LITTERATURNOTISER 601PHILLIPS HULT. Lärobok i värdepappersrätt. Andra upplagan. Sthrn 1958. Norstedts. 182 s. Kr. 11,25.

    I förordet till sin förra året utgivna lärobok i värdepappersrätt (anm. i SvJT 1958 s. 180 av prof. NIAL) framhöll förf. att boken uteslutande vändesig till juris studerande; den redan utbildade juristen, som enligt en utbredd åsikt icke hade något behov av kunskaper om rättsreglerna, hade boken ingenting att säga. Tydligen har de utbildade juristerna haft en annan mening om behovet av kunskaper eller i vart fall om behovet av denna lärobok. En ny upplaga av arbetet har därför redan nu blivit påkallad. I denna har vidtagits en del smärre jämkningar och tillägg men i det väsentliga är boken ett nytryck. Förf. uttalar emellertid sin avsikt att, om boken skulle komma att uppleva ännu en upplaga, söka komplettera den med bl. a.den av Nial efterlysta samlade kartläggningen av värdepappersegenskapens rättsverkningar. Man kan till detta endast knyta förhoppningen att bokens andra upplaga skall visa sig ha lika snabb åtgång som den första.

S. R.

 

    Ur nordiska tidskrifter

    Balans. H. 4 GUSTAF PETRÉN, Lagprövning och grundlagsfästa rättigheter, s. 15—22.
    Defensor legis. Nr 7—8, 9—10. BERNDT GODENHIELM, Om inarbetande av varumärke, I s. 211—219, II s. 332—344.
    Juristen. Nr 36. MOGENS GLISTRUP, Landsskatteretsreform?, s. 575—598. Nr 38. POUL MEYER, Rettighedsfortabelse ved administrativ afgørelse, s. 611—619.NIELS HARBOU, D:O, S. 620—621. — POVL HERLER, Bemærkninger til artikeln »Landsskatteretsreform», s. 625—630.
    Juristnytt. Nr 16. K. E. ROSÉN, Intryck från västtyska domstolar, s. 282—283.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 9. GUNNAR FREDRIKSSON, Brottsligheten i Sverige under 1950-talet, s. 215—221.
    Pris- och kartellfrågor. H. 8. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s.607—612.
    Skattenytt. Nr 10—11. FRANK HALLIS WALLIN, Några anteckningar om det skatterättsliga skuldförhållandet, s. 328—337.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 4. ÖSTEN UNDÉN, De mänskliga rättigheterna, s. 245—248. — HENRIK A. OLSSON, Enskilda kammarärendens handläggning,s. 249—274.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 3. M. L. GRANDIN, Något om skärgårdslantmätaren P. B. Hegart och om hur vattenområden och fiske behandlats vid hans många primära laga skiften, s. 194—205.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 2. PER MEURLING m. fl., Bilstöldernas bakgrund, s. 17—24.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 3. FR. VINDING KRUSE, Kan man med testamente overlade en anden person at vælge sin arving?, s. 202. — FR. VINDING KRUSE, Hvad betyder »ejendomsrettens overgang» ved overdragelse af løsøre?, s. 203—221. — H. F. MARTHINUSSEN, Ny norsk aksjelov, s. 222—249. — Sv. GRAM JENSEN, Determinisme og strafferet, s. 250—255. — HALVAR LECH och NILS BECKMAN, Från Sveriges Högsta domstol 1957, s. 256—274.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 5. Bo PALMGREN, Rätt och billighet, s. 251—260. — GUNNAR NYBERGH, Skiljemans bundenhet av gällande rätt, s. 261—267. — BIRGITTA LANDGRÉN, Ett konkursrättsligt spörsmål om handfången pant, s. 268—276. — LIZZIE CARLSSON, Sängledningen i äldre svensk äktenskapsrätt, s. 277—284. — RAGNAR HEMMER, Slutord i frågan om äktenskapets fullbordan enligt äldre svensk rätt, s. 285—299. —BERNDT GODENHIELM, Kritik av köprättsliga studier, s. 324—332.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 41, 42. BERNHARD GOMARD, Erstatningsretlige problemer i forbindelse med atomenergiens udnyttelse, s. 197—235. Nr 47. FRANTS THYGESEN, Afgørelse av tvistigheder i interesentskabsboer under privatlikvidation, s. 242—248.

C. H.