Föreningen Sveriges häradshövdingar högtidlighöll sitt 50-årsjubileum i Stockholm d. 14 juni 1958 med fortsättning påföljande dag. Sammankomsten inleddes med en andaktsstund i Storkyrkan, där pastor primarius Nystedt talade över ämnet Vägen till lagens fullbordan går genom evangelium. I strålande högsommarväder företogs så vandringen till riksdagshuset, där andra kammarens plenisal lystes upp av justitiedepartementets och advokatsamfundets prunkande blomsterhälsningar till föreningen. Det var osedvanligt välbesatt i plenisalen när ordföranden, herr Carlesjö, slog klubban i talmanspodiet och hälsade de närvarande under erinran bland annat om attföreningens konstituerande möte avhållits i riksdagen d. 10 juni 1908 och att det nu var första gången medlemmarnas damer deltog i ett årsmöte. Carlesjö inledde med ett föredrag, betitlat Föreningen 50 år, en återblick. Förutvarande ordföranden, hedersledamoten Gösta Siljeström, högtidstalade över ämnet Domaren. Erik Alexanderson inledde en livlig diskussion kring frågan om föreningen bör göra något för att åstadkomma större enhetlighet i straffmätningen.
    Det framgick av årsberättelsen att föreningens yttrande inhämtats i ett mycket stort antal lagstiftningsfrågor.
    Föreningen fick mottaga många gratulationer. Presidenten Herman Zetterberg överlämnade på uppdrag av rikets hovrättspresidenter, Konungens justitiekansler och riksåklagare samt Riksdagens åklagare och ombudsmän en ordförandeklubba av ebenholtz och silver med svärdet, bindeln och vågen. Borgmästare Nils Rappe bringade med en gästbok stadsdomareföreningenshyllning. Häradshövdingarna Niilo Lang och Lauri Hertzberg överlämnade från Häradshövdingarnas i Finland förening en adress, å vilken fanns skrivet: Må rättvisa i Norden skipas fortfarande och i all framtid, lagbundet, fritt och utan våld. Vid den festliga och glada jubileumsmiddagen på Hasselbacken högtidstalade Carlesjö, framförde dommer Gerhard Jensen, Hertzberg och Christian Apenes grannländernas hälsningar, hälsade Nils Joachims-

626 NOTISERson damerna och besvarade Salåmat Lindvall hälsningen, varjämte justitieministern framförde de närvarandes tack. Tvådagarsjubileet slöt med en minnesrik förmiddagssamvaro på Millesgården och Forestå.
    Föreningens styrelse utgöres intill årsmötet hösten 1959 av häradshövdingarna Gunnar Carlesjö, ordf., Nils Joachimsson, v. ordf., tingsdomaren Bengt Sandström, sekr., samt häradshövdingarna Henrik Lindvall, Gunnar Bogren, Sture Svensson, P. O. Hainer och Olof Östberg. Suppl. äro häradshövdingarna Erik Alexanderson, Erik Göransson och Nils Falk samt tingsdomaren Nils Källoff.
    Antalet medlemmar i föreningen är 168, varav fyra äro hedersledamöter.

B. S.