god sakførerskikk. I løpet av vintren og våren 1957 gjennomførte kretsen et forelesningskurs under titlen »Den faste eiendoms rettsforhold» med 6 forelesninger. I kurset deltok over 100 av medlemmene. — Kretsen hadde pr. 31. desbr. 1957 637 aktive og 103 passive medlemmer.

J. T. B.