58 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Finlands högsta domstol. Justitierådet Helge Johansson har avgått på grund av uppnådd avgångsålder (se om honom SvJT 1945 s. 653). Till hans efterträdare utnämndes d. 22 nov. 1957 hovrättsrådet Bertel Schwindt.
    Justitierådet Schwindt är född 1907, avlade högre rättsex. 1929 och jur.kand.ex. 1935 samt blev jur. lic. 1948. Han har varit tjänsteman i högsta domstolen sedan 1937 och blev justitiesekreterare 1945. År 1955 blev han hovrättsråd i Helsingfors hovrätt. Vid Helsingfors universitet har han under en följd av år givit grundkurser i straffrätt och processrätt inom juridiska och statsvetenskapliga fakulteterna.

B. P-n

 

    Arbetsrättsliga föreningen är en sammanslutning, som nyligen bildats i Finland med uppgift att dryfta arbetsrättsliga spörsmål, befrämja forskningen på arbetsrättens område och bekantgöra härvid vunna resultat. Därjämte avses inledande av förbindelser med motsvarande organisationer i andra länder. Som medlemmar antagas jurister samt sådana lekmän, som äro eller varit medlemmar av arbetsdomstolen, arbetsrådet eller försäkringsdomstolen. I föreningens första styrelse har invalts såsom ordförande professorn i arbetsrätt Arvo Sipilä samt till övriga medlemmar numera justitieministern Kurt Kaira, ordföranden i arbetsrådet kanslichefen A. Vehilä, docenten Jorma Vuorio, vice häradshövdingen Tapani Virkkunen, verksaminom arbetsgivarnas centralförbund, och jur.kand. Keijo Liinamaa, anställdvid fackföreningarnas centralförbund.

K-t K-a

 

    Rikets judiciella indelning m. m. I SvJT 1956 s. 141 lämnades en kort redogörelse för vissa beslut, varigenom K. M:t anbefallt utredningar rörande bl. a. ändrad judiciell indelning i Kronobergs och Skaraborgs län. Sedan utredningarna verkställts och varit föremål för remissbehandling, har K.M:t 6 dec. 1957, i fråga om Kronobergs län, anbefallt länsstyrelsen i länet att föranstalta om utredning huruvida staden Växjö och Mellersta Värends domsaga borde förenas i judiciellt avseende. I övrigt skulle den av Göta hovrätt förebragta utredningen ej föranleda någon K. M:ts vidare åtgärd. — Beträffande Skaraborgs län har K. M:t dels 5 april 1957 anbefallt länsstyrelsen i detta län att föranstalta om förnyad utredning huruvida staden Lidköping numera borde i judiciellt avseende förenas med Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga, dels ock 13 dec. 1957 förordnat att rådhusrätten i Mariestad skall upphöra fr. o. m. 1 jan. 1959 och att staden skall fr. o. m. samma dag i judiciellt avseende förenas med Vadsbo domsaga. I sistnämnda beslut förklarade K. M:t även att den i ärendet förebragta utredningen ej skulle föranleda någon K. M:ts vidare åtgärd.
    Vidare har K. M:t, efter verkställd utredning, 15 nov. 1957 förordnat att rådhusrätten i Västervik skall upphöra fr. o. m. dag som K. M:t framdeles vill bestämma och att staden skall fr. o. m. samma dag i judiciellt avseende förenas med Tjusts domsaga. Efter föreningens genomförande skall domsagan ha kansli och tingsställe i Västervik i stället för i Gamleby.

NOTISER 59Ikraftträdandet av beslutet är beroende av uppförande av tingshus med kanslilokaler i staden.
    Sedan utredning verkställts huruvida staden Kristineham n borde i judiciellt avseende förenas med Östersysslets domsaga, har K. M:t 29 nov. 1957 förklarat att den i ärendet förebragta utredningen icke skulle föranleda vidare åtgärd. Samtidigt förordnade K. M:t, att borgmästartjänsten i staden skulle återbesättas med ordinarie innehavare.
    Slutligen må i sammanhanget nämnas, att K. M :t 12 juli resp. 20 dec. 1957 meddelat beslut om förflyttning av Uppsala läns norra domsagas tingsställe från Örbyhus till Uppsala fr. o. m. 1 jan. 1958 samt Torna och Bara domsagas tingsställe från Dalby till Lund fr.o. m. 1 mars 1958.

ThW