WESLEY L. GOULD. An Introduction to International Law. New York 1957. Harpers & Brothers. XX + 809 s.

 

    Blott få arbeten i folkrätt kunna betecknas som fullständiga systematiska framställningar med angivande av, så långt detta överhuvudtaget är möjligt, allt källmaterial. Av det slaget är OPPENHEIMS numera av Lauterpacht utgivna »International law» och FAUCHILLE »Traitéde droit international public», som stannat med åttonde upplagan 1921—1926. Med få undantag synas nutida författare avstå från försök att åstadkomma detta slags stora handböcker. De teoretiska verken förses ofta med reservationer i titeln; de utgöra »inledningar» till folkrätten eller framställningar av dess »principer». Arbeten som behandla hela ämnet får ofta karaktären av översiktliga hjälpredor för praktikern eller för de studerande. På sådana böcker lida vi, internationellt sett, ingen brist och vetenskapliga monografier se också dagen i stor omfattning.
    Detta är även fallet i Förenta staterna, där åtskilliga delvis sociologiskt och experimentalistiskt inriktade arbeten i internationell rätt utkommit under senare år. Därifrån kommer vidare en del översiktliga läroböcker samt åtskilliga samlingar av rättsfall och andra texter för undervisningens bruk. De stora systematiska verken äro emellertid få också där. I viss mån bör man kanske räkna dit WHEATON'S klassiska »Elements of international law», som först kom ut 1836. Eljestär det blott HYDE, »International law» (2:a uppl. 1947) och möjligen FENWICK »International law» (3:e uppl. 1948), som eftersträva fullständighet. KELSEN har kallat sitt i New York 1952 utgivna folkrättsarbete om 461 sidor »Principles of international law» och vill där

ANM. AV W. L. GOULD: AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW 99med markera, att han lägger fram folkrättens teoretiska grundvalar jämte »the most important norms which form this branch of the law».
    Det senaste mera omfattande amerikanska folkrättsarbetet har skrivits av WESLEY L. GOULD, som undervisar i internationell rätt inom »political science»-departementet av Purdue University i Indiana. Det första intryck man får av hans arbete är, att det ursprungligen lagts upp som ett »stort» verk i Hyde's stil, låt vara med avståndstagande från dennes sätt att ta hänsyn till folkrätten, »chiefly as interpretedand applied by the United States». Emellertid har också Gould valt att ange sitt verk som »An introduction» och han ursäktar sig i förordet bl. a. för kortfattad behandling av folkrättens historia och krigets folkrätt. Trots detta måste man nog säga, att Gould's arbete har betydelse som en ny amerikansk systematisk framställning av hela folkrätten. Även om den är ojämn i fråga om teoretisk fördjupning och en del ämnen behandlas mera skissartat, är framställningen rikt belagd och den innesluter teoretiska diskussioner av åtskilliga besvärliga problem. Gould tar också sikte på nya företeelser och frågeställningar, som ofta bli tämligen ytligt beaktade i nya upplagor av gamla verk. Han har lämnat ett beaktansvärt bidrag till den folkrättslitteratur, som har internationell användbarhet.

Hilding Eek