118 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET    Ur Svensk författningssamling 1958
454. Lag 29 aug. 1958 ang. ändrad lydelse av 2 § 5:o) och 16:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
465. Lag s. d. om ändring i rättegångsbalken.
466. Lag s. d. om ändring i strafflagen (4 kap. 4 §).
467. Lag s. d. om ändrad lydelse av 6 § lagen d. 20 dec. 1946 (nr 807) om handläggning av domstolsärenden.
468. KK s. d. om ändrad lydelse av 18 § domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
494. KK 12 sept. 1958 om ändrad lydelse av 9 § 1 mom. instruktionen d. 30 dec. 1947 (nr 1002) för stadsfiskalerna.
496. KK 19 sept. 1958 om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. landsfiskalsinstruktionen d. 14 dec. 1951 (nr 771).
522. KK 30 okt. 1958 ang. tillämpning av konventionen d. 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.
532. KK 7 nov. 1958 ang. ändring i kung. d. 10 juli 1947 (nr 679) om tingsordningar m. m.
533. Cirk. från chefen för justitiedepartementet till rikets domstolar och åklagarmyndigheter ang. inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark och Norge.
545. KK 21 nov. 1958 om ändrad lydelse av kung. d. 10 juli 1947 (nr 534) om antalet nämndemän i städer med rådhusrätt.
549. KK 28 nov. 1958 om ändrad lydelse av 21 § förundersökningskung. d. 19 dec. 1947 (nr 948).
550. KK s. d. om ändrad lydelse av 2, 7 och 11 §§ kung. d. 31 okt. 1947 (nr 825) med vissa bestämmelser ang. rådhusrätt och magistrat.
561. KF 21 nov. 1958 ang. upphävande av förordningen d. 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt.
562. KF s. d. ang. ändring i förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
563. KK s. d. med tillämpningsföreskrifter till förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
565. KK s. d. ang. fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt.
566. Lag 5 dec. 1958 om ersättning för krigsskada å egendom.
574. KK s. d. ang skattegrupperingen.
583. KK 28 nov. 1958 ang. godkännande av körkort som utfärdats i främmande stat.
596. KK 12 dec. 1958 ang. beräknande av ränta för år 1959 å ogulden arvsskatt m. m.
608. KK 5 dec. 1958 med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge.
609. KK s. d. om ändrad lydelse av kung. d. 31 dec. 1931 (nr 431) ang. indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag, fastställda i Sverige.
637. Ärvdabalk 12 dec. 1958.
638. Lag s. d. om införande av nya ärvdabalken.
639. Lag s. d. om ändring i giftermålsbalken.
640. Lag s. d. om ändring i föräldrabalken.
641. Lag s. d. om ändring i rättegångsbalken.
642. Lag s. d. ang. blodundersökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller faderskapet till barn utom äktenskap.
643. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 3, 4 och 6 §§ lagen d. 19 juni 1919 (nr367) om fri rättegång.
663. K. M:ts hälsovårdsstadga 19 dec. 1958.

S. R.