MO:s ämbetsberättelse. Bland ärenden som redovisas i ämbetsberättelsen 1959 kan nämnas fyra åtal för tjänstefel avseende handhavandet av hemliga handlingar, fråga huruvida slutligt beslut av domstol i mål vari talan förts mot beslut i disciplinmål lämpligen kan upptagas i domstolens protokoll eller bör avfattas i särskild handling — enligt MO bör beslutet uppsättas särskilt, då detta innefattar slutlig prövning i sakligt hänseende av den föreliggande talan — och fråga huruvida det är straffbart att för offentliggörande i tidning till tidningens redaktion meddela uppgift angående förhållande varom kännedom erhållits i tjänsten genom upplysning av förtrolig natur. I berättelsen redogöres också för en hemställan till riksåklagaren att överväga resningsansökan i mål vari värnpliktig (Jehovas vittne) ådömts fängelsestraff för lydnadsbrott. MO redogör här för sin syn på vad som krävs för att enligt SL 26: 1 befallning skall föreligga. Den värnpliktige hade meddelat att han komme att vägra bära vapen och uniform. MO framhåller, att det är angeläget att icke under begreppet befallning inrymmes vad som i verkligheten ej är en befallning. Ej ens då det gäller de lindrigaste fallen av lydnadsbrott kan det anses rådligt att frångå en strikt fordran på att vederbörlig befallning givits.

C. H.

 

    Rikets judiciella indelning. Hovrätten för Övre Norrland har 13 jan. 1958 inkommit med anbefalld utredning rörande ändrad judiciell indelning inom Västerbottens län. Ärendet är beroende på K. M :ts prövning. — I avvaktan på ärendets avgörande har K. M:t 7 febr. 1958 förordnat att med återbesättandet av det vakanta häradshövdingämbetet i Västerbottens södra domsaga skall t. v. anstå.
    I SvJT 1957 s. 76 redogjordes för K. M:ts beslut 21 sept. 1956 ang. delning av S ö d e r t ö r n s d o m s a g a  fr. o. m. dag som K. M:t ville framdeles bestämma. K. M:t har 18 april 1958 förordnat att delningsbeslutet skulle träda i kraft 1 jan. 1959, dock att Svartlösa domsaga skulle ha tingsställe i Sthmt. v. intill dess K. M:t annorledes bestämmer.
    K. M:t anbefallde 30 jan. 1953 hovr. över Skåne och Blekinge att föranstalta om utredning rörande omreglering av domsagoindelningen inom södra delen av Malmöhus län. Utredningen skulle bl. a. grundas på de förutsättningar

138 NOTISERsom uppkomme, därest städerna Trelleborg och Ystad i judiciellt hänseende förenades med domsaga. Hovrätten har sedermera inkommit med den begärda utredningen. Genom beslut 28 febr. 1958 förordnade K. M:t, som framdeles ville taga ställning till frågan om ändrad judiciell indelning i länet, att det vakanta borgmästarämbetet i Trelleborg skulle återbesättas med ordinarie innehavare. Sedan K. M:t härefter 28 juli 1958 utnämnt rådmannen i nämnda stad Knut Möller till borgmästare därstädes, har K. M :t samma dag meddelat förbud t. v. mot återbesättandet av den efter Möller lediga rådmansbefattningen. — Vidare har K. M:t 25 april 1958 anbefallt länsstyrelsen i länet att föranstalta om utredning huruvida staden Ystad borde i judiciellt avseende förenas med Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga. Utredningen pågår.
    Vidare har K. M:t 30 okt. 1958 anbefallt länsstyrelsen i Gotlands län att föranstalta om utredning huruvida staden Visby borde i judiciellt avseende förenas med Gotlands domsaga.

ThW