Skattelitteratur utkommen under år 1958. Bland standardverk i ny upplaga märkes särskilt GEIJERROSENQVISTSTERNER Skattehandbok Del I (Norstedts. Inb. kr. 61,00), som med 813 sidors kommentar till inkomst och förmögenhetsskattelagstiftningen framträder i sin fjärde utökade och omarbetade upplaga. Även LUNDEVALL har kommit med en fjärde upplaga av sin Skattehandbok, 880 sidor stor. (Utg. av statens nämnd för utg. av förvaltningsrättsliga publikationer. Inb. kr. 16,00.) BRATTS Deklaration och beskattning föreligger också i ny upplaga (Norstedts. Inb. kr. 21,00).
    I Skattenytts skriftserie har två arbeten utkommit i nya upplagor, SANDsTRÖM Beskattningen av aktiebolag och aktieägare i Sverige samt i vissa utländska stater, en skift med redogörelse för bolagsbeskattningen i 24 främmande länder, samt LAGERGRENLINDQUIST Familjebeskattningen som utökats och förts fram till dagens lagstiftning och rättspraxis. (Utg. av Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund. Kr. 8,00 resp. 7,00.)
    Av nyheterna intresserar mest HEDBORGBJÖRNEWALBERGSVENSSON Taxeringshandbok, kommentar till 1956 års taxeringsförordning (Norstedts. Inb.kr. 30,00). Författarna har samtliga medverkat vid lagstiftningens tillkomst och gett oss en kommentar av den höga klass, som utmärker Norstedts gula serie.
    En deklarationshandbok för lantbrukare av ANDERSSONNILSSON, båda verksamma inom lantbruksförbundet, fyller en lucka i vårt handbokslitteratur (LTs förlag. Inb. kr. 8,50). Boken innehåller allt vad deklaranten med ett mindre eller medelstort jordbruk behöver veta.
    Sjömansskatten presenteras i en handbok av WIGERTSVENSSONSTENEBORN. (Norstedts. Kr. 5,40.) Lagstiftningen har trätt i kraft med ingången av detta år.

D. H.

 

    Ur nordiska tidskrifter 1958
    Arkiv for Luftrett. Bd. 1. H. 1. H. BAHR, Arbeidet med ny luftfartslov, s.2—42. — TORSTEIN LJØSTAD, Chicago-konvensjonens tekniske annekser, s. 43—54.
    Från departement och nämnder. Nr 21. GUNNAR FREDRIKSSON, Bilstölderna ökade 337 proc. på åtta år, s. 405—409.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 5. PER-ERIK FURST, Markvärdeutredningens betänkande i kritisk belysning, s. 268—284. — STIG JÄGERSKIÖLD, Den lagliga regeringen och befolkningen på ockuperat område, s. 285—302.
    Juristen. Nr 29. FR. VINDING KRUSE, Ændringer i Tinglysningsloven, Retsplejeloven og Konkursloven, s. 479—485. — Juridisk litteratur i januar kvartal 1958, s. 486—495. Nr 31. A. VINDING KRUSE, Motorlovsbetænkningen af 1957,s. 511—525. Nr 42. FR. VINDING KRUSE, Systematik indenfor ejendomsretten,s. 661—668. — Juridisk litteratur i april kvartal 1958, s. 670—678.
    Juristnytt. Nr 17. BENGT ÖHMAN, Sanningsplikt vid polisförhör?, s. 291.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 2—3. TORBEN LUND, Forholdet mellem konkurrencelov og speciallov inden for eneretsområdet, s. 43—57. — E. M.HEINONEN, Om uppfinnings offentliggörande innan patentansökan inlämnats, s. 58—65. — TORE OREDSSON, Några problem vid behandling av patentansökningar, där verkan av mikroorganismer utnyttjas, s. 66—79. — BENT CARLSEN,

