De kungl. kommittéerna. Enligt 1959 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1958, nämligen kommittén angående det allmännas skadeståndsansvar (ordf. justitierådet G. Walin; SOU 1958:43; jfr ovan s.115), utredningen om försäkringsgivares regressrätt (justitierådet Walin; SOU1958:44; jfr ovan s. 116), utredningen om formerna för ökat nordiskt samarbete inom kriminologin (prof. Johs. Andenæs; stenc. betänkande avlämnat d. 28 juni 1958; jfr SvJT 1958 s. 410), utredningen ang. Roxtunaanstaltens ledning (förste v. talman M. Skoglund; jfr SvJT 1958 s. 413), utredningen ang. översyn av lagstiftningen om fyndigheter av uranhaltigt mineral m. m. (justitierådet H. Digman; SOU 1958:41, jfr ovan s. 117) samt utredningen av fråga om inrättande av en vattendomstol för Norrbottens län (justitierådet O. Riben; stenc. betänkande avgivet d. 31 dec. 1958).
    Beträffande kommittéer orh sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1959 års ingång inhämtas bl. a. följande.
    Besvärssakkunniga (ordf. regeringsrådet S. Björkholm) har d. 31 dec. 1957 överlämnat betänkande om förfarandet vid konsumtionsbeskattning (SOU1957:50). Sedan nya direktiv meddelats de sakkunniga (jfr SvJT 1958 s. 195), har dessa återupptagit arbetet med sitt huvuduppdrag. Särskild uppmärksamhet har därvid ägnats frågan om en reglering även av förfarandet i första instans.
    Varumärkes- och firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein) har d. 9 jan. 1958 avgivit betänkande med förslag till varumärkeslag (SOU 1958:10;jfr SvJT 1958 s. 250). Utredningen har därefter övergått till arbetet med revision av firmalagstiftningen och lagstiftningen mot illojal konkurrens.
    1951 års rättegångskommitté (ordf. presidenten J. Laurin) har d. 20 nov. 1958 avgivit betänkande kallat Rättegångshjälp (SOU 1958:40; jfr ovan s.114).
    Författningsutredningen (ordf. f. d. landshövdingen R. Sandler) har under året avlämnat en av fil. dr L. Sköld verkställd undersökning rörande kandidatnominering vid andrakammarval (SOU 1958:6), ett betänkande rörande regeringsarbetet (SOU 1958: 14; jfr SvJT 1958 s. 610) samt en av fil. lic. C.-G. Janson verkställd undersökning rörande majoritetsval (SOU 1958:29).
    Stadsdomstolsutredningen (ordf. landshövdingen Th. Bergquist) har d. 19 febr. 1958 avgivit betänkande ang. häradsrätts sammansättning i brottmål (SOU 1958:9; jfr SvJT 1958 s. 461).
    1955 års valutredning (ordf. kanslidirektören S. Waller) har under januari 1958 avgivit ett delbetänkande (stenc.) med förslag rörande vissa frågor i samband med valkretsindelning vid kommunala val.
    Fångvårdens byggnadskommitté (ordf. landshövdingen Bergquist) har i enlighet med K. M:ts uppdrag låtit uppföra fångvårdsanstalter i Tidaholm och Mariefred samt i Hällby kommun samt inrättat en sådan anstalt i Ulriksfors genom ombyggnad av en industrianläggning där. Genom kommitténs försorguppföres f. n. en fångvårdsanstalt i Norrtälje och pågår byggnadsarbeten vid anstalterna Hinseberg, Hall och Skenäs.

