Centro Internazionale Magistrati, Luigi Severini i Perugia i Italien har under tiden d. 1—21 sept. 1957 avhållit sin fjärde studiekurs i Perugia.
    »Il Centro» har till uppgift att främja utbyte mellan domare från alla länder av idéer och juridisk kunskap av allmänt intresse. Detta syfte fullföljes bl. a. genom årliga studiekurser i Perugia, till vilka kurser domare från skilda länder inbjudas.
    Till fjärde studiekursen hade en svensk domare inbjudits, och undertecknad hade förmånen att deltaga i sådan egenskap. I övrigt deltogo, förutom ett stort antal italienska jurister, domare från Belgien, Grekland, Japan, Jugoslavien, Luxemburg, Polen, Schweiz, Västtyskland och Österrike. Huvudämnet för kursen var domarnas oavhängighet. Föreläsningar över detta ämne höllos av framstående italienska jurister, var jämte förekommo såväl halvoffentliga diskussioner som interna överläggningar. Samtliga deltagare lämnade därjämte vid sammankomsterna informationer angående sina länders rättssystem.
    För en svensk domare var det av stort intresse att erhålla upplysningar om rättssystemen i främmande länder, och det var även utomordentligt intressant att lyssna till vad som anfördes om domarnas oavhängighet, icke minst av den anledningen att huvuddelen av deltagarna kommo från länder, där domarna tillsättas efter huvudsakligen politiska linjer. Under tre veckors samvaro med domare från 10 olika länder fick man även en nyttig inblick i domarnas ställning i dessa länder i olika andra hänseenden.
    För eventuella reflektanter på deltagande i kommande kurser bör påpekas, att det för erhållande av tillfredsställande utbyte av kurserna är nödvändigt att besitta icke alltför obetydliga kunskaper i italienska språket eller åtminstone någon kunskap i italienska jämte relativt god kunskap i franska.

Sven Braun

 

    Kurt Kaira justitieminister. Finlands hittills längsta regeringskris löstes d. 29 nov. 1957 genom tillkomsten av en fackmannaministär under ledning av chefdirektören för Finlands bank Rainer von Fieandt.
    Justitieminister blev justitierådet Kurt Kaira, som är född 1894 och blevmedlem av högsta domstolen 1944 samt dessutom är ordf. i arbetsdomstolensedan 1949. Han har varit medarbetare i SvJT sedan 1944 och bidragit bl. a.med lagstiftningsöversikter.
    Förutom statsministern och justitieministern finnes i regeringen tre andra jurister, nämligen inrikesministern landshövdingen Urho Kiukas, andra kommunikationsministern prof. Paavo Kastari samt handels- och industriministern bergsrådet Lauri Kivekäs.

B. P-n