Nytt tingshus i Arvika. För Jösse domsaga har under åren 1955—1957 uppförts ett nytt tingshus efter ritningar av stadsarkitekten W. Gjerming. Invigningen ägde rum d. 8 febr. 1958 och inleddes med ringning i den från det gamla tingshuset flyttade klockan, varefter häradshövdingen i domsagan M. Mellbin i egenskap av byggnadskommitténs ordförande hälsningstalade. Hovrättspresidenten Herman Zetterberg höll invigningstalet och verkställde medaljutdelning till två trotjänare i domsagan. Högtidligheten avslutades av kontraktsprosten Oscar Sundquist. Under invigningshögtidligheten förekom vidare musik av en pianokvartett. Efter invigningen visades lokalerna för de inbjudna, varefter dagen avslutades med middag å stadshotellet i Arvika med ett hundratal gäster. Under samvaron efter middagen förekom bl. a. en uppvisning av Jössehäringarnas folkdanslag.

M. M.

 

    Nytt tingshus i Umeå. Umeå domsagas nya tingshus invigdes d. 29 mars 1958 av hovrättspresidenten Mauritz Wijnbladh, vilken i sitt invigningstal bl. a. erinrade om att våra domstolars oberoende av den politiska och socialamakten är ett stolt kulturarv, som det åligger oss alla såsom en helig plikt att bevara. Presidenten tackade de tingshusbyggnadsskyldige för deras ambitioner att åstadkomma ett vackert och värdigt tingshus samt lyckönskade häradsrätten och domsagopersonalen till de ändamålsenliga och smakfullt inredda nya lokalerna. Häradshövdingen Sten Ohlsson gav i egenskap av ordf. i tingshusstyrelsen och byggnadskommittén en historik över byggnadens tillkomst och lämnade därvid tingslagets skattedragare den hugnesamma under-

624 NOTISERrättelsen, att byggnadskostnaderna torde komma att underskrida de beräknade kostnaderna med något tiotal tusen kronor. Efter visning av tingshuset avslutades invigningen med middag på Sävargården för ett hundratal inbjudna.
    Tingshusets arkitekt är Karl , J. Karlström, inredningsarkitekt John Kärnhagen och trädgårdsarkitekt Walter Bauer. Tingssalen har försetts med en fondmålning av konstnären Erik Byström.
    Det nya tingshuset ligger på det tidigare, nu rivna tingshusets tomt i Umeå stad vid gamla älvbrons norra landfäste. Det består av tre sammanhängande byggnader. I kanslibyggnaden finnas på nedre botten lokaler för domsaganskansli. Lokalerna en trappa upp uthyras t. v. till kontor för två landsfiskalsdistrikt. I vindsvåningen finnas ett enkelrum och en dubblett för notarier, båda lägenheterna försedda med kokvrå och badrum. I tingssalsbyggnaden finnas — förutom tingssal med överläggningsrum, »rättens förmak» och kapprum — fem smårum för åklagare, advokater, parter och vittnen. Dessa rum kunna även nyttjas som överliggningsrum. I bostadsbyggnaden finnas bostadslägenheter för häradshövding, tingssekreterare och vaktmästare samt en notariedubblett.
    Med sin vackra, sexkantmönstrat stenlagda piazza, i vars mitt en springbrunn spelar under en knotig apels lövverk, har det nya tingshuset blivitett verksamt och uppskattat bidrag till den nyvordna högskolestadens förskönande.

S. O.