Stockholms stads forskningsstipendier. Stockholms stad har även förinnevarande år ställt 100 000 kr. till förfogande för sådant vetenskapligt forsknings- och utredningsarbete som bedömes vara av särskild betydelse för den kommunala verksamheten i Stockholm. Ansökan om stipendium ur detta anslag skall ingivas till Stadskollegiet, Stadshuset, Stockholm, senast d. 28 febr. 1958. Ansökningsformulär tillhandahållas å stadskansliet.

S. R.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 25 maj 1957 årsmöte i Rikssalen å Örebro slott under ordförandeskap av borgmästaren Gösta Strandell. Till årsmötet hade infunnit sig ett flertal gäster samt 88 av föreningensmedlemmar, de flesta med damer.
    Ledamoten av strafflagberedningen, prof. Ivar Agge höll föredrag över ämnet »Några centrala problem i strafflagberedningens förslag till skyddslag». Föredraget följdes av livlig diskussion. Med anledning av årsmötet gav Örebro stad lunch för mötesdeltagarna med damer. Dagen efter årsmötet företog ett stort antal av mötesdeltagarna med damer utfärd till Göksholms medeltidsslott, som visades av ägaren.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Strandell, Örebro, ordf., rådmannen Birger Brandt, Sthm, rådmannen Bengt Lännergren, Sthm, kassaförv., borgmästaren Sven Lutteman, Norrköping, borgmästaren Nils Rappe, Jönköping, sekr., rådmannen Helge Forkman, Malmö, borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, rådmannen Artur Arnström, Göteborg, rådmannen Allan Källoff, Borås, rådmannen Folke Höijer, Västerås, och borgmästaren Åke Jansler, Östersund. Styrelsesuppl. äro rådmannen Anders Bruzelius, Lund, rådmannen Gösta Wilkens, Göteborg, och rådmannen Allan Sandberg, Hälsingborg. — Föreningen har 223 medlemmar och 2 hedersledamöter.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har 26—27 april 1957 hållit årsmöte i Stockholm. Första dagens huvudsakliga överläggningsämne utgjordes av landsfogdens verksamhet som länspolischef och vissa därmed sammanhängande frågor. I denna överläggning deltogo, bland andra, kanslirådet Nils Hedfors och statspolisintendenten Georg Thulin. Andra mötesdagen upptog, bland annat, föredrag av hovrättsassessorn Bengt Hult över strafflagberedningens slutbetänkande.
    Föreningens styrelse består av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Curt d'Orchimont, v. ordf., Erik Lindström, sekr., Anders Holmström, kassa

60 NOTISERförv., samt bitr. landsfogden Bengt Steen; suppl. äro landsfogdarna Alf Eliason och Axel Blomér samt bitr. landsfogden Olle Vangstad. — Föreningens medlemsantal är 35.