Sveriges Domareförbund höll d. 10 okt. 1958 ordinarie möte å Handelshögskolan i Stockholm. I mötet deltogo, förutom ett flertal särskilt inbjudna gäster — däribland representanter för de nordiska ländernas broderorganisationer — omkring 250 förbundsmedlemmar.
    Till ledamöter i styrelsen valdes vid mötet presidenten Herman Zetterberg, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., med häradshövdingen Gunnar Carlesjö som suppl., justitierådet Sven Edling med presidenten Joël Laurin

NOTISER 625som suppl. samt hovrättsrådet Gunnar Aquilon, sekr. och kassaförv., medrådmannen Bengt Lännergren som suppl. I förbundets styrelse ingå tillika följande styrelsemedlemmar och suppleanter, som valts av de till förbundetanslutna föreningarna, nämligen av föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Ivar Wieslander och Knut Elliot med lagmannen Orvar Bäcksin och presidenten Mauritz Wijnbladh som suppl., av föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingen Nils Joachimsson och tingsdomaren Bengt Sandström med häradshövdingarna Sture Svensson och Gunnar Bogren somsuppl., av föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Olov Rylander medborgmästaren Sven Lutteman och rådmannen Birger Brandt som suppl. samt av revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Gösta Graffman med häradshövdingen Arvid Lüzell och revisionssekreteraren Eric Gustaf Stangenberg som suppl.
    Vid mötet kallades presidenten Harry Guldberg, som avböjt återval till posten såsom styrelsens ordförande, till hedersledamot av förbundet.
    Presidenten Björn Kjellin höll föredrag över ämnet »Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten». Vidare diskuterades ämnet »De vidlyftiga rättegångarna: deras begränsning och förbilligande» med inledningsanföranden av justitierådet Gunnar Bomgren och doc. Lars Welamson.
    Antalet ledamöter i förbundet är för närvarande c:a 640.