Ny president i Finlands högsta förvaltningsdomstol. På grund av uppnådd avgångsålder avgick presidenten i högsta förvaltningsdomstolenE. J. Ahla d. 14 sept. 1958 (se om honom SvJT 1957 s. 291). Till hans efterträdare utnämndes d. 2 okt. 1958 direktören vid folkpensionsanstalten, f. förvaltningsrådet Reino Kuuskoski.
    Presidenten Kuuskoski är född 1907. Han avlade högre rättsex. 1932, blevv. häradsh. 1935 och avlade jur. kand.ex. 1936. Han blev 1937 förvaltningssekreterare vid högsta förvaltningsdomstolen och 1947 förvaltningsråd. Under några mellanår hade han hunnit vara bl. a. kanslichef i justitieministeriet samt riksdagens justitieombudsman. Han övergick 1955 till en befattning såsom direktör vid folkpensionsanstalten. Han var justitieminister iden s. k. halvpolitiska regering som satt från nov. 1953 till maj 1954 samtstatsminister i den s. k. expeditionsregering som satt från april till aug. 1958. Sedan 1958 är han ordförande i styrelsen för Finlands juristförbund. För övrigt har han anlitats för ett mycket stort antal kommittéuppdrag och andra offentliga uppdrag. Hans litterära produktion är omfattande. Bl. a.har han utgivit en kommentar till kommunallagen samt en framställning av grunddragen av Finlands kommunalrätt. För nordiska läsare har hanframträtt i SvJT 1946 med några synpunkter på rättegångsreformen i Finland samt med uppsatser i NAT 1948 och 1954 om kodifikationen av kommunallagstiftningen i Finland samt om överklagande av regeringsbeslut i Finland. 

 B. P—n

 

    Norsk Forening for Opphavsrett ble stiftet 25. febr. 1949. Foreningensformål er å fremme interessen for og kjennskapet til opphavsretten vedforedrag og utgivelse av publikasjoner m. v. Foreningen har siden 1950 stått tilsluttet Association Littéraire et Artistique Internationale. — Detholdes gjerne 3—4 møter hvert år med foredrag og diskusjon. Blandt de

622 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTemner som i årenes løp har vært behandlet, kan nevnes »Domaine publicpayant», »Brukskunst — opphavsrett», »Gramofonplatens rettslige grunnproblemer», »Bernkonvensjonen — Bernunionen», »Presse og opphavsrett»,»Fjernsynet — tekniske og juridiske spørsmål», »Beskatning av opphavsrettigheter», »Opphavsretten til film», »De bildende kunstnere og opphavsretten», »Komponisten og den offentlige fremførelse av hans verk», »Arkitektur og opphavsrett» og »Opphavsmannens ideelle rettigheter». — I 1957 ble holdt foredrag av cand. jur. Bendt Rothe, København, om »Sceneinstruktørens retlige stilling» og av direktør Harald Grieg om »Hva er et forlag?». Foreningens formann og sekretær var henholdsvis økonomisjef Knut Tvedtog ekspedisjonssjef Arne Hanssen, Oslo. — Foreningen har f. t. (1958) ca. 100 personlige medlemmer (jurister). Videre er tilsluttet 20 institusjonerog foreninger, hvis virksomhet står i forbindelse med opphavsretten.

J. T. B.