559    Nytt justitieråd. Regeringsrådet Erik Hedfeldt har utnämnts till justitieråd fr. o. m. 21 okt. 1958. Hedfeldt är född 8 april 1908, blev student i Lidingö 1926 och jur. kand. vid Stockholms högskola 1931. Efter tingstjänstgöring i Södra Roslags domsaga inträdde han i Svea hovrätt och blev där e. fiskal 1935, e. o.assessor 1942 och hovrättsråd 1951. Från 1935 har han i olika perioder haft uppdrag i lagstiftnings- och kommittéarbete eller på administrativa poster. Sålunda har han tjänstgjort i socialdep. 1935—36 och1938—40, i arbetsmarknadskommissionen 1940 och 1945 samt i Statens hyresråd 1942—52. Han blev t. f.lagbyråchef i just.dep. 1946 och ord. 1949—52, varsekr. och senare led. i auktorrättskommittén 1946—56 samt är led. i varumärkes- och firmautredningen sedan 1949. Regeringsråd blev han 1952. I sin hemkommun Saltsjöbaden var han kommunalt verksam 1947—52. och sedan 1954 är han ordf. i styrelsen för Sveriges författarfond. Tryckta skrifter: »Expropriation för tätbebyggelse», andra uppl. av Herman Zetterbergs »Hyresregleringen», tidskriftsartiklar om auktorrätt m. m.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    26 sept. 1958, med motsv. entledigande av f. d. hovrättspresidenten Karl Schlyter, förordnat hovrättspresidenten Björn Kjellin att såsom representant för Sverige fungera som individuell korrespondent med FN:s byrå för sociala frågor samt deltaga i överläggningar med FN:n konsultativa grupper i frågor rör. förebyggande av brott och behandling av brottslingar;
    s. d. förordnat förste byråsekr. Sven Rengby att fortfarande t. o. m. 31 okt. 1958 biträda inom dep. med de utredn.uppdrag, som dep.chefen överlämnar.
    Dep.chefen har
    3 sept. 1958 förordnat häradshövdingen Karl-Fredrik Pfeiffer att såsom expert biträda riksarkivet vid översyn av möjligheterna till utgallring av handlingar hos de allmänna domstolarna;
    15 sept. 1958 förordnat hovrättspresidenten Björn Kjellin att såsom sakkunnig deltaga i de inom dep. anordnade överläggningarna för samordning av åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten;
    1 okt. 1958 förordnat advokaten Lennart Hagberg att såsom expert biträda sjölagskommittén;
    6 okt. 1958 förordnat prof. Sven Ahnsjö att vara sakkunnig i 1956 års klientelundersökning rör. ungdomsbrottslingar.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har
    3 okt. 1958 utnämnt expeditionschefen i ecklesiastikdep. Johannes Dillner att fr. o. m. 21 okt. 1958 vara regeringsråd.

 

    Justitieombudsmansexpeditionen. JO har 25 sept. 1958, med motsv. entledigande för fiskalen i hovr. för Västra Sverige Tomas Löfstedt, förordnat fiskalen i samma hovr. Olof Börjeson att fr. o. m. 16 okt. 1958 t. v. vara sekr. vid JO-exp.