Kongress i internationen rätt. Association des Auditeurs et Anciens Auditeurs de l'Académie de Droit International de la Haye (AAA) hade i år förlagt sin kongress i internationell rätt — AAA:s tionde — till Sverige. Kongressen, som ägde rum veckan 5—11 maj i Uppsala och Stockholm, hade arrangerats av AAA:s svenska grupp. Omkring 130 jurister av olika kategorier deltogo i kongressen. Av de omkr. 100 utländska gästerna kommo flertalet från europeiska länder, men också USA samt länder i Asien och Afrika voro representerade. Arbetsprogrammet bestod av 17 föreläsningar med efterföljande diskussioner. Flertalet föreläsare hade hämtats ur AAA:segna led, varjämte på arrangörernas inbjudan prof. Erik Castrén från Finland och från Sverige professorerna Åke Malmström, Hilding Eek och Gunnar Heckscher samt direktör Wilhelm Paues medverkade.
    Sedan landshövding Elis Håstad d. 5 maj vid en öppningshögtidlighet på Östgöta Nation i Uppsala förklarat kongressen öppnad inleddes arbetet med föreläsningar av prof. Daniel Vignes, Frankrike, över ämnet Internationellatransporter och prof. Malmström över ämnet Personalstatutet i svensk internationell privaträtt. Under var och en av de följande kongressdagarna behandlades ett utvalt rättsområde, vilket belystes med en eller flera föreläsningar. Huvudämnena och föreläsarna voro följande: Nationalisering av egendom (doktorerna Anna Maria Sternberg-Moutaldi, Italien, och Lazar Focsaneanu, Frankrike), Internationella vattenvägar (professorerna Charlesd'Olivier Farran, Storbritannien, och Wojciech Morawiecki, Polen), Rättsliga aspekter på de senaste tekniska landvinningarna (professorerna Erik Castrén, Finland, och I. P. H. de Rode-Verschoor, Holland, advokat Georges Nonnemacher, Frankrike, och doktor Stenek Cervenka, Tjeckoslovakien), Europamarknaden (prof. Roberto Socini, Italien, advokat Fernando Murillo Rubiera, Spanien, och direktör Paues), samt Den internationella rätten förr och nu (prof. Georges Ténékides, Grekland, och prof. Eek). Härjämte gav prof. Heckscher en exposé över svensk socialpolitik.
    För den sällskapliga samvaron under kongressveckan var sörjt genom ett antal luncher och middagar samt en bal. Vid sightseeingturer samt besök på muséer, industrier och olika sociala inrättningar fingo kongressdeltagarna tillfälle till inblick i skilda sidor av svenskt samhällsliv. Ett besök på Drottningsholmsteatern utgjorde ett särskilt av de utländska gästerna synnerligen uppskattat programinslag. Utrikesdepartementet, Stockholms stad, Uppsalastad samt Uppsala universitet gåvo mottagningar för kongressen.
    Vid en avskedsceremoni på Skansen d. 11 maj framhöllo representanter

618 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTför deltagarna vikten av att de, som syssla med frågor av internationell räckvidd, erhålla tillfälle till personlig kontakt med utländska kollegor och genom resor söka bilda sig en personlig uppfattning om främmande länder. Justitierådet Sigurd Dennemark förklarade härefter kongressen avslutad.
    Flertalet av de föreläsningar, som höllos vid kongressen, komma att publiceras i AAA:s Annuaire 1959.

E. T—r