Norsk Seksjon av Den Internasjonale Juristkommisjon. Etter at generalsekretæren for Den Internasjonale Juristkommisjon, professor Norman S. Marsh, 21. mai 1957 hadde delt att i en konferanse med norske jurister i Oslo, ble s. d. nedsatt en komite til å arbeide med spørsmålet om å danne en norsk seksjon av kommisjonen. Formann i komiteen ble høyesterettsadvokat Chr. Stray, Arendal. Blandt medlemmene var generalsekretæren i Den Norske Sakførerforening, høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. På møte 3. oktober 1957 ble det besluttet å danne seksjonen. Som styre i denne har fortsatt den før nevnte komite. Seksjonen har (aug. 1958) 27 medlemmer.

J. T. B.

 

    Ny Lord Chief Justice. Den höga posten som Lord Chief Justice of England har d. 5 sept. 1958 bytt innehavare. Lord Goddard, som beklätt ämbetetsedan 1946 och som 1950 besökte Sverige (se SvJT 1950 s. 928), har då vid 81 års ålder på egen begäran entledigats och efterträtts av Rt. Hon. SirHubert Lister Parker. Denne, som är född 1900, har varit Lord Justice ofAppeal sedan 1956.

S. F.

 

    Bernunionens permanenta kommitté avhöll sitt sjunde möte i Genèved. 18—23 aug. 1958. Kommittén, som instiftades vid den år 1948 i Bryssel hållna konferensen för revision av Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, består av representanter för tolv av Bernunionensmedlemsländer; förnyelse sker successivt enligt vissa regler. Deltagande länder äro f. n. Brasilien, Canada, Danmark, Frankrike, Indien, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Tjeckoslovakien och Förbundsrepubliken Tyskland. Kommittén har till huvuduppgift att biträda Bernbyrån vid förberedandet av revisionskonferenser — enligt konventionen skall detta arbete utföras av Bernbyrån i samråd med regeringen i det land där konferensen skall äga rum — men sysslar också med andra frågor som beröra Bernunionens utveckling.
    I mötet deltogo utom representanter för kommitténs medlemsländer även observatörer från åtskilliga andra stater. För Sverige, som i egenskap av värdland för nästa revisionskonferens har särskild anledning att följa kommitténs verksamhet, närvoro i sådan egenskap ambassadören Sture Petrén och hovrättsassessorn Torwald Hesser.
    Bland överläggningsämnena märktes »les droits voisins» (se SvJT 1957 s. 511), filmrättsliga spörsmål samt skyddet för tillämpad konst.
    På samma ort och tid avhöll Unescos regeringskommitté för upphovsrätt sitt tredje möte. De båda kommittéerna hade i flera ämnen gemensamma diskussioner.

T. H-r