132 NOTISER    1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. statssekr. P. Bergsten) har genomgått och justerat detaljprogram för undersökningens skilda moment. Det egentliga undersökningsarbetet påbörjas vid årsskiftet 1958/59.
    Utredningen av frågan om formerna för den information som rätten i vissa fall skall lämna juryn i tryckfrihetsmål (ordf. f. d. justitierådet N. Gärde) samt bilskadeutredningen (ordf. prof. I. Strahl), vars återstående uppdrag avser revision av 6 kap. 4 § strafflagen, har legat nere under 1958.
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under 1959, nämligen fideikommissutredningen (ordf.borgmästaren B. Widegren), djurskyddsutredningen (presidenten M. Wijnbladh) såvitt angår ändrade bestämmelser om användning av djur för vetenskapligt ändamål, utredningen ang. myrslogar m. m. (f. d. generaldir. H. Malmberg), utredningen om administrativa frihetsberövanden (ordf. häradshövdingen E. Alexanderson), författningsutredningen, utredningen ang. kompetensfördelningen mellan K. M:t i statsrådet och regeringsrätten (f. d. justitierådet S. Ekberg), stadsdomstolsutredningen, 1955 års domarutredning (ordf.borgmästaren Y. Kristensson), 1955 års fångvårdsstyrelseutredning (ordf. prof.G. Heckscher), kommittén ang. medicinska äktenskapshinder (ordf. justitierådet S. Romanus), utredningen ang. vattendomstolarnas organisation och därmed sammanhängande frågor (lagmannen N. Viklund), utredningen för översyn av brottsregistreringen (riksåklagaren M. Heuman), kommittén för det rättspsykiatriska undersökningsväsendet (ordf. underståthållaren M. Wahlbäck), namnrättskommittén (ordf. justitierådet G. Bomgren), sakkunniga för samordning av åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten (ordf. presidenten B. Kjellin), utredningen av frågan om en omreglering av hovrätternas domsområden (f. d. presidenten I. Wieslander), utredningen av frågan ang. principerna för fångvårdsanstalternas förseende med annan personal än tillsynspersonal (t. f. kanslichefen P. Tammelin) samt utredningen om översyn avbestämmelserna i § 28 regeringsformen om svenskt medborgarskap såsom villkor för erhållande av statstjänst (borgmästaren O. Rylander).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1959 förutses av besvärssakkunniga, varumärkes- och firmautredningen, rättegångskommittén, djurskyddsutredningen, 1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. landshövdingen B. Fallenius), valutredningen, utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), 1956 års eftervårdsutredning (ordf. generaldir. G. Vahlberg), fångvårdens byggnadskommitté, klientelundersökningen rörande ungdomsbrottslingar, familjerättskommittén (ordf. justitierådet Walin), hyreslagskommittén (ordf. justitierådet N. Beckman), utredningen för förberedande översyn av utsökningslagen m. m. (hovrättsrådet U. Lundvik), sjölagskommittén (ordf.justitierådet E. Hagbergh), mönsterskyddsutredningen (ordf. prof. S. Ljungman), atomskadeutredningen (ordf. hovrättsrådet E. Conradi) samt översynen av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (ordf. justitierådet S. Edling).

 

    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Utrikesdepartementet. Utredningsmannen rörande den administrativa organisationen vid utrikesdepartementet m. m. (kanslirådet E. Magnander) syftar till att under första halvåret 1959 kunna avge promemoria med vissa synpunkter på organisationen av utlandsmyndigheternas förvaltning ;

NOTISER 133    i övrigt beräknas utredningen fortgå under 1959. Nämnderna för fördelning av tjeckoslovakiska och japanska medel (ordf. f. d. justitierådet P. Santesson) beräknas slutföra sina uppdrag under 1959.
    Socialdepartementet. Utredningsuppdragen har slutförts av bl. a. utredningen om socialförsäkring och arbetsanpassning (ordf. landshövdingen P. Eckerberg; SOU 1958:17), utredningen om lagstiftning angående allmän tjänsteplikt (generaldir. G. Söderlund; SOU 1958:16) och utredningen av vissa hyresfrågor (ordf. justitierådet Y. Söderlund; stenc. betänkande »Ränta och Hyra» avgivet d. 26 sept. 1958). Nykterhetsvårdsutredningen (ordf. landshövdingen P. Nyström), utredningen om kostnaderna för reparation och underhåll av hyreslägenheter (ordf. justitierådet Y. Söderlund) och kommittén för ungdomsvårdsskolorna (ordf. skyddskonsulenten A. G. Pettersson) beräknas slutföra sina uppdrag under 1959. Fortsatt utredningsarbete under 1959 förutses av 1957 års pensionskommitté (ordf. riksbankschefen P. Åsbrink), socialpolitiska kommittén (ordf. statssekr. E. Michanek) och 1958 års socialförsäkringskommitté (ordf. förste v. talmannen A. Strand).
    Kommunikationsdepartementet. Mopedutredningen (hovrättsrådet G. von Sydow) kommer att avsluta utredningsarbetet under 1959. 1951års byggnadsutredning (ordf. generaldir. S. Larsson) och 1957 års trafiknykterhetskommitté (ordf. borgmästaren O. Rylander) beräknas slutföra sina uppdrag tidigast under nämnda år. Fortsatt utredningsarbete under 1959 förutses av 1953 års trafikutredning (ordf. generaldir. E. Grafström) och vägmarksersättningskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén).
    Finansdepartementet. Utredningsuppdragen har slutförts av de sakkunniga för översyn i vissa hänseenden av valutalagstiftningen (ordf. f. d. regeringsrådet F. Öhman; stenc. PM om betingelserna för valutalagens tillämpning avlämnad d. 30 okt. 1958), 1956 års sakkunniga för taxeringsorganisationen i Stockholm (ordf. skattedir. A. Bækkevold; stenc. betänkandeavgivet d. 14 maj 1958), 1957 års skatteutredning (regeringsrådet G. Hedborg;betänkande om förlust- och resultatutjämning, SOU 1958:35, avlämnat d. 9okt. 1958), 1957 års utredning för avbetalningsregler inom bilhandeln (ordf.kommerserådet A. Lindstedt; stenc. PM i ämnet avgiven d. 27 nov. 1958) och 1958 års indexutredning (ordf. generaldir. E. Bexelius; betänkande kallat Nettoprisindex, SOU 1958:36, avgivet d. 24 okt. 1958). Skattelagssakkunniga (ordf. kammarrättsrådet F. H. Björne), som avlämnat en d. 26 nov. 1958 dagtecknad PM (stenc.) ang. avdragsrätt vid beskattningen för vissa medlemsavgifter och bidrag, avser att under första halvåret 1959 avlämna förslag ang. dels behandlingen i beskattningshänseende av studiekostnad m. m., dels bestämmelserna om beskattningen av kraftverk m. m. och dels vissa spörsmål rörande inkomstberäkningen i förvärvskällan jordbruksfastighet; de sakkunnigas arbete i övrigt med en teknisk revision av kommunalskattelagen m. m. beräknas pågå under 1959. Följande kommittéer beräknas slutföra sina utredningsuppdrag under 1959, nämligen 1953 års utredning rörande de statliga företagsformerna (ordf. landshövdingen K. J. Olsson), 1953 års skatteflyktskommitté (ordf. f. d. regeringsrådet S. Strömberg), utredningen ang. redogöraransvaret m. m. (ordf. regeringsrådet E. Eckerberg), översynen av lagstiftningen rörande straff för olovlig införsel och utförsel av varor (byråchefenK. E. Walberg), 1956 års rationaliseringsutredning (ordf. generaldir. C.-H.Nordlander), budgetkommittén (ordf. landshövdingen E. Westerlind), 1957 års sambeskattningsrevision (ordf. regeringsrådet S. Wilkens), 1957 års fastig-