102 LITTERATURNOTISERDansk mønsterlovgivning og praksis, s. 80—85. — »Charte du Droit d'Auteur», s. 89—94. — Ur dansk, norsk och svensk praxis, s. 100—154.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 10. H. HöFDE, Minskad brottslighet genom ökad upplysning, s. 233—238.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 28. Fase. 2. HANS KELSEN, Nogle problemer vedrörende kollektiv sikkerhed, s. 123—136.ERIK BRÜEL, Islands udvidelse af sin fiskerigrænse, s. 137—148. — GUSTAV HÖGTUN, Inkorporasjon av mellem-statlige avtaler i en statsrettssystem med særlig henblikk på Europarådet, s. 149—155. — EDVARD HAMBRO, To böker om lovkonflikter (Cheshire, Schnitzer), s. 156—164. — ERIK SIESBY, Interlegale spørgsmål vedrørende gennemgangskonnossementer, s. 165—171.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 3—4. JOHS. ANDENAES, Straffutmåling, s. 170—184. — Bo GERLE, Till frågan om mordbrännares samhällsfarlighet, s. 185—200. — ERIK HINDSE-NIELSEN och AXEL HYE-KNUDSEN, Fængsel på livstid, s. 201—219. — KARL O. CHRISTIANSEN och L. NORDSKOV NIELSENTiltalefrafald mod børneforsorg, s. 220—237. - VALENTIN SOINE, Finlands fångvård, s. 238—256. — SVEN ERKKILÄ, Självmord bland fångar och dess förebyggande i Finland, s. 257—266. — VEIKKO VIRTANEN, Modellstadga för behandlingen av fångar, s. 267—273. — KLAS LITHNER, The Howard League, s. 274—276.
    Pris- och kartellfrågor. H. 10. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 643—652.
    Skattenytt. Nr 12. HENRIK HESSLER, Några ord om pensionsstiftelser, s. 376382. — ERIK HAHR, Replik, s. 382—384.

    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 5. HÅKAN STRÖMBERG, Värnpliktslagen ur statsrättslig synpunkt, s. 329—361. — LARS G. JOHANSSON, Svenska riksdagens talmansval efter år 1921, s. 390—407.
    Svensk sparbankstidskrift. H. 9. O. BECK-FRIIS, Något om utmätning och annan exekution när gäldenären har sparbanksbok, s. 444—452.
    Svenska Stadsförbundets Tidskrift. Nr 20. HÅKAN STRÖMBERG, Kommunala avgifter för gatumarksupplåtelser, s. 589—599.
    Tiden. H. 9. ARVID RUDLING, Allmänheten och dömandet, s. 559—562.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 5. GUNNAR BOMGREN, De vidlyftiga rättegångarna: deras begränsning och förbilligande, s. 357—365. — ROLF DILLEN, Om skriftväxlingen i civila dispensmål, s. 366—368. — ÅKE B, HOLMBERG, Är underlåtenhet straffbar jämlikt 23:4 SL?, s. 369—370. — CARL SVENNEGÅRD, Häktning av ungdomsbrottslingar, s. 371—373. — LARS SAMZELIUS, Rättegångskostnad i s. k. jävsprocesser i konkurs, s. 376—383. — WILH. PENSER, Några ord om förfarandet i prövningsnämnd enligt den nya taxeringsförordningen, s. 388—396. — HOLGER WIKLUND, Advokatväsendet i ÖstTyskland och Ungern, s. 409—411.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 4. KRISTEN ANDERSEN, Dommermentalitet og partsinnstilling, s. 289—292. — KNUT S. SELMER, Et »borgerlig jevnmål» i norsk erstatningsrett, s. 293—313. — AA. LORENTZEN och J. TROLLE, Fra den danske højesterets praksis i året 1957, s. 314—364. — H. 5. JOHS. ANDENAES, Privatlivets fred, s. 369—404. — KNUT E. HENRIKSEN, Streikearbeid — streikebryter, s. 405—424. — KARSTEN GAARDER, Fra den norske høyesteretts praksis i 1957,s. 425—449.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 6. Bo PALMGRENFrigivning, prövotid och övervakning, s. 333—344. — GUNNAR NYRERGH, Preskriberas konfiskationspåföljden med brottet?, s. 345—360. — HENRIK GRöNQVIST, Om tillbakaträdande från fullbordat brott, s. 361—369. — P. E. VON BONSDORFF, Ett spörsmål angående odugliga varor, s. 370—377.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 51. J. TROLLE. Betænkning om Ændring af Motorloven, s. 250—258. — MOGENS ARNHOLTZ, Nogle bemærkninger om rettens adgang til at forkaste en frifindende nævningekendelse efter norsk ret, s.258—260.

C. H.