Föreningen Sveriges landsfiskaler, som utgör en sammanslutning av ordinarie, extra ordinarie och biträdande landsfiskaler, landsfiskalsassistenter samt landsfiskalsaspiranter, som antagits i reglerad befordringsgång, har under år 1957 avhållit sitt årsmöte i Lidköping d. 28 maj. Till ordf. i styrelsen omvaldes landsfiskalen Lars Waesterberg, Nacka. Styrelsen består i övrigt av landsfiskalerna F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., Henrik Blomberg, Kvänum, och Erik Lindgren, Vadstena, e. o. landsfiskalen Sture Lannefjord, Solna, samt bitr. landsfiskalen Arne Lindberg, Sunne. — Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 520.

 

    Föreningen Sveriges polismästare har under år 1957 hållit årsmöte i Norrköping d. 31 maj och 1 juni. Föreningen utgör en sammanslutning av Sveriges polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästaren Nils Lüning, ordf., polismästaren Hans Eriksson, v. ordf. och tillika kassaförv., polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., samt polismästarna Einar Holmberg och Nils Swensson med polisintendenterna Gustaf Bäckman och Erik Forsselius samt polismästaren Nils Cederholm såsom suppl. — Medlemsantalet är 35.

 

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 25 maj 1957 i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 180 ledamöter. Till ordf. för tiden 1 juli 1957—30 juni 1959 omvaldes adv. Gunnar Lindh, Sthm, och till v. ordf. för samma tid omvaldes adv. Per-Axel Weslien, Sthm. Till ledamöter i styrelsen för tiden 1 juli 1957—30 juni 1959 omvaldes adv. Hilding Bergstrand, Örebro, samt nyvaldes advokaterna Hans Ingemanson, Lund, Per Tham, Jönköping, och Stig Wiberg, Göteborg. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaterna Gösta Heilborn, Östersund, Hans Ihre och Helge Lindahl, Sthm, Åke Wettermark, Malmö, och Tage Zetterlöf, Göteborg. Till suppl. i styrelsen för tiden 1 juli 1957—30 juni 1959 omvaldes advokaterna Stellan Graaf och Nils-Erik Lindblom, Sthm, och Rudolf Lidmar, Halmstad, samt nyvaldes adv. Magnus Lindahl, Sthm. Till suppl. för tiden 1 juli 1957—30 juni 1958 nyvaldes advokaterna Enar Lindblom, Linköping, och Bengt Linders, Hälsingborg. Kvarstående suppleanter sedan föregående års val äro advokaterna Henrik Lindblom, Örnsköldsvik, Sten Södermark, Sthm, och Kurt Winberg, Uppsala.
    Vid årsmötet behandlades bl. a. ett av styrelsen framlagt, från föregående årsmöte vilande förslag till sådana ändringar i samfundets stadgar att årsmötena skulle avskaffas såsom beslutande organ och i stället en fullmäktigeinstitution inrättas. Förslaget erhöll icke erforderlig kvalificerad majoritet och vann förty icke årsmötets bifall.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1956 1 050.

 

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1957 hållit sju sammanträden, vid vilka, förutom föreningsärenden, förekommit föredrag av borgmästare Yngve Kristensson över ämnet »Från nordliga breddgrader» (gemensamt med Stockholms rådhusrätts domareförening), av jur. kand. J. Gillis Wetter om »Intryck från amerikanska jurist-

NOTISER 61arbetsfält», av hovrättsassessorn Carl Holmberg över strafflagberedningensförslag till skyddslag (gemensamt med föreningen Sveriges hovrättsdomare), därvid förekom diskussion över ämnet »Behandlingen av kriminell ungdom» (inledare stadsfiskal Sten Mattsson och adv. Carl Erik Lindahl), av justitierådet Gösta Walin om »Efterlevande makes rättsställning» samt av justitierådet Hjalmar Karlgren över ämnet »Några spörsmål rörande säkerhetsöverlåtelser». Här jämte har avdelningen inbjudit ett 25-tal amerikanska advokater till lunch och utfärd med båt.
    Avdelningens styrelse utgöres av advokaterna Tore Flodin, ordf., Ragnar Gottfarb, v. ordf., Olof Behm, Arthur Boström, Ingrid Norlander och Åke Svenson med advokaterna Bengt Lemke, Carl Erik Lindahl och Magnus Lindahl som suppl. Avdelningens sekreterare är adv. Carl Erik Lindahl. — Avdelningen hade vid årsskiftet 399 ledamöter.