134 NOTISERhetsskattesakkunniga (ordf. rättsavdelningschefen C. Åbjörnsson), 1958 års besparingsutredning (ordf. generaldir. O. Karleby) och översynen av bestämmelserna om beskattning av belopp som utgår på grund av pensionsförsäkring (kammarrättsrådet N. G. Lindquist). Fortsatt utredningsarbete under 1959 förutses av bl. a. utredningen ang. översyn av lösen- och stämpelförordningarna (justitierådet N. Regner) samt 1955 års stadsutredning (ordf. f. d.generaldir. W. Björck).
    E c k l e s i a s t i k d e p a r t e m e n t e t. 1955 års universitetsutredning (ordf.prof. T. Segerstedt), som beräknar fortsätta sitt arbete under hela 1959, har under 1958 avlämnat följande betänkanden, nämligen Akademikerräkningen 1955 (SOU 1957:51), Reserverna för högre utbildning (SOU 1958: 11), Lärarbrist och läraröverskott (SOU 1958:21) och Forskningens villkor och behov (SOU 1958:32).
    Jordbruksdepartementet. Vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren Schirén) beräknas slutföra sitt arbete under 1959. Den under 1958 tillkallade jordlagsutredningen (ordf. landshövdingen G. Nilsson), som har att avge förslag rörande jordförvärvs-, bolagsförbuds- och uppsiktslagstiftningen, beräknas slutföra sitt arbete under 1961.
    Handelsdepartementet. 1958 års näringsrättssakkunnige (justitierådet O. Petrén) beräknar slutföra sitt uppdrag under 1959. Svenska kommittén för nordiska patent (ordf. justitieombudsmannen A. Bexelius) beräknar fortsätta utredningsarbetet under 1959.
    Inrikesdepartementet. 1956 års rättsläkarutbildning (statskommissarien B. Kull) har d. 21 juli 1958 avgivit betänkande med förslag rörande den antropologisk-genetiska undersökningsverksamheten och har därmed slutfört sitt uppdrag. Sinnessjuklagstiftningskommittén (ordf. justitieombudsmannen Bexelius) har d. 18 juli 1958 avgivit betänkande (stenc.) med förslag tilllagstiftning rörande intagning å sinnessjukhus utan kvarhållningsrätt. Polisverksamhetsutredningen (ordf. f. d. justitierådet G. Dahlman) har i okt. 1958 avgivit betänkande ang. socialpolis och kvinnlig polis (SOU 1958:34); utredningens fortsatta arbete beräknas fortgå under hela 1959. Utredningen av frågan om skydd mot skador av radioaktiv strålning vid atomenergianläggningar m. m. (generaldir. Y. Samuelsson), 1958 års utredning ang. arbetsförhållandena vid polisväsendet (ordf. f. d. landshövdingen R. Wagnsson) och organisationskommittén för trafiksäkerhet (ordf. landshövdingen A. Nordenstam ) beräknas slutföra sina uppdrag under 1959.
    Civildepartementet. 1951 års pensionsutredning (ordf. expeditionschefen F. Ericson) beräknas slutföra sitt arbete under 1959.

S. R.